30 Jan
30Jan

By Engels sprekende mensen horen we vaak de opmerking dat er geen J bestond en dat daarom we Yeshua en Yehovah zouden moeten schrijven in plaats van Jeshua of Jesjoea en Jehovah of Jehova.

Yeshua of Jesjoea zou je een koosnaam voor Jehoshua of Jehosjoea of Yehashua kunnen noemen ("Joshua" in Engelse Bijbels) met het voorvoegsel "Jeho" of "Yeho" als een afkorting van het Tetragrammaton, Gods Vierletterige Naam: Yod-He-Vav-He: YHVH Jehovah of Jehova. De "Yeho" of "Jeho" wordt gebruikt aan het begin van bepaalde eigennamen: Josafat, Jehoiachin, Jehonathan (de "J" werd in het Middeleeuws Engels uitgesproken als "Y"). 

Het Hebreeuwse Bijbelwoord "verlosser" [moshiah] is ook geworteld in yasha.

Moshiah wordt 9x gebruikt voor God (2 Sam 22: 3; Isa 43: 3; 45:15, 21; 49:26; 60:16; 63: 8; Jer 14: 8; Hos 13: 4). Het wordt 5x gebruikt voor menselijke "bevrijders", "redders" of "redders" (Richt 3: 9, 15; 2 Kon. 13: 5; Obaad 1:21; Neh 9:27) 

Mensen moeten bij het lezen van het boek der boeken altijd oppassen dat ze nadenken over de juiste persoon over wie er wordt gesproken, zijnde het de Heiland God of een andere heiland of redder, zoals een menselijke redder, bijvoorbeeld Moshe of genezer Jeshua (Jesjoea). 

De Hebreeuwse spelling Yeshua (ישוע) komt voor in enkele latere boeken van de Hebreeuwse Bijbel. Een keer voor Jozua, de zoon van Nun, en 28 keer voor Joshua, de Hogepriester en andere priesters, genaamd Jeshua (of Jesjoea) - hoewel dezelfde priesters ook de spelling Jozua krijgen in 11 andere gevallen in de boeken van Haggaï en Zacharia. Het verschilt van de gebruikelijke Hebreeuwse bijbelspelling van Jozua (יְהוֹשֻׁעַ y'hoshua'), 218 keer gevonden in de Hebreeuwse Bijbel, in de afwezigheid van de medeklinker hij ה en plaatsing van de semivowel vav ו na, niet eerder, de medeklinker shin ש. Het verschilt ook van de Hebreeuwse spelling Yeshu (ישו) die wordt gevonden in het woordenboek van Ben Yehuda en in de meeste seculiere contexten in het Modern Hebreeuws wordt gebruikt om naar Jezus van Nazareth te verwijzen, hoewel de Hebreeuwse spelling Yeshua (Jeshua)  (ישוע) over het algemeen wordt gebruikt in vertalingen van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws en gebruikt door Hebreeuwse sprekende christenen in Israël. De naam Jeshua (in oude spelling Yeshua) wordt ook gebruikt in Joodse Hebreeuwse historische teksten om te verwijzen naar andere Jozua's die zijn opgenomen zijn in Griekse teksten zoals Jesus ben Ananias en Jesus ben Sira.

De Griekse nieuwtestamentische naam die tegenwoordig in vele bijbels en op de tong van de meeste Engelssprekende mensen voorkomt, Jesus of in het Nederlands Jezus komt van Yeasous of YaZeus = Issou (Je-Seus / Jezeus = Heil Zeus), die in latere eeuwen in overeenstemming met de Romeinse leiders werd genomen om gelijkheid te hebben met hun driehoofdige goden en Zeus (vandaar de naam die 'Hagel Zeus' betekent). We kiezen niet voor deze corruptie van de heil of redding - wensende god Zeus en om die reden geven we er de voorkeur aan de ware naam van de Nazarense Joodse leraar rebbe Jeshua (Jesjoea) te gebruiken, niet in de oude spelling maar in de meest gebruikte spelling van tegenwoordig in vele talen. Op die manier is er in onze diensten in de vele gesproken talen overeenstemming met die twee belangrijke namen, eerst met betrekking tot de afgezonderde Naam van de Allerhoogste (Jehovah) en ten tweede van de afgezonderde naam van de gezondene van God die redding bracht voor de mensheid. 

"Yahshua heeft de naam Jezus nooit gehoord. Dat was een naam die hem door de vroege kerk werd gegeven, vele jaren na Zijn kruisiging, zij wilden elke Joodsheid van de nieuwe kerk verwijderen. Ze elimineerden Zijn Joodse naam (Joshua / Jehoshua) en vermengden de naam "Zeus" in de christelijke kerk om het comfortabel te maken voor iedereen die eerder de Griekse en Romeinse goden aanbad - om christen te worden.

Omdat Zeus de belangrijkste god van hun ervaring was, gaf het hechten van de naam Ioesus aan Yahshua (Jehoashua / Jehosjoea) Hem de hoogste prioriteit in de erediensthiërarchie. "
- Believer or Follower? The Sound of the Shofar door Jon Thompson 

A lot of pepole do think because Yeshua or Jeshua comes from Yeho-shua thta this would mean that person is God, certainly when he is also called Immanuel. They forget that parents gave such a name to their children to honour the God of Israel and at the same time wanting their children receiving special protection from that Elohim. As such many people can be found with that name, though for sure they are not God Himself. So when the rebbe Jeshua walked around there where also other people called Jeshua (like the robber and fighter against the Romans) but also today we can find lots of Jeshua's or people with the name Yesu, Jesus, Jésus, Jezus, Chesu, Isi, or Immanuel or Emmanuel.

Heel wat mensen denken wel omdat Yeshua / Jeshua of Jesjoea van Yeho-shua komt, dat dit zou betekenen dat die persoon God is, zeker wanneer hij ook Immanuel wordt genoemd. Ze vergeten dat ouders hun kinderen zo'n naam hebben gegeven om de God van Israël te eren en tegelijkertijd te willen dat hun kinderen speciale bescherming van die Elohim krijgen. Als zodanig kunnen veel mensen met die naam worden gevonden, hoewel ze zeker niet God zelf zijn. Dus toen de rebbe Jeshua (of Jesjoea) daar rondliep waar ook andere mensen Jesjoea heetten (zoals de dief en vechter tegen de Romeinen) maar ook vandaag kunnen we veel Jesjoea's of mensen vinden met de naam Yesu, Jesus, Jésus, Jezus, Chesu, Isi, of Immanuel of Emmanuel. 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING