31 Jan
31Jan

In de eerste plaats is een Jeshuaist  (Jesjoeaist of Jesjoeaan) een liefhebber van God die zijn eigen wil ondergeschikt wil maken aan de Wil van de Allerhoogste Adonai, de Elohim Hashem (Hasjem), Jehovah, net als de Nazarener rebbe, zoals Jeshua (Jesjoea) ook deed.

Ten tweede is een Jeshuaist of Jesjoeaist iemand die oprecht de leringen van de Nazarener rebbe Jeshua (of Jesjoea, tegenwoordig door velen beter bekend als Jezus Christus) wil volgen en dezelfde God aanbidden die werd aanbeden door Jeshua (Jesjoea / Jezus) en zijn talmidiem en nabije volgelingen.

Ten derde is een Jeshuaist (Jesjoeaist of Jeshuaan / Jesjoeaan) iemand die onder Jeshua (Jesjoea) wil komen te staan, deel uitmakend van zijn wereldwijde structuur, die we het Lichaam van Christus noemen. Als deelgenoot van dat Lichaam van Christus willen we dezelfde agapè liefde delen die Jeshua (Jesjoea) met anderen heeft gedeeld.

Ten vierde willen Jeshuaisten de instructies volgen die Jeshua (Jesjoea / Jezus) en zijn hemelse Vader (God) zijn talmidimdiscipelen en volgelingen hebben gegeven. 

Veel van de Jeshua-gemeenschap kunnen zichzelf beschouwen als een shomer over de Derech Hasjem, om tsadaka en mishpat te doen (de weg van Jehovah houden, om juistheid en gerechtigheid te doen), als onderdeel van de oude Hebreeuwse stammen, Bnei Yisroel of uitverkoren Volk van God, of "Israël" "zoals Yehuḏim van Zera is van Avraham (Zaad van Abraham) 

Genesis 18:19 OJBV Want ik ken hem, dat hij zijn kinderen en zijn huisgezin na hem zal bevelen, en zij zullen de Derech Hasjem horen, om tsedaka en mishpat te doen; dat Hasjem op Avraham zla kunnen brengen wat Hij heeft beloofd.

Deuteronomium 7: 6 OJBV Want u bent een Am Kodesh voor Hasjem Eloheicha; Hashem Eloheicha heeft jou gekozen om een Am Segullah (Gekoesterd of Uitverkoren Volk) voor Zichzelf te zijn, boven alle mensen die op het oppervlak van ha'adamah zijn. 

Maar niet alle Jeshuaisten hoeven van Joodse afkomst te zijn. Net zoals Jeshua (Jesjoea of Jezus) openstond voor allerlei soorten mensen om hem heen, staan Jeshuaisten of Jesjoeaisten als volgelingen van Jeshua (Jesjoea / Jezus Christus) ook open voor allen die de Ohr HaChayyim (licht van het leven) willen ontvangen dat Jeshua (Jesjoea / Jezus) de wereld aanbiedt. Als zodanig in onze samenleving of religieuze / kerkgemeenschap verwelkomen we alle heidenen en goyim of niet-Joden, om naar emunah (geloof) in de Ben HaElohim (zoon van God) te komen. Dat emunah of emoena in de Ben HaElohim is de belangrijkste zaak die ons de tikvah (hoop) geeft in een hersteld Israël. 

Jeshuaisten of Jesjoeaisten, in sommige delen van de wereld, kunnen ook bekend staan als Joden voor Jezus (J4J) maar behoren niet tot de trinitaire christelijke groepen die Jezus als god promoten. Voor Jeshuaisten (of Jesjoeaisten) is het duidelijk dat Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus) volgens de Schrift de gezondene is van God, die een mensenzoon en de zoon van God is en geen god-zoon. Een Jeshuaist (Jesjoeaist) gelooft de woorden die zijn genoteerd in de rollen, waar de Elohim verklaart dat Jeshua (Jesjoea of Jezus) Zijn enige verwekte geliefde zoon is. 

Lukas 3:21-22 OJBV En het gebeurde terwijl heel Am [Berit] de tevilah ontving, en toen aan Yehoshua ook de tevilah was gegeven en davening was, werd Shomayim geopend, (22) En de Ruach Hakodesh daalde neer in demut gashmit als een yonah op Rebbe, Melech HaMoshiach; en toen kwam er een bat kol uit Shomayim, zeggende: ATAH BNI AHUVI ASHER BCHA CHAFATSTI {"U bent mijn Zoon, de Geliefde, in U heb ik vreugde gebracht." }

Joodse Jeshuaisten (Jesjoeaisten) mogen zichzelf ook Messiaanse Joden noemen, wat aangeeft dat het Joden zijn die geloven dat de Messias al een keer is gekomen en spoedig zal terugkeren. Alle Jeshuaisten (Jesjoeaisten of Jezus volgers) kijken in Tikav uit naar deze terugkeer die de belofte van God voor Zijn Koninkrijk in volle glorie zal brengen. Als Geliefden van God geloven ze dat de Allerhoogste Elohim ons mitzvot (mitswot of geboden) heeft gegeven om op te volgen, zodat we ons leven in overeenstemming kunnen houden met de Ratzon HaElohim of de Wil van God. De wil van God doen is een van de prioriteiten van een Jesjoeaan of Jeshuaist. Dit betekent aanbidden van de Enige Ware GodJehovah de Voornaamste Hooggeplaatste God van Israël die de God der goden is boven alle goden. Het betekent ook dat een volger van Jeshua geen deel zal hebben aan heidense riten of heidense feesten zal vieren, zoals bepaalde zogenaamde christelijke feestdagen (HalloweenKerstmisPasen) en heidense of menselijke tradities. Jeshuaïsten zorgen ervoor dat zij aan geen heidense eredienst zullen meedoen.

De mens heeft religie geschapen om hem te helpen betekenis in zijn leven te vinden. Met de religie van Jeshua (Jesjoea) kunnen mensen een manier vinden om tot zuivere dienst voor Jehovah God te komen, niet geïnfiltreerd door heidense handelingen of heidense elementen. Als broeders en zusters in Christus komen Jesjoeaansen of Jeshuaisten bij elkaar om de Bijbelse waarheid te vinden, door Dvar Hashem (het Woord van God) en de Dvar HaMoshiach (Woord van de Messias) te bestuderen in het Boek der boeken, de Bijbel, die zij beschouwen als het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God. Het is vanuit dat Woord van God dat Jeshuaisten (Jesjoeaisten) proberen hun kennis op te bouwen over ons wezen in de schepping en het Plan van God. 

Jesuaisten geloven dat de loskoper Messias de relatie met God heeft hersteld en als zodanig geloven de Jeshuaisten dat ieder individu in staat is om tot God te komen, als hij of zij bereid is om dichter bij God te komen. Als we naar alle verschillende religies kijken, geloven de Jeshuaisten dat ze mogelijk tot de verbondsrelatie met God behoren, en deelgenoten kunnen zijn in de tikva van Christus.Daarom geloven Jeshuaisten dat ieder individu zichzelf moet reinigen in de ogen van God en hun eigen weg moet vinden naar religieuze waarheid, zich bewust zijnde van de Eeuwige Allerhoogste Almachtige Elohim in hun eigen chaija of chayyim (leven), al lerende van de chochmot of wijsheid van het verleden zoals uitgedrukt in een verscheidenheid aan religieuze of geestelijke geschriften, en het vergelijken van hun ervaringen met anderen in hun bijeenkomst of vergaderingkehillah of congregatie of ecclesia. 

Vanwege het verzoek van Jeshua (Jesjoea / Jezus) om regelmatig te verzamelen en maaltijden te delen en het brood te breken, komen Jeshuaisten (Jesjoeaisten) regelmatig samen om het Laatste Avondmaal te herinneren dat Jeshua (Jesjoea / Jezus)  met zijn vrienden had gehad voordat hij aan de paal werd gehangen ter dood. 

Jesuaïsten vinden het belangrijk om te herinneren wat Jeshua (Jesjoea / Jezus) voor enosh (of de mensheid) heeft gedaan, door zijn eigen wil terzijde te schuiven om de Wil van God te doen, alsof ook wij onze wil aan God moeten onderwerpen. Jeshua of Jezus zijn dood herinnerend, herdenken Jeshuaisten (Jesjoeaisten) ook dat Jeshua (Jesjoea / Jezus) uit de dood werd gehaald nadat ze drie dagen in sheol (hel of graf) had doorgebracht. Jeshuaisten (Jesjoeaisten) geloven dat na enige tijd bij zijn volgelingen gewoond te hebben, Jeshua (Jesjoea / Jezus)  naar de hemel werd opgenomen om bij de Elohim te zijn, zittend aan Zijn rechterhand, om een kohen gadol of hogepriester te zijn voor God en om een bemiddelaar tussen God en de mens te zijn. 

Als we een bemiddelaar voor ons in de hemel hebben, kunnen we ons op die man van vlees en bloed baseren, die zijn leven gaf als een opofferingsoffer voor losgeld, de genade van redding brengend naar alle mensen, maar elk individu moet die redding accepteren en ernaar leven. 

Als een volgeling van Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus) is een Jeshuaist of Jesjoeaan niet alleen op de hoogte van de positie van  Jeshua - Jesjoea - Jezus de Kristos of Christus (de gezalfde). Jesuaisten vinden het belangrijk om volgens de leringen van Jeshua (Jesjoea / Jezus) te leven en de taak op te volgen die Jeshua (Jesjoea / Jezus)  aan zijn volgelingen heeft gegeven, namelijk Jehovah's Naam en het Goede Nieuws van het komende Koninkrijk van God te verkondigen. Daarom prediken Jeshuaisten (Jesjoeaisten of Jesjoeaansen) het Evangelie en getuigen voor Jehovah, zowel als voor Jeshua (Jesjoea), en tonen aan anderen dat Jeshua (Jesjoea of Jezus) de weg naar God is. 

Als getuige voor Jehovah hopen Jeshuaisten (Jesjoeaisten of Jesjoeaansen) dat zij meer mensen naar de Enige God zullen brengen en hen een broederschap in Christus laten delen, van God houden en van Christus houden, maar ook van alle mensen rondom houden, niet willen discrimineren of vechten tegen andere mensen. Na de leringen van Jeshua (Jesjoea), sluiten Jeshuaisten (Jesjoeaisten of Jeshoeaansen) oorlog en geweld uit als een manier om problemen op te lossen. 

Jeshuaisten (Jesjoeaisten of Jeshoeaansen) vinden dat ze het voorbeeld van Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus) moeten volgen en daarom vredesaanbieders over de hele wereld willen zijn.


*

Vindt ook om te lezen

 1. Jood, Messiaans Jood, Messiaans, Christen of beter een Jeshua-ist
 2. Ivriyyim en de Gelovige Jehoedi
 3. De Messiaanse beweging onder de loep 
 4. Messiaans Judaïsme of Nazarener Judaïsme
 5. Naam gebruikers
 6. Wie is een Jeshua-ist
 7. Gelovige niet-Joden die verbonden zijn met gelovige Joden
 8. Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn
 9. Opkijkend naar Jeshua (Jesjoea) onze Messias Messias Jehsua (Jesjoea)
 10. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren
 11. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs
 12. De familie Palache, Joden en Ontroerende onzin 
 13. Hoogdag voor vele protestanten
 14. Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden
 15. Waarom een Jeshuaist worden
 16. Bij de opening van het seizoen 2018-2019
 17. Jeruzalem en Joodse en Christenen hun angst voor uitsluiting
 18. Israël en Gods koninkrijk hand in hand 
 19. Een nieuwe praatgroep omtrent het Jeshuaisme en Messianisme

+

Verder nog

Jood zijn, Joods geloof, Joodschap, Joodse geloof, Joodse geloofsgroepen, Joodse gemeenschap, Charedisch jodendom, Chassidisch jodendom of Chassidisme, Chassidische bewegingen, Christen gemeenschap, Jemenistische Joden, Jeruzalem-gemeente, Joods-christelijke liturgie, Joodse diaspora, Messiaanse beweging, Messiaanse Joden, Messiaansen, Messianic Jewish Alliance of America (MJAA), Messiasbelijdende Joden, Nederlandsche Vereniging van Joden-Christenen (NVJC), rabbijnse Jodendom, Religieuze Joden, Schisma rabbijnse Jodendom en Jeshua volgers, Seculiere joden, Twaalvers of imamieten, Ultraorthodoxe Joden, Unitarisme, ,

Jeshuaist Jesjoeaist volger van Jeshua liefhebber van God Jood Joods Messiaans Messianisme Jeshuaisme eigen wil ondergeschikte wil Wil van God Nazarener rebbe Jeshua rebbe Jeshua volgelingen van Jeshua Lichaam van Christus deelgenoot van Lichaam van Christus agapè liefde Jeshua-gemeenschap weg van Jehovah houden tzedakah mishpat shomer zijn Bnei Yisroel Israël Volk van God Zera van Avraham Am Segullah Uitverkoren Volk volgelingen van Christus Ohr HaChayyim samenleving religieuze vereniging heidenen goyim niet-Joden emunah geloof hoop Joden voor Jezus gezondene van God Zoon van God Messiaanse Jood Messiaanse Joden Messias terugkeer van Jeshua Geliefden van God mitzvot geboden Ratzon HaElohim wil van God doen aanbidden van de Enige Ware God heidense riten heidense feesten christelijke feestdagen traditie mensheid enosh religie zuivere dienst eredienst broeders in Christus zusters in Christus Bijbelse waarheid Dvar Hashem bestuderen Bestuderen van het Woord van God Dvar HaMoshiach bestuderen Bestuderen van het Woord van de Messias Bijbel kennis schepping Plan van God loskoper relatie met God tot God komen verbondsrelatie met God deelgenoten in Christus tikva religieuze waarheid chayyim chaija leven chochmot wijsheid bijeenkomst vergadering kehillah congregatie ecclesia brood breken samenkomen Laatste Avondmaal paal eigen wil terzijde geschoven Wil van God doen onze wil wil onderwerpen aan God dood van Jeshua opstanding van Jeshua uit de dood sheol hel graf zittend aan rechterhand van God kohen gadol hogepriester bemiddelaar man van vlees en bloed opofferingsoffer losgeld rechem genade redding volgeling van Jeshua Kristos Christus gezalfde taak taak door Jeshua opgegeven Goede Nieuws Koninkrijk van God verkondigen prediken getuigen voor Jehovah weg naar God getuigen voor Jeshua broederschap van God houden van Christus houden van mensen houden niet discrimineren vechten discrimineren oorlog geweld problemen problemen oplossen voorbeeld van Jeshua voorbeeld van Jeshua volgen vredesaanbieder vrede-brenger
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING