Één in Gods Hand image
De Heilige Schrift verklaart dat God een verbond met Abraham sloot, en binnen dat verbond lag een belofte. Abraham zou de vader worden van vele naties, nakomelingen zo talrijk dat niemand ze kon tellen. (Gen.13: 6, 15: 5, 17: 3-8)

De Schrift zwijgt niet over hoe Gods belofte zich zou manifesteren; er zou echter heel wat tijd verstrijken voordat de volheid van Zijn belofte zou gerealiseerd worden. Die reis begon toen de belofte die aan Abraham was gedaan, als een eed werd doorgegeven aan zijn zoon Isaak, en vervolgens van Isaak aan zijn zoon Jacob als een wet.
Het zou doorgaan in volgende generaties in de vorm van een eeuwig verbond met een apart gezet volk genaamd Israël - de nakomelingen van Jacob. (Ps. 105: 8-10. Zie ook Gen.17: 1-9, 26: 1-5, 35: 9-12.)

Israël zou, net als alle naties ervoor en erna, tijden van vrede en voorspoed hebben, maar ook tijden van oorlog en wanorde. Het was tijdens de regering van koning David en koning Salomo dat Israël de grootste periode van nationale zegen beleefde. Maar onmiddellijk na Salomo's regering veranderden de omstandigheden drastisch.
De natie Israël splitste zich in twee afzonderlijke koninkrijken: Juda in het zuiden en Israël in het noorden. (1 Koningen 12; 2 Kron.10)

Juda bleef overwegend in Gods inzettingen en geboden wandelen, terwijl het noordelijke koninkrijk Israël, profetisch bekend als Efraïm of Jozef, in een neerwaartse spiraal van afgoderij terechtkwam. God waarschuwde het noordelijke koninkrijk herhaaldelijk dat voortdurende ongehoorzaamheid zou leiden tot verdrijving uit het land, maar aan die waarschuwingen werd geen gehoor gegeven omdat Israël weigerde zich te bekeren. (1 Koningen 11: 29-35; 2 Koningen 17: 6-22; Hos.11: 5)

Uiteindelijk veroverde Assyrië Israël en nam de inwoners in ballingschap, waar ze assimileerden in de Assyrische cultuur en hun vele goden accepteerden. (2 Koningen 15:29, 18: 9-12) En zo vervulde de God van Israël Zijn onheilspellende belofte, die voor het eerst werd gevonden in Deuteronomium 28–30 (hoewel deze drie hoofdstukken het volledige beeld laten zien, Gods bedoeling wordt goed samengevat in Deut. 30: 1-6.) En vele malen opnieuw verklaard in de Profeten. (Lev. 26:33; Deut. 4: 23-27; Hos. 1. Zie ook Deut. 28:25, 37, 64 en Jer. 50:17.)

God dreef Israël zelfs nog verder de natiën in (Jes. 11:12; Ezech. 28: 25-26, 34:13) en gaf hen over aan hun afgoden terwijl ze tegelijkertijd verklaarde dat ze "niet Mijn volk" waren. (Hos.1: 9)
Ze kwamen bekend te staan als de "verloren schapen van het huis van Israël" en werden als een gemengde menigte verstrooid naar de vier uithoeken van de aarde. (1 Koningen 22:17; Jer.50: 6.)

Toch kent de genade van God geen grenzen, en ondanks Zijn woede over het Noordelijke Koninkrijk, bevatte Zijn onheilspellende belofte ook een weg naar herstel. Wanneer Israël als individu en als natie zich zou bekeren en hun hart weer tot Hem zou keren, terwijl ze Zijn stem hoorden en gehoorzamen, zou voor hen Gods belofte hen terug te verzamelen uit de naties waarin ze verstrooid waren opgaan. Dan zal Hij hun hart en het hart van hun nakomelingen terug besnijden, zodat ze weer zouden leven als een volk dat toegewijd is aan God. (Deut.30: 1-6)

Degenen die "niet Mijn volk" werden genoemd, zouden op een dag opnieuw de woorden horen: "Jullie zijn zonen van de levende God." (Hos. 1:10, 2:23)
Deze oproep tot bekering, die uitging naar alle naties, kwam van Zijn gezalfde dienaar. Door hem begon de wederopbouw van het huis van Israël. Tweeduizend jaar geleden kwam Jeshua (Jesjoea) van Nazareth, naar eigen zeggen, om "de verloren schapen van het huis van Israël" te noemen. (Matt. 15:24)
De door God gezondene, die bevoegd is om in Gods Naam te spreken en te handelen (Mt 28:28; Johannes 5:27), heeft zijn hemelse Vader verklaard en de mensen de weg gewezen naar Deze Enige Ware God.
Door hem kunnen mensen weer naar de hemelse Vader van Jeshua komen en zoals Jeshua Hem "Onze Vader" noemen (Palm 89: 26; Mat 6: 9; Lucas 11: 2)

Hoewel Jeshua tussen de nakomelingen van het zuidelijke koninkrijk Juda woonde en deze toesprak, was het gewicht van zijn missie er duidelijk op gericht de harten van Efraïm, het noordelijke koninkrijk, terug te doen keren naar de God van Israël. Hij leidde twaalf studenten op om zijn werk voort te zetten nadat hij weg was en zei hen “naar de verloren schapen van het huis van Israël te gaan.”(Matt. 10: 5-6)

Sinds die tijd hebben vele miljoenen over de hele wereld zich door de Heilige Geest tot de God van Israël gewend en als Zijn schapen gemarkeerd. Deze "verloren zonen" (Lucas 15: 11-32. Velen geloven dat deze gelijkenis spreekt over Juda - de oudere broer - en Efraïm - de jongere broer -) kregen genoeg begrip om gescheiden te blijven van de wereld, maar niet genoeg om hun identiteit weer volledig te begrijpen. Maar op een dag begon dat te veranderen toen het grote ontwaken, beloofd door God, begon te dagen. (Ezech.37: 4-11; Matt.24: 32-34)
Er kon een ontwaking plaatsvinden en door Jeshua zijn offer. Hij betaalde voor de zonden van iedereen en maakte het mogelijk dat iedereen die naar God wilde komen, in staat zouden zijn om het pad naar God te bewandelen om zichzelf als Kind van God aan Hem aan te bieden. Door het bloed van Jeshua de Kristos (of Christus) zijn velen nu rechtvaardig verklaard, nadat ze verzoend zijn met Jehovah God (Johannes 14: 6; 10: 8; Rom 5: 1-11)

Nu kunnen allen die God liefhebben en eren, zichzelf in Gods hand geven en onder Zijn zegen komen als "één volk" verenigd door de Geest van God. De mensen die uit de naties worden geroepen, zijn in staat om in eendracht te komen en te leven volgens de Torah en verschillende ecclesiae te maken om samen te komen onder de naam Jeshua. (Het Griekse woord dat met "kerk" is vertaald, is ekklesia. Het betekent gewoon "eruit geroepen worden".) Als onderdeel van deze "uitgeroepen vergadering", als gemengde mensen van Juda, Jehudi, de Kehillot (of Joodse gemeenschappen) en goyim, staan Jeshuaisten (of Jesjoea's volk) op de belofte dat God op een dag ons allemaal zal vergezellen naar het Huis van Juda (de Joodse mensen) om één verenigd Israël te worden, om nooit meer verdeeld te worden (Jer. 31: 31-34 / Hebr. 8: 8-11; Ezech. 37: 15-19).
I BUILT MY SITE FOR FREE USING