20 Mar
20Mar

De Bestseller aller tijden is zulk een hoogwaardig samengesteld boek dat de Maker er van op haar integriteit staat. Niet mag zo maar toegevoegd worden aan of weg genomen worden van de Bijbeltekst.

 “(12-7) De redenen {14 } des HEEREN zijn reine {15 } redenen, zilver, {16 } gelouterd {17 } in een aarden smeltkroes, gezuiverd {18 } zevenmaal. {19 } (Ps 12:6 STV)

“Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE, uw God, die ik u gebiede.” (De 4:2 STV)

“Al dit woord, {32 } hetwelk ik ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij zult daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen.” (De 12:32 STV)

“5 Alle rede {14 } Gods is doorlouterd; Hij is een Schild {15 } dengenen, die op Hem betrouwen. 6 Doe niet {16 } tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt.” (Spr 30:5-6 STV)

 “18  Want ik betuig {49 } aan een iegelijk, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. 19  En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen {50 } uit het boek des levens, en uit de heilige stad, {51 } en uit hetgeen in dit boek geschreven is.” (Opb 22:18-19 STV)

Steeds moet de Schrift eerlijk gebruikt worden en met de juiste bedoelingen tekstfragmenten aangehaald worden.

 “En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.” (Mic 4:2 STV)

“3 Want dat is goed en {6 } aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4 Welke wil, dat alle mensen zalig {7 } worden, en tot kennis der waarheid {8 } komen.” (1Ti 2:3-4 STV)

“39 Onderzoekt de {53 } Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige {54 } leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. 40 En gij wilt tot Mij niet {55 } komen, opdat gij het leven moogt hebben.” (Joh 5:39-40 STV)

“15 Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te {43 } stellen, een arbeider, {44 } die niet beschaamd wordt, {45 } die het Woord der waarheid {46 } recht snijdt. {47 }16 Maar stel u tegen {48 } het ongoddelijk {49 } ijdelroepen; want {50 } zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. {51 }17 En hun {52 } woord zal {53 } voorteten, gelijk de {54 } kanker; onder welke is {55 } Hymenéüs {56 } en Filétus;” (2Ti 2:15-17 STV)

 “5  Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad, {8 } en stelde Hem op de tinne des tempels; {9 }6  En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot. 7  Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken.” (Mt 4:5-7 STV)

Wij moeten beseffen dat Jehovah God Zich openbaart via het Woord dat Hij Zelf ter beschikking heeft van de mensheid. Doormiddel van dat geschreven Woord heeft Hij Zijn voornemens bekend gemaakt en wenst hij iedereen in de mogelijkheid te stellen om tot een goede relatie met Hem te komen.

 “25   Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie {54 } en de prediking van Jezus Christus, {55 } naar de openbaring der verborgenheid, {56 } die van de tijden der eeuwen {57 } verzwegen is geweest; {58 }26  Maar nu geopenbaard is, {59 } en door de profetische Schriften, {60 } naar het bevel {61 } des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; {62 } (Ro 16:25-26 STV)

“Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid {28 } van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had {29 } in Zichzelven.” (Efe 1:9 STV)

“Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst {40 } in Christus gehoopt hebben. {41 } (Efe 1:12 STV)

“26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is {61 } geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke {63 } zij de rijkdom der {62 } heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus {64 } onder u, de Hoop der {65 } heerlijkheid;” (Col 1:26-27 STV)

“O diepte des rijkdoms, {150 } beide der wijsheid en der kennis Gods, {151 } hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, {152 } en onnaspeurlijk Zijn wegen! {153 } (Ro 11:33 STV)

“Gewisselijk, {12 } de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid {13 } aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe. {14 } (Am 3:7 STV)

“Daarom zeide God tot Noach: Het einde {31 } van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen {32 } vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven.” (Ge 6:13 STV)

“En de HEERE zeide: Zal Ik {36 } voor Abraham verbergen, wat Ik doe?” (Ge 18:17 STV)

“Samech. De verborgenheid {21 } des HEEREN is voor degenen, die Hem vrezen; en Zijn verbond, om hun die {22 } bekend te maken.” (Ps 25:14 STV)

“Ziet, de voorgaande {34 } dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig Ik; eer dat zij uitspruiten, doe Ik ulieden die horen.” (Jes 42:9 STV)

“En hij onderrichtte mij en sprak met mij, en zeide: Daniël! nu ben ik uitgegaan, {64 } om u den zin te doen verstaan. {65 } (Da 9:22 STV)

“De openbaring {1 } van Jezus Christus, die God {2 } hem {3 } gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen {4 } de dingen, {5 } die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;” (Opb 1:1 STV)

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING