26 Mar
26Mar

Honderden jaren na de dood van Jezus namen groepen radicaal tegenstrijdige geschriften aan, over de details van zijn leven en de betekenis van zijn bediening, en vermoordden diegenen die het hiermee niet eens waren. Gedurende vele eeuwen was het christendom eerst een strijd van boeken en vervolgens een strijd van bloed. De reden voor een groot deel was dat er geen universeel aanvaarde manuscripten waren die uiteenzetten wat het betekende een christen te zijn, dus de meeste sekten hadden hun eigen evangeliën. 

Daar was het Evangelie van Maria Magdalena, het Evangelie van Simon Petrus, het Evangelie van Filippus en het Evangelie van Barnabas. Een sekte van het christendom - de gnostici - geloofde dat de discipel Thomas niet alleen de tweelingbroer van Jezus was, maar ook de grondlegger van kerken in heel Azië. Het christendom verkeerde in zijn vroege dagen in chaos, met enkele sekten die de anderen ketters verklaarden. En toen, in de vroege jaren 300, verklaarde keizer Constantijn van Rome dat hij volgeling van Jezus was geworden, de vervolging van christenen door zijn imperium had geëindigd en erop uit was om de geschillen tussen de sekten te verzoenen. Constantijn was een wrede sociopaat die zijn oudste zoon vermoordde, zijn schoonbroer onthoofde en zijn vrouw doodde door haar levend te koken, en dat was nadat hij had verkondigd dat hij zich had bekeerd van het aanbidden van de zonnegod tot een christen te zijn. Toch veranderde hij ook de loop van de christelijke geschiedenis, en beïnvloedde uiteindelijk welke boeken het tot het Nieuwe Testament brachten.

Op dat moment waren de belangrijkste discussies gericht op de vraag of Jezus God was - de volgelingen van een priester genaamd Arius zeiden nee, dat God Jezus schiep. Maar de bisschop van Alexander zei ja, dat Jezus in alle eeuwigheid heeft bestaan. Het geschil ging door in de straten van Constantinopel, met iedereen - winkeliers, bakkers en handelaars - ruzie makend over welke mening juist was. Constantijn, in een weerspiegeling van zijn oppervlakkige kennis van de theologie, was geïrriteerd dat wat hij beschouwde als een klein geschil zo'n beroering veroorzaakte, en hij vreesde dat het hem politiek zou verzwakken. Dus besloot hij om een akkoord over de kwestie te forceren. 

Constantijn vergaderde in het stadje Nicaea aan het meer. Uitnodigingen werden over de hele wereld verzonden naar bisschoppen en leiders van verschillende sekten, hoewel niet allemaal. De groep omvatte de geschoolden en de ongeletterden, zeloten en kluizenaars. Constantijn arriveerde met juwelen en goud op zijn scharlaken gewaad en parels aan zijn kroon, te popelen om de ware essentie te bespreken van een arme timmerman die 300 jaar eerder was gestorven.

Dingen die vandaag zonder veel nadenken worden geaccepteerd, werden bij Nicaea goedgekeurd of versterkt. Bijvoorbeeld, het Oude Testament was duidelijk door te verklaren dat God op de zevende dag rustte en het de sabbat maakte. De zevende dag van de week is zaterdag, de dag van Joodse eredienst en rust. (Jezus zelf riep de heiligheid van de Joodse sabbat aan.) Het woord zondag verschijnt niet in de Bijbel, niet als de sabbat of iets anders. Maar vier jaar vóór Nicaea verklaarde Constantijn de zondag als een rustdag ter ere van de zonnegod. 

In Nicaea werden regels aangenomen met betrekking tot de juiste posities voor het gebed op zondag - staand, niet geknield; er werd niets gezegd over de Joodse sabbat of zaterdag. Veel theologen en christelijke historici geloven dat het op dit moment was om Constantijn en zijn toewijding aan de vele zonaanbidders van zijn rijk te voldoen, dat de Heilige Sabbat met een dag werd verschoven, in tegenspraak met de duidelijke woorden van wat uiteindelijk de Bijbel werd. En terwijl de Bijbel niets zei over de dag van Jezus 'geboorte, werd de geboorte van de zonnegod gevierd op 25 december in Rome; Christelijke historici uit de 12e eeuw schreven dat het de heidense feestdag was die leidde tot de aanwijzing van die datum voor Kerstmis. 

Het merendeel van de tijd in Nicea werd besteed aan het bespreken of Jezus een man was die de zoon van God was, zoals Arius zei, of God zelf, zoals de kerkelijke hiërarchie volhield. De aanhangers van Arius verzamelden bewijsmateriaal uit de brieven van Paulus en andere christelijke geschriften. In het Evangelie naar Marcus, gesproken over de wederkomst, zei Jezus:

  "Maar van die dag en dat uur weet niemand, niet de engelen die in de hemel zijn, noch de Zoon, maar enkel de Vader." 

In Paulus 'eerste brief aan de Korinthiërs schreef hij

  "Er is maar één God, de Vader ... en er is maar één Heer, Jezus Christus."

In zijn brief aan Timotheüs schreef Paulus:

  "Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus." 

Paulus 'geschriften zijn consistent in zijn verwijzing naar God als één wezen en Jezus als zijn zoon. Hetzelfde met het Evangelie van Mattheüs, waar Petrus tegen Jezus zegt dat hij het is, de

  "Zoon van de levende God"

en Jezus antwoordt dan dat

  "Vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is." 

Jezus riep zelfs tot God als zijn "Vader" terwijl hij stierf aan het kruis.

Maar Constantijn koos de zijde van degenen die geloofden dat Jezus zowel God als de mens was, dus een verklaring van geloof, genaamd de Niceense geloofsbelijdenis, was samengesteld om dat te verkondigen. Degenen die weigerden de verklaring te ondertekenen, werden verbannen. Anderen werden afgeslacht. Nadat ze naar huis waren teruggekeerd en ver van Rome waren, stuurden sommigen die het document ondertekenden later brieven naar Constantijn met de mededeling dat ze dit alleen hadden gedaan uit angst voor hun leven. 

Ongeveer 50 jaar later, in 381 n.Chr., Hielden de Romeinen opnieuw een vergadering, dit keer in Constantinopel. Daar werd een nieuw akkoord bereikt - Jezus was geen twee, hij was nu drie - Vader, Zoon en Heilige Geest. De geloofsbelijdenis van Nicea werd herschreven en degenen die weigerden de verklaring te ondertekenen, werden verbannen en een andere massale slachting begon, deze keer van degenen die de Drie-eenheid verwierpen, een concept dat nergens in de originele Griekse manuscripten voorkomt en dat vaak wordt tegengesproken. 

Tot op de dag van vandaag reciteren gemeenteleden in christelijke kerken op zondagse diensten de Niceaanse geloofsbelijdenis, die dient als bevestiging van hun geloof in de Drie-eenheid. Het is twijfelachtig dat velen van hen weten dat de woorden die ze uiten niet uit de Bijbel komen en de oorzaak waren van zoveel bloedvergieten. (Sommige moderne christenen proberen het evangelie van Johannes te gebruiken om de Drie-eenheid te rechtvaardigen - ook al vermeldt het het niet expliciet - maar ze vertrouwen op slechte vertalingen van het Grieks en zinnen die door schriftgeleerden zijn ingevoegd.)


+

Vertaling van een tekst van Maelle Doliveux voor Newsweek: The Bible: So Misunderstood It's a Sin

ook te vinden op: Constantine a brutal sociopath getting the believers in a God man on his side and creating a Christian church

Voorgaande:


++

Aanvullende teksten

Betreft Constantijn de Grote

 1. De vroege dagen van het Christendom - Aanzien als een gevaar - Verhoging Afdwaling
 2. De vroege dagen van het Christendom - Hellenistische invloeden
 3. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote
 4. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel
 5. Politiek en macht eerste prioriteit #2 Arianisme, Nestorianisme en Monofysitisme De vroege dagen van het Christendom
 6. Politiek en macht eerste prioriteit # 3 Verhoging van Maria en de Heilige Geest
 7. Gods vergeten Woord 1 Inleiding
 8. Gods vergeten Woord 4 Verloren Wetboek 3 Vroege afdwalingen en de ‘Constantinische’ omwenteling
 9. Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk
 10. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 11. Addendum 1: de leer van de “antichrist”
 12. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 13. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk
 14. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 3 Oog voor de Grafkerk
 15. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 16. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #10 De Inquisitie
 17. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders
 18. Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen

+

Betreft God, Twee- of/en Drie-eenheid, Drievuldigheid of Ene Ware God boven alle goden, de Zoon van God, Jezus Christus

 1. Denkers in de maatschappij
 2. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 3. Woord zonder boeien vol van kracht
 4. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 5. Ongelezen bestseller
 6. God of een god
 7. Rond God de Allerhoogste 
 8. De Enige Ware God 
 9. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste 
 10. Hashem השם, Hebreeuws voor "de Naam"
 11. Eigenheden aan God toegeschreven   
 12. De Schepper achter eerste levende wezens
 13. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling  
 14. Is God Drie-eenheid?
 15. Groot Drie-eenheidsdebat
 16. Doctrine van de Drievuldigheid
 17. De Voltooiing van de schepping 2 Goden van licht en duisternis
 18. Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis
 19. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 20. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 21. Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme
 22. Geloof
 23. Geloof en geloven
 24. Geloof in slechts één God
 25. God is geen mens
 26. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten
 27. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen
 28. Is God een Drie-eenheid 
 29. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 30. Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij”
 31. God die Almachtige Geest die geen mens kan zien 
 32. El Shaddai Die verscheen voor Abraham 
 33. Heilige-drievuldigheid of drie-eenheid 
 34. Minimaliseren van Gods Kracht de Heilige Geest
 35. Geloof niet zonder daden
 36. Geloof – Vertrouwen voor het ongeziene
 37. Geloof voor God aanvaardbaar
 38. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 39. Wie is Jezus volgens Prof. Buzzard
 40. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon
 41. De verkeerde held
 42. Met wie kan je hem vergelijken
 43. Geloof in Jezus Christus
 44. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 45. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 46. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs
 47. Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot
 48. Niet goddelijkheid van Christus toch 
 49. Jesjoea … wie bent u? 
 50. Jezus de Heer
 51. Jezus de zoon
 52. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 53. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 54. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 55. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 56. De Gezondene  
 57. Gezondene van God 
 58. Zoon van God  
 59. Zoon van God - Vleesgeworden woord 
 60. Jezus Christus is in het vlees gekomen 
 61. Afstraling van Gods heerlijkheid 
 62. Rond Jezus 
 63. Eigenheden aan Jezus toegeschreven 
 64. De Onschuldige 
 65. Jezus moest sterven 
 66. Het Beschreven Lam  
 67. Zoon van God dé Weg naar God 
 68. Adam en Christus
 69. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 70. Vertrouwen in Jezus Christus 
 71. Christus in profetie
 72. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft 
 73. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 74. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht 
 75. Zoenoffer  
 76. Lijden bedekt door Zoenoffer
 77. Het Zoenoffer 
 78. Lam van God 
 79. het beschreven lam 
 80. Antwoord op Vragen van lezers: Was Jezus schijndood
 81. Hij die Komt 
 82. Jezus wederkomst 
 83. Hij die zit aan de rechterhand van Zijn Vader   
 84. Priesterschap van Christus 
 85. Redenen dat Jezus niet God is 
 86. Wie zijt Gij, Here?
 87. Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte
 88. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 89. Hellenistische invloeden
 90. Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken
 91. Gods vergeten Woord 22 God en de Keizer 3 God op de eerste plaats
 92. Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk
 93. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 1 Intro Afstemmen op principes
 94. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 2 God op de eerste plaats
 95. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 96. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 97. Hoe kijken trinitariërs op tegen het gelijk christus worden
 98. Calvijn worstelde ook met de drie-eenheidsleer
 99. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 100. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 101. Filippenzen 1 – 2
 102. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #6
 103. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #5 Apologeten
 104. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote
 105. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten
 106. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel
 107. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #9 Controverse betreft doop
 108. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #11 Vredelievende waarheidzoekers
 109. Heidense invloeden op het trinitarisme
 110. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 111. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 112. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 113. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders
 114. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij

+

Rond christen zijn

 1. Christenen
 2. Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan
 3. Missionaire hermeneutiek 5/5
 4. Zoek en vind de Open Weg
 5. Jehovah kan hem staande houden
 6. Bouwen op het bijbels fundament: De apostelen deden het toch ook
 7. Heeft het Christendom zich neergelegd bij de wereld
 8. Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen
 9. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 10. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 11. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten
 12. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte
 13. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs
 14. Messiaans, Joods of Christen
 15. Voor Katholieken ook een jaarthema rond barmhartigheid
 16. Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest
 17. Redenen waarom zij niet kunnen doen wat zij willen
 18. Hoe ons te gedragen
 19. Evangelisatie en open karakter
 20. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 21. Wereld Jongerendagen - Wees geen schijnchristenen
 22. Een Niet-christelijke christelijke bediening
 23. Slag om waardigheid in zuivere natuur
 24. Hoe omgaan met huidige moeilijkheden
 25. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 26. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 27. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 28. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 29. Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen
 30. Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel
 31. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 32. Jeshuaisten dragers van de naam van Christus
 33. Over de overbodigheid van een faculteit theologie
 34. Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk
 35. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin
 36. Anders dan anderen
 37. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 38. Nederig opstellen
 39. Wat levert het mij op?
 40. Christus kennen is zin geven aan het leven
 41. Gods vergeten Woord 21 Intro: In de wereld maar niet van de wereld
 42. Ademen om les te geven
 43. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 44. Een vergadering omtrent aan te houden gedrag en te houden handelingen
 45. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 46. God liefhebben en Bekommeren om je medemensen
 47. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 48. Verenigd door Christus
 49. Laat God ons bevestigen om zijn wil te doen
 50. Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters
 51. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 52. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders
 53. Niet allen zullen het Koninkrijk beërven
 54. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 55. Jood of Christen zijn
 56. Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen 
 57. Naam gebruikers
 58. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 59. Jeshuaisten dragers van de naam van Christus
 60. Een nieuwe praatgroep omtrent het Jeshuaisme en Messianisme
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING