05 Aug
05Aug

Veel mensen weten wel iets over "De tien geboden", maar wat veel mensen niet lijken te weten, is dat God mensen naar Zijn beeld heeft gemaakt en dat bepaalde ethiek of morele wetten in hun hart zijn ingeprent. 

Het was na de val van de mens dat de mens te weten kwam wat goed en wat slecht is, omdat ze hadden gegeten van de Etz HaDa'as Tov v'Rah (Boom van moraal) of Boom van kennis van goed en kwaad. Die gaf hen inzicht in goed en fout wezen. Je zou denken dat ze het nu wisten en niet meer in opstand zouden komen tegen de Elohim. Maar ze deden het opnieuw en gingen verder weg van God. Tot God  besloot hun habitat te vernietigen en opnieuw te beginnen met degenen die Hem rechtvaardig hadden geëerd. Alleen de familie van Noach kon de vloed overleven die God over de aarde heeft gebracht. 

Aan degenen die uit de Ark van Noach kwamen, vertelde de Elohim dat Hij met hun zaad na hen Zijn verbond met Noach zou sluiten voor iedereen om te weten hoe zich te gedragen in deze wereld (Genesis 9:9; Genesis Rabbah 34:8), en als zodanig werden de kinderen van Noach bevolen zeven geboden op te volgen. 

Sheva Mitzvot Shel Bnei Noach

Het belangrijkste voor de mensheid, dat vele keren door de Elohim zal worden herhaald, betrof onze houding tegenover de Bore of Goddelijke Schepper. 

1. Maak op geen enkele manier misbruik van G'd's Eenheid.

Mensen zouden moeten erkennen dat er maar één enkele Eeuwige Geest God is die geeft om wat we doen en verlangt dat we voor zijn wereld zorgen. Hoewel Hij niet door de mens kan worden gezien, moeten ze in Hem geloven als de Enige die alles heeft gemaakt, alles toestaat te zijn, maar ook die erkenning wil als de Enige Allerhoogste Opperste God boven alle goden. 

Hasidus (de innerlijke betekenis van de Thora), zorgt ervoor dat we kijken vanuit "G-D's perspectief" en naar beneden kijkten op de schepping (habriah) en dingen volgens hun essentie definieren. Vanuit dit gezichtspunt kan men avoda zara of afgoderij en zijn nauwe relatie ketterij beter definiëren als:

de weigering om de Waarheid en haar bronnen te erkennen. 

Als we naar de mensheid kijken, kunnen we zien hoe vaak mensen naar dingen of wezens keken die hen konden helpen, maar ook meer naar hen luisterden dan dat zij naar hen luisterden. Velen geven de voorkeur aan een valse godheid voor hun succes of falen. Voor de Allerhoogste gaat dit tegen Zijn Wil in en wordt het beschouwd als het aanbidden van valse goden of afgoden of het doen van avoda zara of afgoderij. Zo iemand gelooft in een valse religie, luistert naar valse profeten en valse leraren en respecteert en bestudeert valse 'geschriften'. Hij herkent HaEmes of de Goddelijke Waarheid of de bronnen ervan niet. Iemand die afgoderij verwerpt, is daarentegen iemand die in de ware God gelooft en aanbidt, alleen naar ware profeten en leraren luistert en de authentieke Thora alleen bestudeert volgens zijn ware betekenis.

Afgoderij of avodah zarah kan daarom het best worden gedefinieerd als de afwijzing van de waarheid als zodanig, terwijl godslastering (qilelat ha-Shem) inhoudt dat de doordringing van heiligheid in de fysieke wereld wordt genegeerd of tegengewerkt. Daarom classificeren we hier alle geboden met betrekking tot de erkenning van Gods waarheid en de authentieke bronnen.

In latere generaties moesten Joden bepalen of de heersende 
religieuze culturen waarin zij leefden afgodisch waren. volgens Judaïsche traditie wordt gedacht dat Adam al zes geboden kreeg. 

Inderdaad, op basis van de Talmoedische discussie stelt Maimonides:

     Zes items werden geboden aan Adam: betreffende afgoderij, godslastering, bloedvergieten, illegale seksualiteit, diefstal en wetten ... God voegde aan Noach toe, de wet om niet te eten van het vlees van een levend dier. ”(Maimonides, Wetten van Koningen 9:1)
 

De associatie van deze wetten met Adam houdt in dat ze zijn vastgesteld als onderdeel van de schepping van de natuurlijke wereld.

Omdat zulke mensen zouden weten dat ze niet moesten ingaan tegen de schepping en schepsels werd hen deze regels opgedragen, alsook om hen om zich heen respectvol te tonen voor Degene die alles maakte: de 
Maker God Almachtig. 

2. Vervloek je Schepper niet.

Het kan moeilijk zijn om te erkennen dat de mens niet alles kan doen en bepaalde dingen niet kan creëren, hoewel hij misschien wel veel kan creëren, doch nooit in staat zal zijn om als God te scheppen. dit kan mensen soms gefrustreerd maken, maar hoe gefrustreerd of boos ze ook mogen zijn met hun beperkingen, ze moeten het niet verbaal tegen hun Schepper opnemen.

Respect moeten tonen voor de schepping houdt in dat we geen schepsels tot een einde mogen brengen of hen doden voor niets of om ongerechtvaardigde redenen.

3 or 4Moord niet. 

De mens werd door God geschapen en moet weten dat hij niet voor God kan spelen, beslissen over het leven of de dood van anderen. Dat wordt alleen aan de Bore (of Schepper) gegeven, de Maker en Toestaander van alle dingen. Niemand heeft het recht om te doden of te vermoorden, bloed te vergieten (shefikhut damim) of het leven van iemand weg te nemen, direct of indirect.

De waarde van het menselijk leven kan niet worden gemeten. Het vernietigen van een enkel menselijk leven betekent het vernietigen van de hele wereld - omdat de wereld voor die persoon ophoudt te bestaan. Hieruit volgt dat door een enkel menselijk leven in stand te houden, u een heel universum in stand houdt.

 •  Rambam, Mishneh Torah, Melachim 9: 4
   Heidenen zijn aansprakelijk tot de dood voor elke moord, direct of indirect, inclusief abortus en euthanasie.
 •  Tosafos, Talmud Bavli, Sanhedrin 59a ("Leika mida’am ...")
   Abortus is verboden voor heidenen en wordt beschouwd als moord.
 •  Talmud Bavli, Sanhedrin 57
   R. Yishmael's mening, dat abortus moord is voor niet-joden, is gebaseerd op de interpretatie van Gen. 9: 6 als een eis voor niet-joodse doodstraf door onthoofding; de mening van Tanna d’vei Menasheh interpreteert het vers anders om heidense abortussen toe te staan en een niet-Joodse doodstraf te eisen door wurging.
 •  Kesef Mishnah op Rambam, Mishneh Torah, Melachim 9:14
      Is het eens met de uitspraak betreft de heidense doodstraf door onthoofding en niet door wurging, daarbij verwijzend naar passages in de Gemara die deze uitspraak ondersteunen (aldus in te stemmen met de opvatting van R. Yishmael, en implicerend dat niet-Joodse abortussen moord zijn).

Het is niet alleen het leven van de mens dat moet worden gerespecteerd. De mens ontving planten en dieren als voedsel voor zichzelf. Om het voor te bereiden op eten moet dat op een respectvolle manier gebeuren. 

4 or 6. Eet geen ledemaat van een levend dier.  

Als intelligente wezens hebben we de plicht om respect te tonen aan andere levende wezens en mogen wij andere wezens geen onnodige pijn te bezorgen. Levende dieren, of delen van levende dieren eten, wordt als niet gedaan beschouwd en mensen moeten de wet van God volgen met betrekking tot een ledemaat dat van een levend dier is afgescheurd (eber min ha-hayy). We moeten elke vorm van lijden vermijden voor eender welk levend wezen, beseffende dat het verboden is als wreedheid tegen dieren (en dus ook tegen mensen). 

Volgens de Joodse wet wordt deze Noahide-wet (samen met de andere zes) beschouwd als bindend voor alle "kinderen van Noach" - dat wil zeggen de hele mensheid - als de minimale set moraliteitswetten die door alle mensen moet worden toegepast , ongeacht hun religie. De wetten van Kashrut (of Kasjroet) , aan de andere kant, bevatten aanvullende voorschriften die alleen joden binden. Kosherische of Kasjroet wetten bepalen dus verder wat wel en niet geschikt is voor consumptie door Joden, en onder welke omstandigheden zelfs anders koosjer voedsel ongeschikt wordt voor consumptie door Joden (inclusief hoe een dier moet worden gedood door Joodse rituele slachting voordat het door Joden wordt geconsumeerd) . Het eten van een levend dier is dus verboden onder de Noahide-wet en specifiek voor joden onder de Kosher-wet. 

Elke niet-Jood die zich aan de Noahide-wetten houdt, wordt beschouwd als een rechtvaardig heiden en is verzekerd van een plaats in de toekomende wereld (Hebreeuws: עולם הבא Olam Haba), de laatste beloning van de rechtvaardigen.

 •      Rambam, Mishneh Torah, Melachim 9:13
       Heidenen zijn aansprakelijk voor alle details, zoals een Jood is, met betrekking tot levende ledematen.
 •      Rambam, Mishneh Torah, Melachim 9:11
       Heidenen zijn aansprakelijk voor vlees van een levend dier; ze worden "niet geëxecuteerd" voor vlees van een levende vogel (maar niet genoemd als mutar).
 •      Midrash Rabbah, Koheles 1: 9 (# 1)
       In de toekomst zullen heidenen hun beloning claimen omdat ze geen varkens hebben gegeten, of omdat ze geen neveilos, tereifos, shekatzim of remasim hebben gegeten; impliciet heidenen bekritiserend dat ze deze hebben gegeten.

or 6Gebruik van het menselijke libido - Over seksuele immoraliteit (gilui arayot): de mens mag geen overspel, bestialiteit of seksuele immoraliteit plegen.

Seksualiteit is de bron van het leven en dus is niets heiliger dan de seksuele daad. Dus ook kan, wanneer misbruikt, niets meer afbreuk doen en destructief zijn voor de mens. De mens hoort zijn geslacht op waardige wijze te vertegenwoordigen en geslachtshandelingen op waardige wijze uit te voeren.

Buitenechtelijke seks of vreemd gaan en respectloze seksuele handelingen worden als bezwaarlijk beschouwd op sociale, religieuze, morele of juridische gronden. Later zou het in het zevende gebod worden opgenomen: "Gij zult geen overspel plegen." (Exodus 20:12). Hoewel Leviticus 20:10 de doodstraf voor overspel voorschrijft, waren de wettelijke procedurele vereisten zeer veeleisend en vereisten ze de getuigenis van twee ooggetuigen met een goed karakter voor overtuiging. De verdachte moest ook onmiddellijk zijn gewaarschuwd voordat hij de handeling uitvoerde.

dit brengt ons bij het andere gebod:
 

7. Stel rechtbanken in en zorg voor gerechtigheid in onze wereld. 

De God van liefde wil tzedakah of gerechtigheid voor elk schepsel. Met elke kleine daad van gerechtigheid herstellen we de harmonie in onze wereld en synchroniseren we deze met een verheven orde. Daarom moeten we ons houden aan de wetten die door onze regering zijn vastgesteld voor de stabiliteit en harmonie van het land. 

Het Noachide-gebod van 'gerechtigheid' houdt ook in dat mensen worden verteld over de regels voor de beste manier van leven. Als zodanig zijn er degenen die de verantwoordelijkheid hebben om hun buren, vrienden, medewerkers, enz., de details van de Noachide-code te onderwijzen, en dat de Elohim Hashem Jehovah God alles ziet en hoort, elke goede daad beloont en elke zonde bestraft. 

Vroeger stond een heiden die in het land Israël woonde en de zeven wetten accepteerde voor een rabbijns hof, bekend als een ger toshav (letterlijk vreemdeling inwoner)

De gevestigde rechtbanken hebben de functie om op te treden tegen de misstanden van mensen en om geschillen op te lossen.

De laatste regel die nog niet is genoemd, betreft het respect dat moet worden getoond tegenover de bezittingen van een andere persoon.
 

4 or 5 or 6. Steel niet.

Dit gebod met betrekking tot diefstal (ha-gezel) omvat alle soorten diefstal door heimelijkheid of sluipende manier, zoals inbraak, valsspelen of financiële oplichting. 

 • Ramban, Bereishis 34:13
   Noahide wet van dinim bevat details van geneiva, etc., vergelijkbaar met die voor Joden, en vereist Noahide rechtbanken om te worden uitgevoerd voor geneiva, enz ..
 •  Rambam, Mishneh Torah, Melachim 9: 9
   Heidenen zijn aansprakelijk voor alle vormen van diefstal, met de doodstraf.
 •  Rambam, Mishneh Torah, Maachalos Asuros 13:28
   Een heiden die opzettelijk andermans eigendom beschadigt, is een schadevergoeding verschuldigd.

De zeven Noahide-wetten worden beschouwd als de minimale naleving voor de mensheid en als zodanig voor niet-joden, ze maken ook deel uit van de בני נח B'nei Noah of Kinderen van Noah (de afstammelingen van Noah).
De bron van deze wetten en de basis van hun begrip is de mondelinge Thora, die de Elohim aan het Joodse volk op de berg Sinaï gaf samen met zijn geschreven wet. Door van de Joden te leren en de mitswot te vervullen, spelen niet-Joden een cruciale rol in Gods schepping. Elke niet-jood die volgens deze wetten leeft, wordt beschouwd als een van 'de rechtvaardigen onder de heidenen'. 

+

Voorgaande: Een heiden of niet-Jood en de mozaïsche wet

Engelse versie / English version: Noahide Laws or Seven commandments incumbent upon all of humankind

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING