19 Feb
19Feb

When man rebelled against their Bore (the Divine Creator) and where put out of the Gan Eden, it looked like there would be no hope for man who had to face death at the end of a life with many problems and much pain.

When Moshe was on a mountain talking to the Most High he asked the elohim what he could say to the people. The Most High Elohim replied enigmatically, in a phrase that occurs nowhere else in Tanakh:

Toen de mens in opstand kwam tegen hun Bore (de goddelijke Schepper) en uit het Gan Eden werd gezet, leek het erop dat er geen hoop zou zijn voor de mens die de dood tegemoet moest zien aan het einde van een leven met veel problemen en veel pijn.

Toen Moshe op de berg was en tegen de Allerhoogste sprak, vroeg hij de Elohim wat hij tegen de mensen kon zeggen. De Allerhoogste Elohim antwoordde raadselachtig, in een zin die nergens anders in de Tanakh of Tenach voorkomt: 

 Ehyeh asher Ehyeh.

of

Eh-heh-yeh ashair Ehheh- yeh ("Ik zal zijn wat ik zal zijn" vaak vertaald als: ik ben wie ik ben 

De uitdrukking betekent letterlijk: "Ik zal zijn wat ik zal zijn", of meer fundamenteel dat God Zijn afgezonderde Naam tot de toekomende tijd behoort. Zijn oproep is naar dat wat nog niet is. Als we dit niet begrijpen, zullen we iets missen wat het jodendom uniek maakt. 

schrijft

Overweeg de structuur van het Bijbelse verhaal. In de literatuur zijn er veel soorten verhalen, maar ze hebben allemaal één ding gemeen, wat Frank Kermode noemde

  "Het gevoel van een einde."

Ze bereiken sluiting. Sommigen eindigen met "ze leefden allemaal nog lang en gelukkig." We noemen deze sprookjes. Anderen eindigen in de dood en de nederlaag. We noemen ze tragedies. Er zijn andere typen, maar ze hebben allemaal een begin en een einde. Dat is wat ze verhalen maakt. 


In onze maatschappij hebben we veel verhalen die van generatie op generatie worden doorgegeven. We groeien allemaal op met die mondelinge verhalen en orale traditie. In veel van hen horen we over een toekomst. Het lijkt er constant op dat we naar een toekomst worden geleid. De navi is daar om ons te vertellen over dingen die later gaan gebeuren. Telkens waren er generaties die kwamen over dingen te horen die in de toekomst zouden gebeuren, maar ze kwamen ook te zien dat dingen die lang daarvoor waren gezegd, realiteit waren geworden. Als zodanig kwamen onze mensen tot het inzicht dat elke Dvar HaElohim (Woord van God) een gegeven Woord is dat werkelijkheid wordt. 

Jonathan Sacks vraagt ons om Genesis en Exodus te overwegen

Het joodse verhaal begint met Gods oproep aan Abraham om zijn land, zijn geboorteplaats en zijn vaders huis te verlaten om 'naar het land te trekken dat ik je zal laten zien.' Zeven keer belooft God Abraham het land, maar hij moet afdingen met de Hettieten om een klein stuk te kopen om Sarah te begraven. Jacob en zijn familie worden gedwongen in ballingschap te gaan in Egypte. Genesis eindigt met de belofte onvervuld.

Dan begint Exodus. God roept Mozes om de Israëlieten terug te leiden naar de vrijheid en het beloofde land. Nu, naar onze mening, zal het verhaal bijna worden afgesloten. Maar het komt niet. In plaats daarvan duurt een reis die dagen had moeten duren 40 jaar. In de laatste scène van Deuteronomium zien we dat Mozes, nog steeds aan de andere kant van de Jordaan, slechts een verre blik op het land schonk. Nogmaals, het natuurlijke einde wordt uitgesteld. 

De God der goden heeft Zijn Dvar gegeven waarvan we wel weten dat Hij altijd de Waarheid vertelt. De Elohim vertelt geen leugens. Van oudsher kregen we veel verhalen te horen en kwamen we te zien hoe de Elohim dingen beloofde en hoe ze werkelijkheid werden.  Als we kijken naar alle dingen die Hij zei en beloofde, kunnen we veel hoop vinden. Het zijn niet alleen de drie beloften aan Abraham, van kinderen, een land en een invloed op de mensheid, zodanig dat

 "door u alle families van de aarde zullen worden gezegend." 

We kunnen zien dat er een belofte is van iemand en van enige tijd. In de Kitvei HaKodesh of apart geplaatste Schrift vinden we over het begin maar ook, heel belangrijk, over HaKetz. Hoewel het einde misschien nog steeds voorbij de zichtbare horizon is en het Joodse verhaal lijkt te eindigen als het leven van Mozes eindigde, met een glimp van het nog niet bereikte land, een toekomst die nog niet is gerealiseerd. Maar toch kunnen we de tikvah of hoop hebben. 

In latere jaren was er ook de belofte van een Verlosser die Immanuël zou heten. Velen stellen hun hoop op die beloofde gezalfde van God, de Messias die redding zou brengen. Over hem kwamen we te horen dat hij zijn leven zou hebben gegeven, begraven zou worden waarna hij ook uit de dood gehaald zou worden. Na zijn opstanding ging hij terug weg, maar beloofde terug te keren. In zijn doodopstanding en die wederkomst kregen we wat meer nieuwe hoop. 

Niet alleen de navi Jeshua, maar verschillende  neviim spraken over de HaKetz of het Einde en de Ketz HaOlam, de eindtijden. Die 'Conclusie van de tijd' is opnieuw iets om ons hoop te geven en om naar uit te kijken. Velen spreken over een tijd dat we het einde van ons wereldsysteem of systeem van dingen zouden kunnen beschouwen. Dus er is een einde, het einde van het tijdperk, maar het is altijd voorbij de zichtbare horizon. (Een oud tijdperk eindigend om een nieuw tijdperk in te luiden.)

Voor veel Joden eindigt het Joodse verhaal, zoals het leven van Mozes eindigde, met een glimp van het nog niet bereikte land, een toekomst die nog niet is gerealiseerd. Hetzelfde kan waar zijn voor velen van het Joodse geloof. Volgens is het jodendom

de enige beschaving wiens gouden eeuw in de toekomst ligt: het messiaanse tijdperk, het tijdperk van de vrede wanneer

"Natie zal geen zwaard tegen natie opheffen"

en

  "De Heer zal één zijn en Zijn naam Eén." 

Dit was uiteindelijk de scheidslijn tussen het jodendom, het christenheid en het christendom. In de christenheid zagen velen dat Jeshua (Jesjoea) de beloofde man was, de loskoper Messias, en vinden wij mensen die bereid zijn om de meester verteller en zijn leringen te volgen en vooruit te kijken naar de tijden waar hij over sprak. In het christendom daar tegenover echter, maakte de meerderheid van de Nazarener leraar hun god en namen Hellenistische leringen over hun ziel aan, in de overtuiging dat er een ander immaterieel iets in hun lichaam zou zijn dat recht naar de hemel, het vagevuur of een hellevuur zou gaan, na hun dood. Voor die christenen lijkt het er op dat de woorden van Jezus over zijn terugkeer met zijn oordeel genegeerd worden en dat voor sommigen de tweede dood niet bestaat. 

Om te antwoorden op de vraag

 "Komt de Messias?"

is het voor veel Joden 

 "Nog niet."

In de mooie zin van Harold Fisch, is het Joodse verhaal

  "De niet-opgepakte herinnering aan een toekomst die nog moet worden vervuld."

In het Jeshuaisme ofJesjoeaïsme of Judaïstisch Messiasisme vinden we Joodse gelovigen die ervan overtuigd zijn dat de Messias al een keer is gekomen, maar zal terugkeren naar de aarde. Als zodanig kijken zij, net als hun andere Joodse broeders, ook uit naar die (2e) komst van de Messias aan het einde der tijden. 

Wanneer we naar de apart geplaatste Schrift kijken, kunnen we duidelijk zien dat het joodse verhaal nog niet af is. In alle rollen lezen we over de reis van meerdere vormen van slavernij naar wat Levinas 'moeilijke vrijheid' noemde. Torah is de sjabloon van verantwoordelijke vrijheid, onze constitutie van vrijheid. Op dit moment kunnen we het begin van ons verhaal kennen, maar niet het einde. Dat is waarom, terwijl de Allerhoogste Elohim op het punt staat de Israëlieten van de slavernij naar de vrijheid te brengen, God tegen Moshe zegt dat Zijn naam is

 “Ik zal zijn wat ik zal zijn.” 

Jodendom, de religie van vrijheid, is geloof in de toekomende tijd. 

To be a Jew or to be a Jeshuaist is to be an agent of hope in a world serially threatened by despair. Every ritual, every mitzvah, every syllable of the Jewish story, every element of Jewish law, is a protest against escapism, resignation or the blind acceptance of fate. when you consider Judaism as a sustained struggle, the greatest ever known, against the world that is, in the name of the world that could be, should be, but is not yet, we can find the next step in Judaism, where the sent one from God, the Nazarene rebbe Jeshua (the Christ) provided a new opening to the narrow gate to a better future, where there is no place for worries, pain or wars.

Je moet weten dat het Jodendom een religie van details is, maar veel missen het punt als ze soms niet een stapje terug doen en het grotere geheel zien.

Jood zijn of een Jeshuaist of Jesjoeaan zijn, is een agent van hoop zijn in een wereld die serieel wordt bedreigd door wanhoop. Elk ritueel, elke mitzvah (of mitswa), elke lettergreep van het Joodse verhaal, elk element van de joodse wet, is een protest tegen escapisme, berusting of de blinde acceptatie van het lot. wanneer je het Jodendom beschouwt als een aanhoudende strijd, de grootste die ooit gekend is, tegen de wereld die is, in de naam van de wereld die zou kunnen zijn, zou moeten zijn, maar is nog niet, we kunnen de volgende stap vinden in het Jodendom, waar de gezondene van God, de rebel van de Nazarener Jeshua (Jesjoea de Christus) verschafte een nieuwe opening voor de nauwe poort naar een betere toekomst, waar geen plaats is voor zorgen, pijn of oorlogen.

Er is geen meer uitdagende roeping. Door de geschiedenis heen, toen mensen hoop zochten, hebben ze het in het joodse verhaal gevonden. Jodendom en daarmee de volgende stap, of Jeshuaisme (Jesjoeaïsme), is de religie, en Israël het thuis, van hoop.


*

Vindt ook om te lezen

 1. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord
 2. Woorden neergeschreven ter toerekening van elke mens
 3. Woord zonder boeien vol van kracht
 4. Betrouwbare Woord
 5. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 6. Alle menselijke wijsheid is samengevat in twee woorden - wachten en hoop
 7. Twee kanten aan elk verhaal
 8. Optekening van gebeurtenissen in een speciaal verzamelwerk
 9. Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie 
 10. Kijken naar verleden, heden of toekomst 
 11. Alle dingen eertijds geschreven tot ons onderricht
 12. Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren
 13. Plan van de Goddelijke Maker
 14. Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk
 15. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 16. Gods beloften
 17. Reddingsplan
 18. Verlossing #2 De Bijbelse oplossing
 19. Verzoening
 20. Verzoening met verbintenis
 21. Bijbelboodschap voor ons
 22. Bouwen op het Bijbels fundament 1.Feit of fantasie?
 23. Geloof Vertrouwen voor het ongeziene
 24. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 25. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 27. In de hand #2 Vorming en afleiding
 28. Betreft de Mens
 29. Beperktheid van de mens tot in zijn dood
 30. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 3 Lichamelijke opstanding
 31. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding
 32. Tijd door de Maker gegeven
 33. Omgaan met zorgen in ons leven
 34. Hoop
 35. Hoop is geloof dat haar hand in het donker uitsteekt
 36. Hoop zal niet worden beschaamd
 37. Welke hoop stelt het Nieuwe Testament Christenen in het vooruitzicht
 38. Aanwijzingen voor redding te vinden
 39. Hoop op een man
 40. In de hand #3 Vertrouwen in de Juiste
 41. Acht slaande op de reddende
 42. De Verlosser 1 Senior en junior
 43. Christus in profetie
 44. Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden
 45. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 46. Na 2020 jaar
 47. De gezindheid van Christus
 48. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 49. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 50. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl 
 51. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant 
 52. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk
 53. Verzoening en de gekochte race
 54. Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden
 55. Christus' wederkomst en Eindtijd tekenen
 56. Hoop voor de toekomst
 57. Hoop eerste christenen
 58. Hoop op leven
 59. Redding mogelijk voor allen
 60. Messiaanse tijd 
 61. Wordt verlicht met betrekking tot de betekenis van de tijd waarin we nu leven 
 62. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 63. Missionaire hermeneutiek 3/5
 64. Addendum 1: de leer van de “antichrist”
 65. De Ekklesia #6 Bad der Wedergeboorte
 66. Vooruitkijkend naar Gods getrouwheid
 67. Geroepenen ontkomen 
 68. Wat levert het mij op?
 69. Onmogelijkheden in mogelijkheden veranderen
 70. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 71. God is goed voor hen die Hem zoeken en op Hem blijven hopen.
 72. Blijf waakzaam nu einde nabij komt 
 73. Eindtijd 
 74. Is er een komende Eindtijd 
 75. Donkere tijden, droge plekken, hijgende harten, dorstigen, neergeworpenen en geduld
 76. Nooit de oneindige hoop verliezen
 77. Wie straalt, loopt nooit in het donker
 78. Hopen zolang je leeft
 79. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 80. Van jaartallen van diepste spijt zijn vreugden gedistilleerd
 81. Een vrolijk hart vol van hoop goed medicijn
 82. Wees stil en luister
 83. Hoop begint in het donker
 84. De Geest van God brengt liefde bij; geeft hoop, en vrijheid
 85. Eens u voor hoop kiest, is alles mogelijk
 86. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 87. God moet je hoop zijn
 88. Op weg naar het eindstation
 89. Laat de hoop in Uw Koninkrijk bevestigd worden
 90. Wereldwijde Koninkrijksregering
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING