27 Feb
27Feb

Vervolg van Degene die de schrijvers van de Bijbel goddelijk heeft geïnspireerd, kan het ook bewaren (Hfdst. 1)

Moshe, de 1e auteur van de verschillende verzamelde boeken, waarschuwt voor het toevoegen of wegnemen van de Woorden van God. 

Deuteronomium 12: 31-32 OJBV (31) Dat zult u niet doen tegen Hashem Eloheicha; want kol to'avat Hashem (alle gruwel voor Hashem), die Hij haat, hebben zij hun Elohim gedaan; want zelfs hun banim en hun banot hebben zij in de eisch verbrand voor hun Elohim. (32) (13: 1) Welk ding ik je ook gebied, wees shomer om het te doen; gij zult daaraan niet toevoegen, noch wegnemen of ervan afdoen. 

De apostel Johannes getuigde aan iedereen die de woorden van de profetie van zijn boek kan horen, dat als iemand iets aan deze dingen zou toevoegen, God hem de plagen zal toevoegen die in dit boek zijn geschreven. Hij waarschuwde ook dat als iemand de woorden van het boek van deze profetie zou wegnemen, God zijn deel weg zal halen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit de dingen die in dit boek zijn geschreven. en dat is iets dat we in ons hart moeten nemen. Maar door te vertalen en je best te doen om de betekenis van de oorspronkelijke woorden te presenteren dit niet zou moeten betekenen dat iets wordt weggenomen of veranderd. Ook is er geen waarschuwing dat alleen de vertaling die bijna 16 eeuwen later zou worden geschreven de enige juiste zou zijn om te volgen (de King James Bible of de Nederlandse Staten Bijbel). 

Openbaring 22: 18-19 OJBV (18) "Ik geef een plechtige rede aan iedereen die de divrei haNevu'ah van deze sefer hoort: als iemand eraan toevoegt, zal Hashem hem de makkot (plagen) toevoegen die in deze sefer is geschreven; [DEVARIM 4: 2; 00:32; MISHLE 30: 6] (19) "En als iemand iets van de dvarim van de sefer van deze nevu'ah (profetie) weg neemt, zal Hashem zijn deel van de Etz HaChayyim en van de Ir HaKodesh wegnemen, waarvan geschreven is in deze sefer. [DEVARIM 4: 2; 00:32; MISHLE 30: 6]

Belangrijk voor iedereen is om de woorden van Gods boodschap in het Boek der boeken, de Bijbel, te horen. We mogen erop rekenen dat God zelf in staat is om Zijn eigen Woord te beschermen en dit ook heeft gedaan door de eeuwen heen. Hij heeft er voor gezorgd heeft dat Zijn Woord op de juiste manier in de vele talen van de vele volkeren zou worden vertaald. Alle vertalers en allen die prediken moeten weten dat men het Woord van God moet respecteren en rekening moet houden met elke letter. Elke persoon die het Woord van God aan anderen presenteert, moet dit weten en de waarschuwing van God serieus nemen: 

 • Dit vertelt ons dat we de openbaring kunnen vinden die moet worden aanvaard als een afgezonderde (of heilige) boodschap van God
 • Aan Gods boodschap of aan de profetie, mag niets worden toe gevoegd of worden weggelaten, of God zal het oordeel over die persoon brengen
 • Diegene die weg neemt van de profetie zal zijn of haar positie weggenomen vinden in het boek des levens en de heilige stad, en van de zegeningen die in deze profetie zijn geschreven, zodat die persoon een deel van het Boek des doods zou worden 

Salomo herinnert ons eraan dat het woord te zien en te  nemen is als:

 •      Zuiver
 •      Betrouwbaar
 •      Plus dat er een gevolg is voor het veranderen van het Woord
 •      God zal je ofwel als een spreker in Zijn Naam of als een leugenaar onthullen 

Spreuken 30: 5-6 OJBV Elk woord van Gd is onberispelijk; Hij is een mogen voor hen die op Hem betrouwen. (6) Voegt u niet toe aan zijn devarim, opdat hij u niet bestraft, en u een kazav (leugenaar) wordt bevonden.

en David schreef 

Psalm 12: 6 OJBV (7) De woorden van Hashem zijn amarot tehorot (zuivere woorden); zoals kesef verfijnd in de oven op aarde, zevenmaal gezuiverd.

Psalm 19:8 OJBV (9) De voorschriften van Hashem zijn yasharim (juist), de lev levendig; de mitswa Hashem is bara (helder, puur), de ogen verlichtend. 

Iedereen zou moeten weten dat de Thora niet is uitgesloten, maar apart gezet (gemaakt of beschouwd als heilig). 

Romeinen 7:12 OJBV Zodat de Thora kedoshah (heilig) is en de mitswa (het gebod) kedoshah en yasharah en tova is.

Wanneer we kijken hoe transcripties zijn gemaakt en hoe nauwkeurig kopieën zijn gemaakt, moeten we weten dat er een speciale Hand of Kracht achter zit.

De tekst van Jesaja (700 v.G.T.) In vergelijking met de gekopieerde tekst van Jesaja gevonden in de Dode Zeerollen (200 v.G.T.) Is bijna identiek met alleen toegevoegde leestekens. Dus het idee dat alleen de King James Bijbel (van 1611 of welke andere versie?) Beter zou zijn dan de later gevonden originele teksten en noodzakelijk zou moeten zijn om directe inspiratie van God te krijgen, is dwaas. God heeft zijn boodschap voor ons bewaard en heeft ervoor gezorgd dat deze ook in veel andere talen beschikbaar is dan het Engels. 

Ons wordt verteld dat er een geestelijke strijd is achter een menselijk falen, want 'het vlees begeert de Geest en de Geest gaat tegen het vlees'. Alle vertalers en schriftgeleerden zijn gewoon menselijke wezens en het is waar dat ze fouten kunnen maken. Maar met betrekking tot de vertaling van God Zijn Woord is er opzettelijk geen toelating tot fouten toegestaan of gegeven. We moeten weten dat het de Geest van God is (Zijn Kracht) die in de levens woont van degenen die, uit liefde voor God, Gods Woord aan de mensen, om hen heen, willen presenteren.

De natuurlijke verlangens van de mens zijn niet gericht op heiligheid, maar eerder op zelfgenoegzaamheid en zelfvoorziening. Dus wat de Geest verlangt en waarnaar ons vlees hunkert, is tegen elkaar ingesteld. "Deze zijn tegengesteld aan elkaar." Het gevolg van dit interne conflict is "dat je de dingen die je wilt niet doet". Maar wanneer hij het Woord van God behandelt, is Hij de Beschermer van Zijn eigen Woord, en het is alleen door Hem dat mensen profetie of juiste opvoeding kunnen brengen, wanneer die mensen bereid zijn om door de Geest te worden meegesleept.

 2 Petrus 1: 20-21 OJBV Dit eerst wetende: dat elke nevu'ah (profetie) van de Kitvei Hakodesh niet van de eigen interpretatie is. (21) Want nevu'ah werd op geen enkel moment door de ratzon HaBnei Adam (wil van de Mens) gebracht, maar mensen die door de Rueach Hakodesh werden meegenomen, spraken van Hashem.

We moeten weten dat God ervoor zal zorgen dat niet één jota of tittel zal worden verwijderd totdat de wet volledig is vervuld. 

    Mattheüs 5:18 OJBV Want, omein, voorwaar zeg ik je, totdat Shomayim en haaretz voorbijgaan, zal niet één yod, {geen één jota}, niet één tag (sierlijke bloei), zal overgaan van de Thora totdat alles is volbracht. 

Geen enkele andere oude tekst heeft zoveel bronnen om op de juistheid ervan te testen als de Bijbel. Volgens de joodse traditie vestigden de schriftgeleerden de boeken van de wet en begonnen ze kopieën te maken. Dit gebruik van het kopiëren van de tekst was een show of vertonen van extreem respect en gedetailleerd schetsen van het Woord van God. Bij het opschrijven van de woorden moesten ze deze verbaliseren en moest er binnen dertig dagen een beoordeling zijn, en als maar liefst drie pagina's correcties nodig hadden, moest het hele manuscript opnieuw worden gedaan. De letters, woorden en paragrafen moesten worden geteld en het document werd ongeldig als twee letters elkaar raakten. De middelste alinea, woord en letter moeten overeenkomen met die van het originele document.
We kunnen er zeker van zijn dat God zelf neerkeek op degenen die de leiding hadden en over Zijn over het overbrengen van Zijn Woord. Hij is Degene die Zijn eigen Woord kan en zal beschermen. Daarom moeten we Zijn Macht om dit te doen vertrouwen, en gaan zien dat in tijden woorden en betekenissen van woorden of uitdrukkingen kunnen veranderen en daarom sommige vertalingen met andere woorden of andere uitdrukkingen kunnen gebruikt worden om hetzelfde te zeggen of uit te drukken wat er op dat moment van de evenementen werd bedoeld.

Wanneer het analfabetisme van zelfbenoemde Bijbelse letterkundigen ouders ertoe brengt kinderen uit hun huizen te verbannen, wanneer het buurman tegen buurman plaatst, wanneer het haat en veroordeling teweegbrengt, wanneer het de wetenschap belemmert en intellectuele vooruitgang ondermijnt, moeten mensen komen inzien dat zulke dingen tegen de liefde van God zijn en als zodanig ook niet in overeenstemming met de Heilige Schrift zijn .

Het is ook verkeerd om te denken dat we de originele manuscripten moeten lezen. We moeten ook niet geloven dat degenen die zeggen dat het gewoon amateurs zijn of geen professionele theologen die de bijbelboeken hebben gekopieerd. God had geen zogenaamde 'professionele theologen' nodig. Het is ook verkeerd om te denken dat die manuscripten die oorspronkelijk in Koiné, of "gewoon" Grieks, werden geschreven, door die amateur-kopiïsten niet juist gekopieerd konden worden omdat ze niet de taal spraken of zelfs niet volledig geletterd waren. Het is waar dat sommigen het script hebben gekopieerd zonder de woorden te begrijpen. En Koiné is geschreven in wat bekend staat als scriptio continua - wat betekent dat er geen spaties zijn tussen woorden en geen interpunctie voorkwamen.

Dus een zin als weshouldgoeatmom {wemoetengaanetenmama} kan worden geïnterpreteerd als “We should go eat, Mom,” {"We moeten gaan eten, mama"} of “We should go eat Mom.”  {We moeten ma gaan eten."}  Zinnen kunnen verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van waar de spaties zijn geplaatst. God kan bijvoorbeeld " godisnowhere" “God is now here” {"God is nu hier"} of “God is nowhere" {"God is nergens"} zijn. {Maelle Doliveux voor Newsweek}

We erkennen het probleem van sommige woorden of uitdrukkingen. Het is vaak niet zo eenvoudig om een correcte vertaling in een of andere taal te hebben. Veel woorden in het Hebreeuws in het Oude Testament of in het Grieks uit het Nieuwe Testament hebben geen duidelijke Engelse of Nederlandse equivalenten. Zinsstructuur, idioom, stilistische verschillen - dit zijn allemaal uitdagingen bij het converteren van versies van de boeken in het Oude en het Nieuwe Testament naar het Engels of in een andere taal. Want Koiné is een oude Griekse taal die niet meer wordt gesproken, dit maakt het niet gemakkelijk. Dit is de reden waarom Engelse vertalingen verschillen, en vele zijn herzien zijn om de opvattingen en vermoedens van de moderne vertalers weer te geven.

Veel van de KJV-mensen vergeten alleen hun gouden standaard van Engelse Bijbels, de King James Version, voltooid in 1611, geen vertaling van het oorspronkelijke Grieks was. Alsook waren er in die tijd nog niet zoveel oude transcripties gevonden als we vandaag mogen kennen. We mogen niet vergeten dat het een commissie van de Church of England was die voornamelijk vertrouwde op Latijnse manuscripten die uit het Grieks waren vertaald. Volgens Jason David BeDuhn, een professor in religieuze studies aan de Northern Arizona University en auteur van Truth in Translation, was het voor de commissie vaak erg moeilijk om de juiste Engelse woorden te vinden. De commissie vergeleek soms Latijnse vertalingen met de eerdere Griekse exemplaren, vond verschillen en besloot dat de Latijnse versie - de latere versie - correct was en dat de eerdere Griekse manuscripten verkeerd waren.

Het doel van de vertalers was om een Bijbel te maken die een prachtig werk was dat zeer accuraat was in zijn vertaling en duidelijk in zijn betekenis, maar dat gebeurde niet.

      "De King James Bible is een prachtig stukje Engelse literatuur, '' 

 “The King James Bible is a beautiful piece of English literature,’’ 

zegt BeDuhn.

      "In termen van de andere twee doelen schiet deze vertaling tekort." 

Wat veel hedendaagse lezers ook vaak vergeten is om de woorden in hun context te zien en ze niet altijd in hun beperkte begrip te nemen.

Bijvoorbeeld, προσκυνέω, een Grieks woord dat ongeveer 60 keer in het Nieuwe Testament werd gebruikt, komt overeen met iets in de trant van "zich prostitueren" en "God prijzen". Dat werd in het Latijn vertaald als "adoro", en in de King James Bijbel "aanbidding" werd . Maar die twee woorden betekenen niet precies hetzelfde. Toen de King James Bijbel werd geschreven, kon "aanbidding" worden gebruikt om zowel eerbied voor God te tonen als jezelf te prostreren. Hoewel het niet perfect is, is het een fatsoenlijke vertaling. 

Dientengevolge wordt doorgaans in de King James Bijbel zo gebruikt dat mensen veel dingen 'vereren'. Een slaaf aanbidt zijn eigenaar, de verzamelden van satan aanbidden een engel, en Romeinse soldaten die Jezus bespotten aanbidden hem. In elk van deze gevallen betekent het woord niet "de glorie van God prijzen" of iets dergelijks; in plaats daarvan betekent het om te buigen of voorover te buigen, of om in het stof te te knielen of een knieval te doen. Maar Engelse Bijbels die later werden aangenomen - de New International Bible (Nieuwe Internationale Bijbel), de New American Standard Bible (Nieuwe Amerikaanse Standaard Bijbel), de Living Bible (Levende Bijbel) enzovoort - lieten het woord aanbidding vallen wanneer het naar iemand anders dan God of Jezus verwijst. En dus verscheen elke keer προσκυνέω in het Griekse manuscript over Jezus, in deze nieuwere Bijbels als wordt hij aanbeden, maar wanneer het wordt toegepast op iemand anders, wordt exact hetzelfde woord vertaald als "boog" of iets dergelijks. Door hetzelfde woord op verschillende manieren te vertalen, voegen deze moderne bijbels een beetje taalkundige steun toe aan het idee dat de mensen die Jezus kenden hem begrepen als God, wat helemaal niet zo is, maar voor trinitariërs paste dit in hun idee en was het de gemakkelijkste manier om de lezers op een verkeerde pad te brengen. Met andere woorden, met een beetje vertalersbedrog, werd een grondbeginsel van Christendom - dat Jezus God zou zijn - versterkt in de Bijbel, zelfs op plaatsen waar het de rest van het couplet rechtstreeks tegenspreekt.

Dat soort manipulatie komt vaak voor. In de brief aan de Filippenzen vertaalt de King James Version enkele woorden om Jezus aan te duiden als 'in de vorm van God zijn'. Het Griekse woord voor vorm zou eenvoudigweg kunnen betekenen dat Jezus naar het beeld van God was. Maar de uitgevers van sommige Bijbels besloten hun drievoudige overtuigingen in te voegen in vertalingen die niets met het Grieks te maken hadden. De Living Bible (Levende Bijbel) zegt bijvoorbeeld Jezus "was God" (geschreven met een hoofdletter, in plaats daarvan bijvoorbeeld 'een god', wat een belangrijk persoon betekent) - hoewel moderne vertalers de woorden zojuist uitvonden.

     Dat roept een groot probleem op voor christenen: de Drie-eenheid - het geloof dat Jezus en God dezelfde zijn en, met de Heilige Geest, één enkele entiteit vormen - is een fundamenteel, maar toch zeer verwarrend, principe. Dus waar verschijnt de duidelijke verklaring van God en Jezus als onderdeel van een driemanschap in de Griekse manuscripten? {Maelle Doliveux voor Newsweek}

Het antwoord is heel simpel

     Nergens. En in die misleiding ligt een verhaal over massamoorden. {Maelle Doliveux voor Newsweek}

Mensen moeten weten dat God niet spreekt in gefluister en raadsels.

     Het lijkt onzinnig, maar het geloof dat hij weigerde een duidelijke boodschap over te brengen heeft geleid tot de afslachting van vele duizenden christenen door christenen. In feite wordt aangenomen dat christenen meer volgelingen van Jezus hebben afgeslacht dan welke andere groep of natie ook. {Maelle Doliveux voor Newsweek} 

Het is vreselijk om te zien hoe bepaalde mensen met de Romeinse keizer wilden gaan en in een drie-eenheid gingen geloven en hen er toe bracht christenen, die niet in die valse leer geloofden, te gaan vermoorden.

Groepen die geloofden dat Jezus twee entiteiten was - God en de mens - doodden degenen die dachten dat Jezus slechts vlees en bloed was. Sommigen waren er zeker van dat God oudtestamentische geschriften inspireerde, anderen waren ervan overtuigd dat ze het product waren van een andere, slechte God. Sommigen geloofden dat de kruisiging de mensheid redding bracht, anderen beweerden dat het niet gebeurde, en nog steeds geloofden anderen dat Jezus niet gekruisigd was.

Inderdaad, honderden jaren na de dood van Jezus namen groepen radicaal tegenstrijdige geschriften aan over de details van zijn leven en de betekenis van zijn bediening, en vermoordden zij die het niet eens waren. Gedurende vele eeuwen was het christendom eerst een strijd van boeken en vervolgens een strijd van bloed. De reden voor een groot deel was dat er geen universeel aanvaarde manuscripten waren die uiteenzetten wat het betekende een christen te zijn, dus de meeste sekten hadden hun eigen evangeliën. {Maelle Doliveux voor Newsweek} 

Vandaag zouden mensen geen excuus moeten hebben. Er zijn voldoende goede vertalingen. Wanneer mensen duidelijk naar de woorden zouden luisteren, zonder vast te houden aan een leer van de Drie-eenheid, zouden ze in staat moeten zijn om naar de Bijbelse Waarheden te komen en zouden ze moeten kunnen inzien dat Jezus de zoon van God is en niet God Die naar de aarde kwam om nep te zijn of t edoen alsof Hij verleid werd en dood ging (beide dingen die God niet kan hebben, volgens de Schrift) .


+

Met betrekking tot Maelle Doliveux die scheef voor Newsweek:  The Bible: So Misunderstood It's a Sin (De bijbel: zo verkeerd begrepen Het is een zonde )


++

Aanvullende lectuur

 1. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 2. Waarheid, wat is het eigenlijk 
 3. Woorden in de Wereld
 4. Woord zonder boeien vol van kracht
 5. Want het is geen leeg woord
 6. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 7. Schepping en wet die vertellen over Gods eer
 8. De boekrol 
 9. Bijbel Woord afkomstig van God
 10. Heilige Schrift Woord van God
 11. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 12. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 13. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 14. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 15. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 16. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 17. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 18. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 19. Bijbelgezegden over God
 20. Lezen wat er staat geschreven
 21. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 22. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 23. Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap
 24. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
 25. Onthullende boeken
 26. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 27. Ongelezen bestseller
 28. Het betrouwbare woord
 29. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 30. De Bijbel als instructieboek
 31. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 32. Vertrouwelijke geschriften
 33. Oudste Hebreeuwse tekst
 34. Deuteronomium en profetenboeken
 35. Voorschriften ons gegeven
 36.  Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger 
 37. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens 
 38. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 39. Graven in woorden, theorieën en artefacten
 40. Missionaire hermeneutiek 1/5
 41. Missionaire hermeneutiek 2/5
 42. Missionaire hermeneutiek 3/5
 43. Missionaire hermeneutiek 4/5 
 44. Missionaire hermeneutiek 5/5
 45. Bijbel op de eerste plaats #1/3 
 46. Bijbel op de eerste plaats #2/3 
 47.  Bijbel op de eerste plaats #3/3
 48. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 49. Wetenschap: God of afgod 1 Wat zijn wetenschap en Bijbel en hun raakvlakken
 50. Onzeker over relevantie Bijbel
 51. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 52. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen 
 53. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 54. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 55. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 56. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels
 57. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 58. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 59. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 60. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 61. De Bijbel voor u en voor uw leven
 62. Symboliek in de Heilige Schrift
 63. Studiedag rond Bijbelse Beeldtaal
 64. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #1 Uitnodiging 
 65. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 66. Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
 67. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 68. Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden
 69. Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat
 70. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 71. Zeg het toch maar
 72. Aanvoelen en kennis
 73. Mogelijkheid tot leven
 74. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 75. De Bijbel onze Gids
 76. Bible a guide - Bijbel als gids
 77. Bijbel baken en zuiverend water
 78. Bijbel als een waterplas
 79. Bijbel boek voor het heden
 80. Bijbel medicijn tegen depressie
 81. De weg ten leven 
 82. Leven gedefinieerd door de dood
 83. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 84. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 85. Bijbelsmokkelaars in andere tijden
 86. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 87. Een giftige Bijbel
 88. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien
 89. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis
 90. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 91. Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen
 92. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
 93. Leren kennen van Hem die het hart kent
 94. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 95. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 96. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 97. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen 
 98. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 99. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 100. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 101. Onze Kijk op de Bijbel
 102. Woord van God tegenover dat van mensen
 103. Betrouwbare Woord
 104. Boek in onze handen
 105. Bijbel - Enige bron van kennis en openbaring van God
 106. Bijbel verzameld Woord van God
 107. Gods Uitspraken opgetekend in een boek
 108. Bijbelboodschap voor ons
 109. Wetten en regels ter onderwijs
 110. Bouwen op het Bijbels fundament 1.Feit of fantasie?
 111. Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven
 112. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING