05 Feb
05Feb

De Jeshua-beweging, het Jeshuanisme, of groepering van Jesjoea-aanhangers of Jesjoeaansen.

Voor de oorspronkelijke volgelingen van Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus) behoorde hun groep tot de Joodse gemeenschap, beschouwd als een Joodse beweging uit de 1e eeuw of Joodse sekte, bekend onder de naam De Weg. Voor de Joden was er geen probleem om die Joden in hun tempel te laten vergaderen en ook met hen te praten om diensten met hen te delen. Degenen die ook bekend stonden als behorend tot de Jeshua beweging (Jesjoea-beweging of Jezusbeweging), hun eerste dilemma waarmee ze worstelden, had geen betrekking op Joden die in Jeshua (Jesjoea of Jezus) geloofden, maar op goyim of heidenen, de niet-Joden die dat wel deden. Leiders van de beweging bespraken hoe hun gemeenschappen zouden moeten denken aan Griekse en Romeinse volgelingen van de meester-leraar uit Nazarethrebbe Jeshua (Jesjoea). 

In de eerste eeuw waren de eerste volgelingen van Jeshua (Jesjoea) voornamelijk Jehudi (Jehoedi) die zich afvroegen of zij  in hun groep wel mensen uit andere landen moesten toelaten om hun gemeenschap te vervoegen. Ze herinnerden zich wat hun rebbehen geleerd had en na veel discussie, besloten zij dat goyim ook welkom zouden moeten zijn in hun groep. Op een bijeenkomst in Jeruzalem besloten de leiders dat heidenen Jeshua (Jesjoea, later ook beter gekend onder de naam Jesus of Jezus) mochten volgen of lid van hun groep konden worden zonder zich tot het Jodendom te moeten bekeren, omdat Jeshua voorzien had in de vervulling van Gods beloften in de Tenach, de gezalfde redder te zijn van zowel Joden als heidenen (Handelingen 15). Met andere woorden, geloof in Jeshua (Jesjoea of geloof in Jezus) stond open voor niet-Joden en niet alleen voor Joden - een opvallende omkering van de manier waarop veel mensen vandaag over het geloof in Jezus denken. 

Om lid te worden van de Jeshua beweging (de Messiaans-Joodse Jejoeaanse of Jesjoea-beweging) moeten de kandidaten voor bekering natuurlijk echte getrouwe gelovigen in de gezondene van God zijn. Ze moeten accepteren dat deze mensenzoon een man van vlees en bloed is, die de gezondene is van God en niet God die in een vorm van incarnatie is gekomen om Zijn verzoeking en Zijn dood te vervalsen (want dat zijn beide dingen die God niet kan hebben - maar die Christus Jezus had).
Toen de apostelen en later hun volgelingen zagen dat de personen die bereid waren zich bij de groep De Weg aan te sluiten, echt in de Enige Ene Ware God geloofden en bereid waren te accepteren dat Jeshua (Jesjoea of Jezus) zijn bevoegde zoon was, waren ze blij die personen op te nemen in hun groep als een broeder of zuster in Christus. Door de jaren heen groeide de broederschap en verspreidde deze zich over de hele wereld. 

Ondanks het feit dat veel Joodse gelovigen geïntegreerd bleven in het Joodse leven, terwijl het rabbijnse jodendom zich ontwikkelde en vorm kreeg, streefde de Tannaim - de vroegste generatie van Talmoedische rabbijnen - ernaar het gevestigde Judaïsme te definiëren. Ze probeerden een grens te trekken die onderscheid maakte tussen hen die "in" waren en degenen die "buiten" waren. Het toneel voor deze strijd bevond zich in het gemeenschapscentrum van het Joodse leven - het gemeenschapshuis van aanbidding, bet ha-tefilla ("huis van gebed") "), bet ha-kneset (" huis van vergadering "), en bet ha-midrash ("huis van studie") of kort: de synagoge. In de tweede eeuw, zo niet eerder, werd een gebed in de liturgie geïntroduceerd om Messiaanse Joden bloot te stellen met het doel hen uit het gemeenschapsleven te verbannen. De Birkat HaMinim (Benediction of the Apostates of Zegening van de afvalligen) werd geïntroduceerd in de Amidah als onderdeel van de Shabbat-liturgie. Het riep op tot de vernietiging van afvalligen, waaronder Joodse volgelingen van Jeshua (Jesjoea of Jezus) waren inbegrepen. Een kopie van deze zegening, gevonden in een oude synagoge in Caïro, veroordeelde de Nazareners en riep een vloek over hen. Het leest,

"Moge de Nazareners ... direct vergaan: mogen zij worden weggevaagd uit het boek van de levenden."

Geheime gelovigen kwamen uiteindelijk zelf uit om met zulke gebeden te stoppen. De joodse volgers van Jeshua wensten in de synagoge niet meer  zulke zegening te uiten en lieten dit na tijdens de dienst van de synagoge, want ze zouden geen vloek over zichzelf willen uitspreken. In de loop van de tijd verlieten Joodse volgelingen van Jeshua (Jesjoea/Jesus/Jezus) vrijwillig of ongewild de synagoge en uiteindelijk de joodse gemeenschap. 

Een paar eeuwen later werd het nog moeilijker voor andere christenen, het leek minder gevaarlijk om niet meer bang te zijn voor de Romeinse vervolging, omdat bepaalde kerkleiders ermee instemden dat hun God en zoon van God op gelijke voorwaarden werden geplaatst als de Romeinse goden, en de naam van Jeshua de Ben Joseph of Jesjoea veranderden in Iessous / Issous / Issou (Jesus/Jezus) of "heil Zeus", en hem de status geven van een drie-enige godheid te zijn. 

Vroeg-Griekse en Romeinse christenen speelden ook een rol bij het verbannen van de vroege Messiaanse Joden. Toen de kerk voornamelijk heiden werd, gingen deze niet-joodse christenen ervan uit dat God het Joodse volk had afgewezen vanwege hun afwijzing van Jezus (Jeshua). Ze keken neer op Joodse christenen en het joodse christendom, en gaven de voorkeur aan Grieks-Romeins boven de Hebreeuwse cultuur. Johannes Chrysostomus of Sint-Jan Guldenmond, in een reeks homilieën tegen Joodse gelovigen in Jezus, veroordeelde hen als afvalligen voor het handhaven van hun Joodse tradities. Bovendien had hij net als veel andere christenen de heidense rituelen en veroordeelde christenen aangepast, die doorgingen met het vieren van het Pascha of het onderhouden van joodse tradities. 

"Inderdaad, hun Pascha en Loofhuttenfeest en wat ze ook doen, zijn profaan en afschuwelijk." 

Vanaf dat moment werd het gevaarlijker voor echte volgelingen van Jeshua (Jesjoea).
Echte volgelingen van Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus) zijn door de eeuwen heen met geweld vervolgd en zijn herhaaldelijk gekwetst in de geschiedenis en meerderen hebben het leven gegeven op de brandstapel. De rooms-katholieke kerk was meester in deze vervolgingen. Maar ware volgelingen van Jeshua (Jesjoea) waren heimelijk bezig met de studie van de Heilige Schrift en konden sporadisch een aantal echte volgers winnen of een aantal nieuwe bekeerlingen in hun gemeenschap laten dopen door onderdompeling. Bij de inquisitie vonden vele ware volgelingen van Jeshua (Jesjoea of de ware Jezus) hun dood. 

De verdrijving van volgelingen van Jeshua (Jesjoea of Jezus) uit synagogen en niet-trinitarische christenen uit de belangrijkste kerken en de vervolgingen, maakte dat ze geen andere keuze hadden dan elkaar in het geheim en in privé-huizen te ontmoeten, huiskerken of ecclesiae te vormen in de woonkamer van andere broeders en zusters. Daarom staan niet-Joden die Jeshua (Jesjoeaof de ware Jezus)  als hun redder accepteren, met Joden die ook Jeshua (Jesjoea) aanvaarden en zien als hun redder, de beloofde Messias, voor elkaar open en verwelkomen ze elkaar als broeders en zusters in Christus.

Tegenwoordig, overal ter wereld, in de schaduw van onbekendheid en besloten ruimtes, zijn er Jeshuaisten (Jesjoeaisten of Jejoeanen) te vinden die nog steeds vasthouden aan de werkwijze en manier van leven van de 
eerste christenen. Maar als we dichter bij de voorspelde eindtijden komen, moeten we de noodzaak onder ogen zien van het prediken van het komende Koninkrijk van God. Daarom moeten alle liefhebbers van God en liefhebbers van zijn zoon  Jeshua (Jesjoea / Jezus Christus) in de openbaarheid komen en de Naam van Christus en het Evangelie of het Goede Nieuws verkondigen. 

*

Vindt ook om te lezen

 1. Vertrouwelijke geschriften
 2. Kijk op het Boek der boeken en het Schrift
 3. Taal van de Bijbel onder ogen zien
 4. Bijbel baken en zuiverend water
 5. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 6. Bijbelboodschap voor ons
 7. De Taal van de Bijbel, producten van hun tijd – liefde en geloven
 8. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 9. Wie zijt Gij, Here?
 10. Jezus de Heer
 11. Jezus de Zoon
 12. Christus in profetie
 13. Gezondene van God
 14. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 15. 2020 jaar geleden werd de weg geopend
 16. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 17. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 18. Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan
 19. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 20. Betreffende Christus # 2 Goddelijke bron, verband en goddelijk mens
 21. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 22. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 23. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 24. Dienaar van zijn Vader
 25. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 26. Een Messias om te Sterven
 27. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 28. Verwachtingen naar de mens toe en de mens zijn verkeerde keuze
 29. Fundamenten van het Geloof: De goedertierenheid van God
 30. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 31. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk
 32. Hellenistische invloeden
 33. Verhoging Afdwaling
 34. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 35.  Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk
 36. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 3 Oog voor de Grafkerk
 37. Naamsverandering voor het behoud van vrede
 38. Zeus een heerser van hemel en aarde 
 39. Heil tot de gezondene van God of Zeus  
 40. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen
 41. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 42. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #3 Van een bepaalde wereld zijnde
 43. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders
 44. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen 
 45. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua 
 46. Jesjoea … wie bent u? 
 47. Zoon van God - Vleesgeworden woord
 48. Zoon van God dé Weg naar God
 49. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 50. Geloof en Geloven
 51. Geloof niet zonder daden
 52. Geloof Vertrouwen voor het ongeziene
 53. Aanwijzingen voor redding te vinden
 54. Redding mogelijk voor allen
 55. Waarheid van mens of van God
 56. Een kerk naar smaak en taal
 57. Ware religie
 58. Antwoord op Vragen van lezers: Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden
 59. Wat is de zin of bedoeling van dit leven
 60. Jezus de Weg naar God 
 61. Aan wie trouw zijn
 62. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 63. Onafhankelijke Christelijke beweging
 64. Feiten en vragen over Jeshuaisme, Jeshuaisten en verschil tussen christenen en broeders in Christus
 65. Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn
 66. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 67. Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken
 68. De eerste christenen hun vieringen 
 69. Godsdienstbeleving
 70. Godsdienstbeleving van Christenen
 71. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote
 72. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel
 73. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #10 De Inquisitie
 74. Is er meer in het leven dan dit
 75. Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen
 76. Messiaans, Joods of Christen
 77. Betreft het specifieke geloof in het Jeshuaisme
 78. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 79. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte 
 80. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs 
 81. Terug gaand naar de originele naam
 82. Messiaans Judaïsme of Nazarener Judaïsme 
 83. Wat Jeshuaisten of Jesjoeaisten geloven 
 84. Wie is een Jeshuaist 
 85. Waarom een Jeshuaist worden 
 86. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 87. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING