04 Mar
04Mar

Best kunnen wij eens kijken wat de Kitvei HaKodesh zelf zegt over haar verzameling van boeken welke in de volksmond ook de Bijbel wordt genoemd.

 “Toen sprak God {1 } al deze woorden, {2 } zeggende:” (Ex 20:1 STV)

“Alzo zegt de Heere HEERE: Het zal niet bestaan, {22 } en het zal niet geschieden.” (Jes 7:7 STV)

“En de HEERE stak Zijn hand uit, en roerde mijn mond aan; {20 } en de HEERE zeide tot mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. {21 } (Jer 1:9 STV)

“Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, {20 } die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, {21 } Dezelve doet de werken. {22 } (Joh 14:10 STV)

 “En neemt den helm der zaligheid, {40 } en het zwaard des Geestes, {41 } hetwelk is Gods Woord.” (Efe 6:17 STV)

Het door de elohim geïnspireerde werk meldt zelf hoe het niet van menselijke oorsprong is en hoe mensen door de Ruach Elohim tot schrijven bewogen werden

 “16  Al de Schrift is {57 } van God ingegeven, {58 } en is nuttig tot lering, tot {59 } wederlegging, tot {60 } verbetering, tot {61 } onderwijzing, die {62 } in de rechtvaardigheid is; 17  Opdat de mens Gods {63 } volmaakt zij, tot {64 } alle goed werk volmaaktelijk toegerust. {65 } (2Ti 3:16-17 STV)

“Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking {23 } van God van ons ontvangen {24 } hebt, gij dat aangenomen {25 } hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook {26 } werkt in u, die gelooft.” (1Th 2:13 STV)

“20 Dit eerst wetende, {73 } dat geen profetie {74 } der Schrift is van eigen uitlegging; {75 }21 Want de profetie is {76 } voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, {77 } maar de heilige mensen Gods, {78 } van den Heiligen Geest {79 } gedreven zijnde, {80 } hebben ze gesproken. {81 } (2Pe 1:20-21 STV)

“1 Voorts zijn dit de laatste woorden van David. {1 } David, de zoon van Isaï zegt, en de man, die hoog is opgericht, {2 } de gezalfde van Jakobs God, en liefelijk in psalmen van Israël, {3 } zegt: 2 De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong geweest.” (2Sa 23:1-2 STV)

“Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door den mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen, die Jezus vingen;” (Hnd 1:16 STV)

“En tegen elkander oneens zijnde, scheidden zij; {42 } als Paulus dit ene woord {43 } gezegd had, namelijk: Wel heeft de Heilige Geest {44 } gesproken door Jesaja, den profeet, tot onze vaderen,” (Hnd 28:25 STV)

 “Welken de hemel moet ontvangen {33 } tot de tijden {34 } der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. {35 } (Hnd 3:21 STV)


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING