07 Feb
07Feb

In de eerste eeuw was er een Nazarenese man die zei:

Johannes 5:39 OJBV Je zoekt de Kitvei Hakodesh omdat je denkt dat je Chayyei Olam hebt. En dat zijn degene die plechtige edut {of plechtige getuigenis} over mij geven. 

Mensen worden opgeroepen om de Kitvei Hakodesh te lezen of deze Geschriften apart te plaatsen. Het is in die rollen of in de Bijbel, het Boek van boeken, dat mensen het onfeilbare Woord van God kunnen vinden dat het beste advies aan de mens brengt. Het is ook in die geschriften dat men edut of getuigenis kan vinden van die mensenzoon die ook de Ben HaElohim of zoon van God wordt genoemd. 

Hoewel Jeshua (Jesjoea of Jezus) de mensen om hem heen (Jehudi en goyim) vertelde om de Schriften te doorzoeken of te onderzoeken, brachten de Joden hun tijd door met het volgen van de traditie, iets wat we vandaag ook kunnen aantreffen bij veel mensen die zichzelf Christen noemen. De meester-leraar van Nazareth deed een beroep op het geschreven Woord van zijn hemelse Vader als zijnde definitief en gezaghebbend. In de dagen van Jeshua was de complete Bijbel de geïnspireerde Mikra (Tanakh) of Tenach (de Hebreeuwse Geschriften), van het eerste boek van Moshe tot de profetie van Mal'aki (Maleachi). Toen Jeshua iets wilde uitleggen, verwees hij altijd naar die Heilige Geschriften en zei:

"Er staat geschreven." (Mattheüs 19: 3-8; 4: 1-10) 

Meerdere keren benadrukte Jeshua het essentiële belang van het lezen en volgen van de Schriften.

Markus 12:10 OJBV Heb je de Kitvei Hakodesh niet gelezen? ZELFS MAASU HABONIM HAYTAH LEROSH PINAH; MEIET HASHEM HAYTAH ZOT, HI NIFLAT BEINEINU (De steen die de bouwers verwierpen, deze is de belangrijkste hoeksteen geworden).

Mattheüs 22:29 OJBV en Rebbe, Melech HaMoshiach zei in antwoord op hen: U bent fout, omdat u niet de Kitvei Hakodesh of de gevurat Hasjem (kracht van G-d) kent.

Mattheüs 22: 31-32 OJBV Maar wat betreft de Techiyas HaMesim, heb je niet gelezen wat Hashem je heeft gezegd, zeggende: (32) ANOCHI ELOHEI AVRAHAM ELOHEI YITZCHAK VEELOHEI YAAKOV (Ik ben de G-d van Avraham, de G-d van Yitzchak, en de G-d van Ya'akov, [SHEMOT 3: 6])? Hashem is niet de G-d van de Mesiem (doden) maar de G-d van de Chayyim (levenden). 

Voor de rebbe was het duidelijk waar de mens naar begeleiding en kennis moest zoeken. Jeshuaïsten of echte volgelingen van Jeshua (Jesjoea of Jezus) zoeken daarom in de eerste plaats naar leiding en niet naar traditie. Waarschuwend tegen elke toevoeging aan de Dvar Hasjem of geschreven Woord van God, zei Jeshua :

Openbaring 22:18 OJBV "Ik geef plechtige edut aan iedereen die de divrei haNevu'ah van deze sefer hoort: als iemand eraan toevoegt, zal Hasjem hem de makkot (plagen) toevoegen die in deze sefer is geschreven; [DEVARIM 4: 2; 00:32; MISHLE 30: 6] 

The talmidim of Jeshua after they got instructed by their rabbi did not follow tradition any more. Like their master, they went by the written Dvar. Take, for example, Kepha (or Peter) who at the temple in Jerusalem quoted the writings of Moshe and referred to the navi

De talmidim van Jeshua, nadat zij door hun rabbijn waren onderricht, volgden de traditie niet meer. Net als hun meester gingen ze volgens de geschreven Dvar. Neem bijvoorbeeld Kepha (of Petrus) die in de tempel in Jeruzalem de geschriften van Moshe citeerde en verwees naar de navi

Handelingen 3: 22-25 OJBV "Moshe Rabbenu zei inderdaad," NAVI KAMOCHA [T. N. d.w.z., een profeet als Mozes] zal Hasjem Adonoi, zal uit jouw achim laten opstaan; aan hem zal je aandacht schenken overeenkomstig alles wat hij tot je mag spreken. "[DEVARIM 18: 15,18] (23)" En het zal zijn dat elke nefesh (ziel), ongeacht LO YISHMA (niet luistert) naar die Navi (profeet) zal volkomen worden vernietigd onder de mensen. [DEVARIM 18:19; VAYIKRA 23:29] (24) "En eveneens kondigden alle Nevi'im (profeten) van Shmuel en zijn opvolgers aan, HaYom HaZeh. (25)" U bent de Bnei HaNevi'im (profeten) en u bent de Bnei HaBrit die Hasjem aan je Avot heeft bevolen, tegen Avraham Avinu, V'NIVRAKHU ("en zij zullen gezegend worden") in jouw ZERA ("Zaad"), KOL MISHPEKHOT HA'ADAMAH ("en in jouw Zera zal gezegend worden alle families van de aarde. ") [BERESHIS 12: 3; 22:18; 26: 4; 28:14]

De profeet om naar te luisteren was iemand over wie verscheidene jaren en door vele neviim over werd gesproken. Zijn naam is Jeshua (Jesjoea  / Yeshua / Yahushua / Jehoshua / Jehashua / Jehosjoea), tegenwoordig beter bekend als Jezus Christus. Het was degene die door de Elohim als een voorbeeld van wat er ons ook kan overkomen, uit de doden opgenomen. Daarom doen we er goed aan aandacht te schenken aan de Dvar HaElohim met betrekking tot een lamp die op een donkere plaats schijnt. De Kitvei Hakodesh of Bijbel is deze lamp, geen traditie.

In latere eeuwen waren er mensen die zeiden dat de Bijbel het Nieuwe Testament was en velen dachten er niet aan het Oude Testament te lezen. Ze vergeten dat wat de vroege christenen hadden van Gods geschreven Woord compleet was - in die zin dat ze alles hadden wat nodig was voor redding.  Maar zij hadden enkel wat wij heden het Oude Testament noemen.

Timotiyos (of Timotheüs) had de Bijbel, of beter gezegd de Ketuvim of Ketoevim, de Hebreeuwse Geschriften, vanaf zijn jeugd gelezen. Van kindsbeen af kende hij de heilige geschriften die hem wijs voor de zaligheid konden maken. De oudere werken konden voldoende licht werpen op de gezondene van God zodat hij licht en verlossing door het geloof kon vinden in verbinding met Jeshua (Jesjoea) of Christus Jezus. 

2 Timotheüs 3:15 OJBV En dat je van kinds af aan de Kitvei HaKodesh hebt gekend, die in staat zijn om je chocham te maken met het oog op Yeshu'at Eloheynu door emunah {emoena = geloof} in Rebbe, Melech HaMoshiach Yehoshu {Jehosjoea}.

Vandaag hebben we de Tenach, maar ook de aanvullende geschriften die we de Kethuvim-Bet noemen of de Messiaanse geschriften met de evangeliën en brieven geschreven door de talmidim. Die aanvullende geschriften vertellen ons meer over het leven van de Nazarener rebbe Jeshua en laten ons zien dat hij de weg naar God is. Nu we meer woorden hebben om alles duidelijk te maken, hebben we minder excuus om niet de weg van het leven te vinden. 

Hoe meer we de Schriften onderzoeken, hoe duidelijker het wordt dat Gods geschreven Woord de christen volledig toerust.

Het is duidelijk dat niet alles wat Jeshua (Jesjoea) deed, is vastgelegd in de geschriften van de apostelen. Er waren veel andere dingen die Jeshua (Jesjoea of Jezus) deed en vele andere woorden die hij uitsprak en die niet op schrift zouden worden gesteld. Er zijn minstens twee voor de hand liggende redenen hiervoor: 

(1) Het zou niet praktisch zijn om door kwantiteit elk woord dat Jezus sprak neer te schrijven en

(2) het zou niet nodig zijn. Zoals Johannes uitlegde dat Jehsua (Jesjoea) ook vele andere tekenen verrichtte voor de discipelen, die niet in zijn boekrol zijn opgeschreven.

Maar we moeten weten dat die woorden die zijn opgeschreven, er voor ons zijn, zodat we mogen geloven dat Jeshua (Jesjoea of Jezus) de Christus is de Ben HaElohim of Zoon van God, en dat we door het geloof leven kunnen hebben door middel van zijn naam. 

Johannes 20: 30-31 OJBV Daarom werden vele andere otot (wonderbaarlijke tekenen)  ook vóór de talmidim gedaan door Rebbe, Melech HaMoshiach, die niet in deze betekenis zijn geschreven in deze rol {in dit boekwerk}. (31) Maar deze dingen zijn geschreven dat je emunah zou kunnen hebben dat Yehoshua de Rebbe, Melech HaMoshiach, de Ben HaElohim is, en dat je, gelovend met emunah, Chayyim (Leven) b'Shem van Hem hebt. 

The things that are vital for us to know are written down. The things that we need to know, all the things we need to know in order to

De dingen die van vitaal belang zijn voor ons om te weten, zijn opgeschreven. De dingen die we moeten weten, alle dingen die we moeten weten om te kunnen komen tot

  "Geloof dat Jeshua (Jesjoea of Jezus) de Christus is"

en om eeuwig leven te verwerven door middel van zijn naam -

"Deze zijn opgeschreven." 

In feite worden we gewaarschuwd om waakzaam te zijn tegen niet-bijbelse tradities. De apostel Paulus waarschuwde ons om voorzichtig te zijn met wat andere mensen ons vertellen. We mogen niet vergeten dat we ons kunnen laten meeslepen door menselijke leer en filosofie. Vergeet niet dat dit lege misleiding kan brengen volgens de traditie van de mens.

Kolossenzen 2: 8 OJBV Let op dat niemand van jullie gevangen wordt genomen door filosofische tevunah {tevoena of wijsheid) en leeg bedrog volgens de kabbala (mondelinge traditie) van louter Bnei Adam, volgens de ikkarim (basisprincipes) van de Olam Hazeh en niet volgens Moshiach; 

De gezondene van God, Jeshua (Jesjoea )de Christus, was zo volstrekt gekant tegen de niet-bijbelse traditie dat hij nooit zou toelaten dat zijn leringen ongezien zouden worden uitgevoerd. Jeshua (Jesjoea of Jesus/Jezus) vroeg de religieuze leiders van zijn tijd waarom zij de mitswot van de Adonai (geboden van God) overschreden vanwege hun traditie. Toen legde Jeshua (Jesjoea) het effect van deze traditie uit: 

Mattheüs 15: 1-6 OJBV Dan komen Perushim en Sofrim (rabbonim) uit Yerushalayim {Jeroesjalim} tegen Rebbe, Melech HaMoshiach, en zeggen: (2) Waarom overtreden uw talmidim de Masoret HaZekenim (de traditie van de ouderlingen)? Want zij doen geen netilat yadayim voor de maaltijd. (3) Maar Rebbe, Melech HaMoshiach, in antwoord daarop zei: Waarom overschrijd je ook de mitzvat Hasjem in het belang van je eigen masoros? (4) Want Hasjem heeft gezegd, KABED ES AVICHA VES IMMECHA (eer je vader en je moeder, SHEMOT 20:12; DEVARIM 5:16), en MKALEL AVIV VIMMO MOT YUMAT (degene die zijn vader en moeder vervloekt om te sterven, hij moet sterven, SHEMOT 21:17; VAYIKRA 20: 9). (5) Maar u zegt: wie tot zijn abba of zijn em zegt, welke steun u ook van mij hebt gehad, [het is] een geschenk [d.w.z. korban, opgedragen aan G-d]. (6) In geen geval brengt [iemand die dit zegt] zijn abba of em eer toe. En je vernietigt de Dvar Hashem vanwege je masoros. 

Laten we daarom de Dvar Hasjem (of het Woord van God) niet ongeldig maken vanwege onze traditie.

Omdat Jeshua (Jesjoea/Jesus/Jezus) waarschuwde voor niet-schriftuurlijke traditie, zou hij zeker niet zo'n methode gebruiken om vitale waarheden over te dragen. 

Laat de Dvar Hasjem die ons in de Kitvei Hakodesh is gegeven, of Gods geschreven Woord, een lamp aan je voeten zijn en een licht op je pad. Het zal het werk volledig doen, zonder dat er een niet-bijbelse traditie nodig is, omdat de hele Schrift door God wordt geïnspireerd en nuttig is voor onderwijzen, terechtwijzen, voor het rechtzetten van dingen, voor het disciplineren in rechtschapenheid, dat wij als kinderen van God volledig competent kunnen zijn, volledig uitgerust of bevoegd voor elk goed werk.

2 Timotheüs 3: 16-17 OJBV De hele Kitvei HaKodesh is Hashemgeademd en nuttig voor hora'ah (lering), voor terechtwijzing, voor correctie, voor training in tzedek, (17) Dat de ish haElohim bekwaam kan zijn, uitgerust voor elk van de ma'asim mitzvot.


*

Vindt verder te lezen

 1. Rond de Bijbel
 2. Geïnspireerd Woord
 3. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord
 4. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 5. Uitdagende vordering 2 Goddelijk geïnspireerd 1 Eenvoudige woorden
 6. Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 7. Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger
 8. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting 
 9. Bijbel verzameld Woord van God
 10. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51) 
 11. Het belang van het lezen van de Schrift 
 12. Het woord van de Ware God gegeven voor wijsheid te vergaren 
 13. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing 
 14. Boek der boeken de Bijbel
 15. Boek in onze handen
 16. Bijbel baken en zuiverend water
 17. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 18. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
 19. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht 
 20. Bestseller aller tijden
 21. Ongelezen bestseller
 22. Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God
 23. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 24. Nut van het lezen van de Bijbel 
 25. De Bijbel als instructieboek
 26. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 27. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen
 28. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 29. Voorschriften ons gegeven
 30. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 31. Onthullende boeken
 32. Nut van het lezen van de Bijbel
 33. Missionaire hermeneutiek 1/5
 34. Missionaire hermeneutiek 2/5
 35. Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap
 36. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 37. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 38. Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme
 39. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 40. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 41. Het juiste perron vinden
 42. Juiste Medereizigers vinden
 43. Op weg naar het eindstation
 44. Wetenschap: God of afgod 1 Wat zijn wetenschap en Bijbel en hun raakvlakken
 45. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 46. Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden
 47. Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat
 48. Bijbelstudie 
 49. Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 1 Boek van openbaringen
 50. Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 5 Volk zonder het Boek
 51. Gods vergeten Woord 20 Volk van het Boek 6 Volk met het Boek
 52. Wegwijs in de Bijbelboodschap Nieuwe Testament
 53. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 54. Alle dingen eertijds geschreven tot ons onderricht
 55. Voorbereiden op het Koninkrijk
 56. Verandering door de Bijbel 
 57. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 58. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 59. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij
 60. Vernieuwing in de kerk en verzoek om terug naar de bron te gaan
 61. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 62. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 63. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg
 64. Samen komen in huizen
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING