14 Feb
14Feb

In de eerste eeuw van onze huidige of gewone tijdrekening waren het Jehudiem die getuigden over Jeshua (Jesjoea, heden beter gekend onder de naam Jesus of Jezus Christus). Vanuit Jeruzalem begon de beweging van de joodse sekte De Weg. Later werd de derde stad van het Romeinse Rijk, Antiochië, gelegen aan de rivier Orontes in Syrië, ten noorden van Palestina, dat "het Parijs van de antieke wereld" werd genoemd, het verzamelgebied voor de verspreiding van het evangelie over de hele wereld. Van daaruit gingen Saul en zijn metgezel Barnabas later op pad op hun zendingsreizen en brachten overal het goede nieuws naar de heidenen. 

Wat Barnabas in Antiochië zag, was de kracht van Christus die werkte in het leven van die heidense gelovigen van Antiochië die de ratzon HaElohim (de Wil van God) voor zichzelf omhelsden. (Het eerste dat Barnabas deed, was naar Tarsus reizen en Saul - of Paulus - vinden, zodat hij hem naar Antiochië kon brengen om dit zelf te zien.) Zelfs toen hij in de gevangenis werd gezet, verloor Saul zijn ijver als zendeling niet. 

In het verleden hebben we veel volgelingen van Jeshua (Jeshuaisten of Jesjoeaisten of Jejoeanen) gezien in gevangenissen en concentratiekampen, die vanwege hun christelijk gedrag vaak speciale vrijheden en voorrechten kregen. In verschillende landen zouden de Joden die in Jeshua (Jesjoea of Jezus) en Gojim die geloven in Jeshua en volgens zijn leer komen te leven. Bij hen kan er een opmerkelijke verandering in persoonlijkheid opgemerkt worden door anderen die bij hen in de cel of het kamp waren. 

In de eerste eeuw probeerde Saul, door zijn Joodse toehoorders als "broeders" aan te spreken, overeenstemming met hen te leggen en alle vooroordelen die ze mogelijk hadden, te verbreken. Veel joden in het verleden wisten van de joodse sekte De Weg, vaak omdat overal er negatief werd tegenover gesproken.

Handelingen 28:22 OJBV "Maar we willen graag van je horen wat je denkt, voor lichora (blijkbaar) met betrekking tot deze kat van het jodendom, hebben we da'as dat het overal keneged  (tegen) wordt gesproken." 

Met de jaren kwam Jehudiem voornamelijk te horen over zogenaamde volgelingen van Jezus, die een Drie-eenheid aanbaden. De dogmatische doctrine van de Drie-eenheid maakte dat Joden zich volledig afzijdig hielden van zulke (heidense) gelovigen. De meerderheid van de Joden kwam vooral christenen te zien en te horen die Jezus als hun god namen. Daarom wilden zij geen oor hebben voor predikers van dat geloof. 

Maar echte liefhebbers van God en echte gelovigen in Christus moeten die Joden laten weten dat zij alleen de Ene Enige Ware God aanbidden, en niet een dire-enige of drie-hoofdige of drie-vuldige godheid, zoals de meerderheid van de christenen misschien doet (en daarom ook Trinitariërs worden genoemd). We zijn gekomen in een tijd waarin niet-trinitariërs zouden moeten weten hoe belangrijk het is om het werk op te nemen dat voor het eerst door Jehudiem werd gedaan, maar kennelijk lijkt omgekeerd te zijn, omdat gojim of heidenen nu getuige moeten zijn tot Joden. 

Iedereen moet het evangelie horen. En Gods uitverkoren volk (de Joden) is zeker geen uitzondering. De Nazarener rebbe Jeshua (Jesjoea/Jesus/Jezus) kwam in vervulling van de geschriften van Joodse profeten die schreven aan het Joodse volk. Dus, als de Joden geen Jeshua nodig hebben (of zoals hij tegenwoordig beter bekend is: Jezus Christus), dan doet niemand dat! Ja, Joden en heidenen hebben beiden redding nodig in Christus Jezus, of Jeshua (Jesjoea) de Christus (Jezus van Nazareth). Het is verkeerd om te denken dat iemand een Jood moet zijn om over Joden over het geloof te kunnen praten. Je hoeft niet Joods te zijn om een effectieve getuige te zijn van het Joodse volk. 

Vrijwel alle Joden zijn trots op hun identiteit als Joden, maar dit levert op zichzelf geen verklaring op over wat zij over God geloven. Zoals in alle andere delen van de wereld, kunnen we veel Joden vinden, zoals zogenaamde christenen, die echt niet in God geloven en Zijn belofte van het komende Koninkrijk van God. Er kunnen veel niet-gelovige Joden zijn die ook willen leven in wat zij hun thuisland Israël noemen, omdat het aan Avraham was beloofd, maar dat maakt hen niet tot echte gelovigen. A en degenen die misschien religieuze Joden zijn, zoals religieuze christenen, kunnen verschillende opvattingen over God hebben. 

De Nazarener rebbe Jeshua was van plaats tot plaats gegaan om te prediken over het komende Koninkrijk van God. 

Lukas 8: 1 OJBV En het gebeurde daarna dat hij door elke shtetl {nederzetting} en dorp of stad reisde en dorpsprediking bracht, de Besuras HaGeulah van de Malchut Hashem (Malchoet Hasjem) verkondigde; en de Shneym Asar waren met Rebbe Melech HaMoshiach.

Jeshua vertelde de mensen dat de reden, waarom hij was gekomen, was om getuigenis af te leggen over de zaken van God.

Johannes 18:37 OJBV Daarom zei Pilatus tegen hem: Dus jij bent een Melech (Koning)? In antwoord zei hij: U zegt dat ik een Melech ben. Hiervoor ben ik geboren en daarvoor ben ik in de Olam Hazeh gekomen, opdat ik plechtige edut (getuigenis) zou kunnen geven aan HaEmes. Iedereen die van HaEmes is, hoort mijn stem. 

Jeshua trainde zijn talmidim zodat ook zij anderen konden trainen en zodat meer en meer mensen de wereld konden ingaan om te prediken en te doen wat Jeshua hen had geleerd.

Mattheus 28: 19-20 OJBV Ga, maak daarom talmidim voor Rebbe, Melech HaMoshiach van alle naties, hen een tevilah gevend in een mikveh mayim in Hashem, in de Naam van HaAv, en HaBen, en HaRuach Hakodesh, (20) Ze aanlerend om alles te observeren wat ik je heb geboden. En hinei! Ik [Moshiach] ben altijd met je, zelfs tot de Ketz HaOlam Hazeh. 

We moeten weten dat hoe dichter we bij de Ketz HaOlam Hazeh (of eindtijd) komen dat het nog belangrijker wordt dat meer mensen leren dat Jeshua (Jesjoea of Jezus) de weg naar God is en dat er maar één ware God is, de Adonai Elohim Hashem Jehovah, Die is Eén God boven alle goden.

Uit liefde moeten we uitgaan in de wereld om onze emunah te delen en anderen ook naar ons geloof in Jeshua (Jesjoea of geloof in Jezus) te brengen. hiervoor kunnen we veel gelegenheden gebruiken, op school, op het werk of in de (sport) club.

Je moet ook weten dat het belangrijker is om erachter te komen wat je vrienden over God en de Bijbel geloven dan om erachter te komen wat voor soort synagoge ze bijwonen. Voor veel joden is hun joodse identiteit meer cultureel dan religieus. Maar dit betekent niet dat hun joodsheid voor hen onbelangrijk is. De meeste Joden denken ook dat het tegenovergestelde van het joodse christen is, en dat ze het daarom als een probleem beschouwen dat Jezus problematisch is, omdat het betekent dat ze moeten overwegen hun joodse identiteit te verliezen. Daarom is het bij het getuigen aan Joodse mensen over Jezus belangrijk om te benadrukken dat zij hun identiteit als Joden niet hoeven op te geven om Jezus als Messias te omarmen. 

Als ze de naam Christen niet leuk vinden omdat het de indruk zou wekken dat ze een driekoppige god zouden aanbidden, dan zouden ze moeten weten dat ze een andere naam kunnen gebruiken, zoals Jeshuaist (Jesjoeaist of Jejoeaan) of Broeder in Christus.

Neem elk moment van de dag, elke gelegenheid die je krijgt om je vriendschap te delen, maar ook je liefde voor God en zijn eniggeboren geliefde zoon Jeshua (Jesjoea - Jezus Christus). Weet dat de tijd beperkt kan zijn, want wanneer het einde zal komen, zal het te laat zijn om mensen te redden. Door de groeiende hoeveelheid getuigenis voor Jehovah kunnen we zien dat we ook dichter bij die voorspelde tijd komen. Waarschuw hen ook over de Neviei sheker (valse profeten), want wanneer er velen zullen zijn die proberen mensen van God weg te krijgen terwijl het evangelie van het koninkrijk in de hele wereld zal worden gepredikt voor een getuigenis aan alle natiën, dan zal het HaKetz of einde komen. 

Matthew 24:11-14 OJB  And many neviei sheker (false prophets) will arise and will deceive many.  (12)  And because of the increased mufkarut (lawlessness, anarchy--Mt 7:23), the agape (love) of many will become cold.  (13)  But the one having endured to HaKetz (the End), this one will receive Yeshuat Eloheinu.  (14)  And this Besuras HaGeulah of the Malchut will be announced in kol haOlam (all the world) as an edut to all the Goyim, and then will come HaKetz (the End).

Mattheüs 24: 11-14 OJBV En vele neviei sheker (valse profeten) zullen opstaan en zullen velen misleiden. (12) En vanwege de toegenomen mufkarut (wetteloosheid, anarchie - Mt 7:23), zal de agape (liefde) van velen koud worden. (13) Maar degene die HaKetz (het einde) heeft doorstaan, deze zal Yeshuat Eloheinu ontvangen. (14) En deze Besuras HaGeulah van de Malchut (Malchoet) zal in kol haOlam (de hele wereld) aangekondigd worden als een edut voor de hele Goyim, en dan zal HaKetz (het Einde) komen. *

Vindt ook om te lezen

 1. Betreft de houding van goyim naar Jehudi 
 2. Betreft de houding van Jehudi naar goyim 
 3. Op zoek naar spiritualiteit 5 Vrucht van de geest
 4. Op zoek naar spiritualiteit 6 Spiritualiteit en gebed
 5. Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws
 6. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
 7. Echte boodschap van redding niet ver te zoeken
 8. Vruchten van geest beletten hetzij inactief of onvruchtbaar te zijn 
 9. Volgelingen met de vrucht van verdieping 
 10. Vrucht dragen 
 11. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 12. Belangrijkheid van de Heilige Schrift
 13. Overdenking: Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven
 14. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 15. Gods vergeten Woord 21 Intro: In de wereld maar niet van de wereld
 16. Bijbel, Gods Woord ingegeven nuttig tot lering, tot bestraffing, tot verbetering en tot onderwijzing
 17. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 18. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 19. De verzoening in type en antitype 1 Offers en hogepriesters
 20. De verzoening in type en antitype 2 Uitgaan naar Jezus
 21. Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger
 22. De Leidsman van geloof 
 23. Wat Jezus Deed: Wanneer waarheid niet het doel is & Belangrijkste dingen 
 24. eerst
 25. Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen
 26.  Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 27.  Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 28. Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel
 29. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 30. Jezus volgen
 31. Jezus volgen bevrijdt van faalangst en prestatiedruk
 32. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 33. Hoogdag voor vele protestanten
 34. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren 
 35. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren 
 36. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen 
 37. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #9 Omgang met anderen 
 38. Verlossing #7 Christus levend in de gelovige
 39. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 40. Je kunt niets veranderen in je leven met de intenties alleen 
 41. Niemand is op zich bekwaam zich zelf te verbeteren
 42. Reinigen van ons en anderen
 43. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 44. Help me om mijn best te doen
 45. Ademen om les te geven
 46. Eerste Eeuw van het Christendom
 47. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 48. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 49. Gods volk onderweg – Het leven in de gemeente
 50. Missionaire hermeneutiek 4/5
 51. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal 
 52. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 53. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen 
 54. Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen 
 55. De ecclesia als lichaam van Christus 
 56. Intenties van de ecclesia 
 57. De Ekklesia #5 Gods getuigen
 58. Getuig van het gehoorde 
 59. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou 
 60. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 61. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 3 De opdracht om te prediken
 62. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 63. Hoe moeten we prediken? 
 64. Kleed jezelf met compassie, zachtheid, vriendelijkheid, nederigheid, en geduld 
 65. Samen delen van informatie en gedachten 
 66. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 67. Wereld van een Bijbels analfabetisme is ontstaan 
 68. Roeping een dynamisch begrip en blijvende bron van kracht
 69. Evangelisatiewerk blijvende opdracht 
 70. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 71. Openluchtprediking 
 72. De gave van vreugde
 73. Door verkondiging ook geruster
 74. Preek middel tot overbrenging christelijke boodschap
 75. Predikings werk met goede moed steeds kunnen verwezenlijken
 76. Positie en macht
 77. Kerkzijn in een ik-gerichte tijd
 78. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 79. Oorlog in kerkenland
 80. 500 jaar reformatie – reden tot droefheid 
 81. 500 jaar Evangelieverkondiging, en de verdediging van de Bijbelse leer
 82. Hedendaagse protestanten tegenover Katholieken of de Antichrist 
 83. Wereldkaart protestantisme verandert snel 
 84. Zijn Beelden een Gevaar of de Redding voor het Geloof? 
 85. Beter het einde van iets dan het begin
 86. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs
 87. Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn
 88. Een Jeshuaist voor u
 89. Jeshuaisten voor u
 90.  Uitnodiging tot het Jeshuaisme
 91. Messiaans Judaïsme of Nazarener Judaïsme
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING