Dit is een van de plaatsen die wij kunnen gebruiken voor het toevoegen van FAQ-antwoorden op onze website.

Hier kan u dan als u het nodig acht na bevraging en zoeken van antwoorden op reageren, zodat wij ook verder te weten komen wat onze bezoekers graag zouden weten en waar de interesse van hen naar uit gaat.
Laat deze vragen niet onbeantwoord, maar durf ze ook stellen.

Er is een contact pagina alsook kan u uw reacties en vragen kwijt op de blogartikelen. Wij hopen trouwens dat dar genoeg lezers boeiende lectuur zullen vinden, maar ook vragen over het geponeerde zullen durven stellen.

Graag staan wij hier klaar voor uw vragen te beantwoorden.
De bedoeling van deze website is het Jeshuaisme, het Jesjoeaans geloof of Messiaanse geloof kenbaar te maken.

Graag zouden wij zien dat mensen begrijpen dat niet alle Messiaanse groeperingen in dezelfde Messias geloven, en dat er ook een duidelijk verschil is in het geloof in Jezus Christus.

Ook wensen wij duidelijk te maken dat er door de eeuwen heen vervuiling is opgetreden in het geloof der mensen. Vele dwaalleerstellingen zijn binnengetreden. Hierdoor zijn er ook veel wrijvingen ontstaan tussen de vele geloofsgroepen of geloofsgemeenschappen. zo zijn er heel wat "Kerken" ontstaan en is er heel wat vertroebeling gekomen onder de mensen hun kennis van God en gebod.

Hier willen wij er ook op wijzen dat het niet specifiek over kerkinstellingen of kerkgemeenschappen gaat, maar over ware geloof dat mensen moeten krijgen.

Door voor te leggen wat de bijbel over goden, God, gods en godsdienstbeleving en wijze van leven zegt willen wij onze bezoekers laten zien waar het echt op aan komt en wat er werkelijk belangrijk is in ons leven en het leven van anderen.

Wij willen ook laten inzien wat het belang is om zich aan bepaalde waarden te houden en een bepaalde vorm van (zorgeloos) leven aan te nemen. Namelijk door het "hoe en waarom van het leven" hier voor te leggen, hopen wij dat er meer duidelijkheid komt over het waarom dingen er voor het ogenblik zo aan toe gaan.

Door goed te beseffen waarom de dingen vandaag zo verlopen kan heel wat spanning en angst weg genomen worden en kan men een verzekerde hoop krijgen tot een veel beter leven dan het huidige.
Door inzicht te krijgen van deze wereld van veel moeilijkheden en met veel ongemakken, en te beseffen wat eigenlijk de bron van al dat kwaad is, kunnen wij ons veel beter figuurlijk bewapenen naar de toekomst toe. Er is kennis van goed en kwaad gekomen, welke voor het goede of het slechte of kwade kan aangewend worden.

Hier willen wij dan ook u laten inzien dat de Bijbel of Heilige Schrift (het Oude én Nieuwe testament) als baken en zuiverend water, het beste Boek der boeken is om u tot een volledig inzicht te brengen. Niet voor niets mag die boekenverzameling de Bestseller aller tijden genoemd worden.

Wij hopen dat wij u kunnen overtuigen dat er veel misvattingen zijn over de persoon Jezus en dat het wel noodzakelijk is om zijn juiste persoonlijkheid en opdracht van deze man van vlees en bloed te kennen.

Zo hopen wij dat wij een duidelijk beeld mogen scheppen van wie Jezus Christus eigenlijk was en is en waarom de juiste kennis van die persoon en van zijn hemelse Vader zo belangrijk zijn.
Jeshuaisme gaat eigenlijk niet over een bedrijf en betreft zelfs een product dat in deze dagen zeer slecht verkoopbaar is.

Nochtans is datgene wat wij willen aanbieden iets zeer belangrijks. Wij hopen zelfs dat u ook die belangrijkheid zal inzien en er toe zal over gaan om mee, met vele anderen in de wereld, onze boodschap te willen verkondigen.

Dat verkondigen of openbaren, het getuigen van het geloof in Jeshua en zijn God, moet uiteindelijk een belangrijk gegeven worden in het leven van de ware (Bijbelgetrouwe)  gelovige.
Het Jeshuaisme word wel eens het vijfde of zesde huis in het christendom genoemd.

Het Jeshuaisme moet aanzien worden als een strekking in de Christenheid, naast het christendom, Judaïsme (Jahadoet) of Jodendom en islam.
Jeshuaisten in Nederland ook wel Jesjoeaansen genoemd volgen de vroeger Nazareense Joodse leermeester Jeshua (ook wel Jeshoea, Jesjoea of Jezus Christus of Jezus de Heer) genaamd.

Het Jeshuaisme mag behoren tot de Messiaans-Joodse gemeenschap. Maar als Messiaans Joodse beweging staat zij ook open voor goyim of niet Joden en gentiles of mensen uit alle natiën. Wel mag men haar niet verwarren met bepaalde Messiaansen die een Drie-eenheid aanbidden, terwijl ware gelovigen en ware volgers van Jeshua de God van Christus en zijn discipelen, een Enige Ware Schepper God boven alle goden aanbidden  die geen Drie-eenheid is maar slechts één God is.
Niet alle Messiaansen geloven in dezelfde Messias noch in dezelfde Christus of Gezalfde.

Jeshuaisten behoren tot het Jeshuaisme en Messianisme waar de gelovigen Jeshua of Jezus Christus erkennen als de Messias en dezelfde Enige Ware God aanbidden als Jeshua en zijn discipelen.

Er zijn Messiaansen die een andere Messias of Meshiach hebben dan Jezus Christus of Jeshua, alsook zijn er Messiaansen die een drie-voudige in plaats van een Enige Ware God aanbidden.
Het christendom kent heel wat soorten Christenen. Deze belijden allemaal op een andere manier hun geloof. Vele mensen noemen zich wel Christen maar houden niet het zelfde geloof na als Jezus Christus. Deze geloofde in slechts één God, terwijl de meerderheid die zich "Christen" noemt gelooft in een God de Vader, god de zoon een een God de Heilige Geest. Dat geloof in de Heilige Drievuldigheid of Drie-Eenheid aanschouwen Jeshuaisten of Jesjoeaansen, als een verkeerd geloof dat gebonden is aan valse menselijke leerstellingen.

Diegenen die tot het Jeshuaisme behoren, geloven dat Jezus de gezondene van God is en de zoon van God is, welke door God geautoriseerd was om in Gods Naam te spreken en te handelen. Zij zijn er van overtuigd dat Jezus of Jeshua (Jesjoea) de Weg naar God is. dit terwijl de meerderheid van Christenen geloofd dat Jezus God zou zijn.
Jesuaisten (Jeshuaansen of Jesjoeaansen) geloven dat Jezus Jeshua (Jesjoea) de Ben HaElohim is of de zoon van God. Jesuaïsten accepteren dat Jezus een zoon des mensen is die door de Elohim Hasjem, Jehovah, de enige ware God, gemachtigd is om in Zijn naam te spreken en te handelen.

In het Jeshuaisme of Jesjoeaïsme aanvaarden de getrouwe gelovigen Jezus als hun redder en zien uit naar zijn terugkeer.
Jesuaisten zijn trouwe gelovigen in de Nazarener rebbe Jeshua (Jesjoea) die zij als de hoeksteen van hun vereniging nemen.

Ze gebruiken niet als zodanig het woord "kerk" maar spreken over hun "ecclesia" die de verzameling presenteert van getrouwe volgelingen van de Joodse Nazarener rebbe Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus), die niet gekomen is om een nieuwe religie te creëren, maar om zijn hemelse Vader te openbaren.
De joodse Jeshuaisten of Jeshuanen (Jesjoeaisten of Jesjoeanen) beschouwen zichzelf daarom als een voortzetting van de Joodse beweging "De Weg" en spreken nog steeds over hun tempel of synagoge waar ze hun diensten of ecclesia houden.
Jesuaisten (Jeshuanen of Jeshoeanen) nemen Jeshua (Jesjoea) of Jesus / Jezus als hun leider. Ze geloven dat Jehsua (Jesjoea) de weg heeft geopend, zodat we onszelf "kinderen van God" kunnen noemen. Jeshua (Jesjoea / Jesus) of Jezus die de zoon van God is, wordt door hen beschouwd als een broeder van allen die in zijn naam stappen en zichzelf Jeshuaist (Jesjoeaan) Jesjoeaist noemen.

Onder Christus zijnde, verenigen wij ons als broeders en zusters in Christus.

In het Jeshuainisme of in de Jeshuaanse (Jesjoeaanse) beweging zijn er Jeshuaisten (Jesjoeaisten) die Joden zijn die Jeshua (Jesjoea of Jezus) zijn gaan aanvaarden als hun redder. In tegenstelling tot de goyim of niet-joodse broeders en zusters in Christus behouden ze hun joodsheid, terwijl niet alle broeders en zusters in Christus joods zijn. De meerderheid van de broeders in Christus of Christadelphians is zelfs niet-joods.
Allereerst is er een broeder in Christus iemand die overweegt een verwantschap te hebben met Christus Jezus of Jeshua (Jesjoea) de Kristos als een kind van God.

Ten tweede is een broeder in Christus iemand die in de voetstappen van Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus) leeft, doet wat Jeshua (Jezus) de Christus zou doen en wat Jeshua (Jezus) van zijn volgelingen zou verlangen.
Christadelphians zijn een relatief klein religieus lichaam, met congregaties in meer dan 120 landen over de hele wereld, met grote groepen Christadelphians in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Noord-Amerika, India, Azië en Afrika. In andere landen en continenten zijn er veel groeiende gemeenschappen van gelovigen, en het is een opwindende tijd om getuige te zijn van de oproep van het Evangelie van de Heer Jezus Christus in het leven van mannen en vrouwen in de 21e eeuw.

Jesuaisten en Christadelphians hebben geen hiërarchisch leiderschap. De christadelphians zijn een lekengemeenschap, en elke congregatie wordt ook een "ecclesia" (het Griekse nieuwtestamentische woord voor de kerk) genoemd.

We hebben geen betaalde geestelijkheid of hiërarchie, maar alle leden dragen op vrijwillige basis bij aan hun dienst aan hun tijd, middelen, energie en enthousiasme. Een sterk gemeenschappelijk geloof en doop bindt onze broederschap wereldwijd samen als een enkele gemeenschap van gelovigen.
De broeders in Christus waar we het hier over hebben, hebben niets te maken met de Rooms-katholieke broeders in Christus of broeders van Christus noch met de Rooms-katholieke Broeders van liefde.

De Christadelphians verenigen zich als broeders en zusters in Christus, met de wetenschap dat elk individu persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen daden. Als zodanig is er geen overheersende constitutie, hoewel alleen bijbelse regels of geboden worden gevolgd. Alle andere zaken en manier van gedrag worden overgelaten aan het individuele geweten.

Elke Christadelphian en elke Jeshuaist (Jesjoeaist) heeft zijn geloof bekend voordat hij als een gelovige volwassene werd gedoopt. Vanaf de doop probeert hij of zij te leven in overeenstemming met de leringen van Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus).
Jeshua (Jesjoea) als een Jood kwam samen met zijn naaste discipelen om de uittocht van Egypte te gedenken. 'S Nachts, op Nisan 14, had hij zijn laatste avondmaal, waarin hij vertelde over zijn functie en dood en het nieuwe verbond inluidde.

Jaarlijks vieren Jeshuaisten (Jeshuaansen of Jesjoeaansen) en verschillende Christadelphians (of Broeders in Christus) die belangrijke dag als de belangrijkste dag van het jaar. Hoewel niet alle Christadlphians Nisan 14 herinneren, herinneren ze zich allemaal regelmatig dat wat er die dag gebeurde.

Omdat Jeshua (Jesjoea) zijn volgelingen vroeg om regelmatig het brood te breken en de wijn te drinken als een zingeving van het Nieuwe Verbond en om hem te gedenken, delen alle Jeshuaisten of Jesjoeaanen (Jesjoeaansen) en Christadelphians als broeders en zusters in Christus deze symbolen (op regelmatige basis) als teken van Jeshua (Jesjoea) die zijn lichaam heeft gegeven voor onze zonden en als aanvaarding van hem als onze redder.
Jeshuaisten als Broeders in Christu (of Christadelphians) accepteren de Bijbel als hun enige volmaakte gids en geloven dat het het volledig geïnspireerde woord van God is, Jeshuaisten (Jesjoeaisten of Jesjoeaansen) of Broeders in Christus (Christadelphians) respecteren de schepping en beschouwen alle mensen als gelijkwaardig.

Jeshuaisten vinden dat als kinderen van God we geheel Gods schepping en schepsels moeten liefhebben en als zodanig niet tegen mensen in gaan die niet dezelfde overtuigingen of cultuur hebben of zelfs onze vijanden zouden zijn.

Jesuaïsten en Christadelphians (of broeders en zusters in Christus) geloven dat de corruptie van burgerlijke en kerkelijke zaken voorbij is gegaan aan alle menselijke reddingskracht en alleen goed kan worden afgehandeld door de oordelen van God. Vandaar het feit dat Christadelphians, hoewel strikt gezagsgetrouw, zich dikwijls niet geroepen voelen om zich in te zetten voor sociale of politieke verbetering, en weigeren de wapens te dragen.

Omdat vechten niet is toegestaan door Gods Wet, wanneer niet onderwezen door Jehovah God Zelf, gaan de Joden van de Jeshua- (of Jesjoea-) gemeenschap liever niet wonen in Israël, erop toeziend dat hun kinderen noch zij niet door de Israëlische regering gedwongen zouden worden om te vechten tegen anderen.

Ook al mag er een Zionistische roep zijn om in het Beloofde land te gaan wonen, is het behoud van de agapè liefde veel belangrijker en weten Jeshuaisten trouwens dat het niet zo lang meer zal duren eer de laatste Grote strijd of Armageddon zal uitbreken en daarna de Grote Vrede zal komen waar iedereen verenigd zal zijn onder Christus en deelgenoot zal kunnen zijn van het Koninkrijk van Christus en het Koninkrijk van God.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING