Betreft het specifieke geloof in het Jeshuaisme image
In het Jeshuaisme kan u twee hoofdgroepen vinden, namelijk de leden die tot de Jehudi (Jehoedi) of Jahadoet (Jodendom of Judaisme) behoren en hun Joods zijn wensen te behouden en als tweede groep de goyim (of niet-Joden) en gentiles, of mensen uit allerlei naties, die anders gelovig of zelfs niet gelovig of heiden waren,  maar zich bekeerd hebben tot het Jeshuaisme, of het https://belgianbiblestudents.wordpress.com/tag/jezus-erkennen/geloof in Jeshua de Messias (Jesjoea of Jezus Christus de Messias).

Voor de Jeshuaisten of Jeshuanen (in Nederland ook gekend als Jesjoeanen of Jesjoeaansen) zijn het Joodse geloof en Joodse leer zeer belangrijke peilers. zij die hun Jood-zijn willen behouden hebben de  mogelijkheid om al of niet de Oude Verbondswetten of mitzvot met zijn mitzvot aseh of positieve en mitzvot lo taaseh of negatieve geboden na te leven. Niemand in de Jeshuaanse gemeenschap kan Gods geboden negeren. Wel geloven de Jeshuaisten dat God ook een Nieuw Verbond heeft voorzien, waarbij een versoepeling van de oude geboden is ingetreden, zodat niet iedereen zich hoeft te houden aan de taryag-mitzvot of 613 geboden. Alle Jeshuaisten kunnen genieten van de Beker van het Nieuwe Verbond, maar eenieder is persoonlijk verantwoordelijk voor het invullen van zijn of haar geloof. Maar eenieder moet weten dat zijn of haar geloof niet zonder daden kan zijn.

Voor de Joden is er het speciale dat zij hoe dan ook tot het Uitgekozen Volk van God, de Bnei Yisroel (of Israël) behoren. In tegenstelling tot het gros der Joden zijn de Joodse Jeshuaisten Joden die Jeshua als de Kristos, of Jezus Christus, erkennen. Zij volgen zoals hun mede goyim Jeshuaisten de Joodse Nazareense groot-leraaar of rebbe Jeshua (Jezus de Grote Onderwijzer). Bij alle Jeshuaisten komt het er op aan de leerstellingen van Jeshua of leer van Christus te volgen. Die leer van Jeshua of leer van Jezus Christus houdt in slechts één Ware God te aanbidden volgens de Wil van de Adonai Elohim Hashem Jehovah, de God boven alle goden. Waarbij die aanbidding enkel de door God toegekende wijze is, dat inhoudt dat er geen beelden van de Allerhoogste worden gemaakt en zeker niet wordt neergeknield voor aanbidding of verering vóór beelden.

Ook aangaande de feesten of vieringen, is het duidelijk dat ware beminnaars van de Ware God en ware volgers van God en van Zijn zoon, zich enkel houden aan het hoog in achting houden van de door God ingestelde moadim of  feesten en zich afzijdig te houden van heidense gebruiken of rituelen en heidense of wereldse feesten.

Voor vele naam-christenen mag het vreemd lijken dat Jeshuaisten zich aan meerdere strenge leefregels houden, zoals het onthouden van lichaamsvreemde stoffen of aan de natuur benadelende stoffen. Maar Jeshuaisten erkennen Elohim Hashem Jehovah als de Bore of Schepper van hemel en aarde; en Zijn gehele Werk of Habriah (Schepping) moet door Zijn onderdanen gerespecteerd worden.

Verder volgen Jeshuaisten de opdrachten van de Elohim Jehovah en van Jeshua na om het Goede Nieuws van het komende Malchut Hashem of Koninkrijk van God te verspreiden of wereldwijd te verkondigen. Meerdere buitenstaanders houden niet van zulke Getuigen voor Jehovah, maar uit broederlijke liefde voor de anderen moeten wij deze (soms ondankbaar lijkende taak) wel opnemen.
Alsook volgen Jeshuaisten de opdracht na om regelmatig samen te  komen en het geloof met elkaar te delen. Tijdens de meetings of bijeenkomsten verbroederen Jeshuaisten met elkaar als broeders en zusters in Christus en bestuderen zij samen Dvar HaElohim of het Woord van God. Jeshuaisten onttrekken zich niet van dat Hooggeplaatste Woord en gebruiken het als Gids voor het leven. Voor Jeshuaisten is de Bijbel het volmaakte Woord van God dat wij als Bron van kennis en Openbaring van God plus als richtsnoer moeten gebruiken.

In het Boek der boeken staat alles vermeld wat wij als mens tegenover andere mensen, planten en dieren moeten weten. Uit die Bestseller aller tijden halen Jeshuaisten dan ook alle betrouwbare raad die zij nodig hebben om hun leven netjes te ordenen. Voor hun geloofsleven hebben zij geen behoefte aan een wereldse machtsstructuur die zou bepalen wat er in hun gemeenschap van gelovigen moet gebeuren. Voor Jeshuaisten is Jeshua namelijk de Kohen Gadol of hogepriester en de hoofdhoeksteen die de Adonai voorzien heeft om onze Messiaans-Joodse gemeenschap op te bouwen en om ons de Weg naar God te tonen.

Verder is eenieder in de Jeshuaanse gemeenschap zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze, daar eenieder persoonlijk verantwoording voor God zal moeten afleggen. Dat houdt dan ook in dat het niet aan ons is gelegen om mensen te veroordelen in zaken die God betreffen.
Elk van ons kan dan ook vrijwillig eigen keuzes maken hoe zijn of haar geloof te belijden, zolang dit in lijn ligt met de mitzvot en Gods Wil. Hierdoor kunnen diensten van de ene geloofsgemeenschap of ecclesia anders verlopen dan een andere en kan in dezelfde ecclesia de ene dienst zelfs anders verlopen dan een volgende dienst. Niemand is gebonden aan een vast stramien, daar wij geloven dat Jeshua ons bevrijdt heeft van de vele ketenen.

Verder geloven Jeshuaisten dat Jeshua bevrijding heeft gebracht voor onze zonden. Jeshuaisten zijn er van overtuigd dat Jeshua door zich aan een stuk hout te laten ophangen en de dood tegemoet te zien, zich als losprijs aan de Elohim heeft aangeboden. Jeshuaisten geloven dan ook dat de Enige Ware God dat Zoenoffer aanvaard heeft waardoor de geschonden relatie tussen God en de mens hersteld is geworden. Door Jeshua (Jezus) zijn overwinning aan de paal kan iedereen nu verzoend tot God komen.
De Genadegave is er voor iedereen, maar elk individu zal het zelf waar moeten maken. Niemand mag vergeten dat geloof zonder werken dood is. Als broeders en zusters in Christus moeten wij elkaar helpen om op het juiste of rechte pad te gaan en om samen te slagen door de nauwe poort binnen te gaan.

Jeshuaisten geloven niet dat God zulk een onerbarmelijk onmeedogend wezen zou zijn dat Hij Zijn schepselen eeuwig zou willen zien lijden. Jeshuaisten geloven dan ook de Schriftuurlijke melding dat de mens met zijn dood voor zijn zonden zal betaald hebben en dat na de dood de  begrafenis of verassing volgt, waarna het lichaam tot aphar of stof en as zal terugkeren. Pas na de wederkomst van Jeshua, als de levenden en doden uit de graven zullen geroepen worden, zal Jeshua hen beoordelen en al of niet in het Koninkrijk van God toelaten.

Jeshuaisten geloven dat na de Grote Strijd of Armageddon met de wederkomst van Jeshua en het laatste oordeel, er eeuwige ware vrede zal komen in een heerlijke wereld hier op aarde zowel als in de hemel.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING