Jeshuaisme

Wij berusten in God en stellen onze hoop op Jeshua de Messias (Jezus Christus)

Geef een beetje. Verander veel

Over


Jeshuaisme voor de gehele wereld.

In de wereld van vandaag lijkt het alsof er geen plaats is voor God en gebod. Toch is een kennis van de Allerhoogste Schepper en Zijn Plan met de wereld niet onbelangrijk. Naargelang de tijd verstrijkt komen wij steeds dichter bij een voorspelde tijd waar meer problemen de wereld met angst zullen gaan vullen.

Al vroeg in de geschiedenis van de enosh of mensheid zijn er verkondigingen gebracht die vertelden over toekomstige zaken. Sommige voorspellingen kwamen al in vervulling, andere moeten nog gebeuren. Door dat voorgaande voorspellingen of profetieën al uitgekomen zijn, mogen wij er zeker van zijn dat de volgende of nog te gebeuren voorspellingen ook wel zullen gaan gebeuren. Daarom moeten wij ons daarop voorbereiden.

Het Jeshuaisme brengt volgers van de Nazareense rebbe Jeshua (door velen beter gekend als Jezus Christus) te samen en verenigd Jehudiem (Jehoediem) of Joden zowel als goyim of niet-Joden en doet een oproep naar alle soort gelovigen en niet-gelovigen om Jeshua of Jezus Christus als de Messias te erkennen en hem na te volgen.

Op dit platform willen wij dan ook graag ingaan op de redenen om Jeshua te aanvaarden als de Weg naar God en om in hem te vertrouwen. Alsook willen wij benadrukken hoe belangrijk het is om slechts één Ware God te aanbidden. Die Naam van de Voornaamste Allerhoogste God boven alle goden is Jehovah. Hem dient alle eer gebracht te worden. Jeshua is zijn eniggeboren geliefde zoon welke door God geautoriseerd is om in Zijn Naam te handelen en redding te brengen aan de mensheid.
Over Over

Betreft het specifieke geloof in het Jeshuaisme


Betreft het specifieke geloof in het Jeshuaisme
In het Jeshuaisme kan u twee hoofdgroepen vinden, namelijk de leden die tot de Jehudi (Jehoedi) of Jahadoet (Jodendom of Judaisme) behoren en hun Joods zijn wensen te behouden en als tweede groep de goyim (of niet-Joden) en gentiles, of mensen uit allerlei naties, die anders gelovig of zelfs niet gelovig of heiden waren,  maar zich bekeerd hebben tot het Jeshuaisme, of het https://belgianbiblestudents.wordpress.com/tag/jezus-erkennen/geloof in Jeshua de Messias (Jesjoea of Jezus Christus de Messias).

Voor de Jeshuaisten of Jeshuanen (in Nederland ook gekend als Jesjoeanen of Jesjoeaansen) zijn het Joodse geloof en Joodse leer zeer belangrijke peilers. zij die hun Jood-zijn willen behouden hebben de  mogelijkheid om al of niet de Oude Verbondswetten of mitzvot met zijn mitzvot aseh of positieve en mitzvot lo taaseh of negatieve geboden na te leven. Niemand in de Jeshuaanse gemeenschap kan Gods geboden negeren. Wel geloven de Jeshuaisten dat God ook een Nieuw Verbond heeft voorzien, waarbij een versoepeling van de oude geboden is ingetreden, zodat niet iedereen zich hoeft te houden aan de taryag-mitzvot of 613 geboden. Alle Jeshuaisten kunnen genieten van de Beker van het Nieuwe Verbond, maar eenieder is persoonlijk verantwoordelijk voor het invullen van zijn of haar geloof. Maar eenieder moet weten dat zijn of haar geloof niet zonder daden kan zijn.

Voor de Joden is er het speciale dat zij hoe dan ook tot het Uitgekozen Volk van God, de Bnei Yisroel (of Israël) behoren. In tegenstelling tot het gros der Joden zijn de Joodse Jeshuaisten Joden die Jeshua als de Kristos, of Jezus Christus, erkennen. Zij volgen zoals hun mede goyim Jeshuaisten de Joodse Nazareense groot-leraaar of rebbe Jeshua (Jezus de Grote Onderwijzer). Bij alle Jeshuaisten komt het er op aan de leerstellingen van Jeshua of leer van Christus te volgen. Die leer van Jeshua of leer van Jezus Christus houdt in slechts één Ware God te aanbidden volgens de Wil van de Adonai Elohim Hashem Jehovah, de God boven alle goden. Waarbij die aanbidding enkel de door God toegekende wijze is, dat inhoudt dat er geen beelden van de Allerhoogste worden gemaakt en zeker niet wordt neergeknield voor aanbidding of verering vóór beelden.

Ook aangaande de feesten of vieringen, is het duidelijk dat ware beminnaars van de Ware God en ware volgers van God en van Zijn zoon, zich enkel houden aan het hoog in achting houden van de door God ingestelde moadim of  feesten en zich afzijdig te houden van heidense gebruiken of rituelen en heidense of wereldse feesten.

Voor vele naam-christenen mag het vreemd lijken dat Jeshuaisten zich aan meerdere strenge leefregels houden, zoals het onthouden van lichaamsvreemde stoffen of aan de natuur benadelende stoffen. Maar Jeshuaisten erkennen Elohim Hashem Jehovah als de Bore of Schepper van hemel en aarde; en Zijn gehele Werk of Habriah (Schepping) moet door Zijn onderdanen gerespecteerd worden.

Verder volgen Jeshuaisten de opdrachten van de Elohim Jehovah en van Jeshua na om het Goede Nieuws van het komende Malchut Hashem of Koninkrijk van God te verspreiden of wereldwijd te verkondigen. Meerdere buitenstaanders houden niet van zulke Getuigen voor Jehovah, maar uit broederlijke liefde voor de anderen moeten wij deze (soms ondankbaar lijkende taak) wel opnemen.
Alsook volgen Jeshuaisten de opdracht na om regelmatig samen te  komen en het geloof met elkaar te delen. Tijdens de meetings of bijeenkomsten verbroederen Jeshuaisten met elkaar als broeders en zusters in Christus en bestuderen zij samen Dvar HaElohim of het Woord van God. Jeshuaisten onttrekken zich niet van dat Hooggeplaatste Woord en gebruiken het als Gids voor het leven. Voor Jeshuaisten is de Bijbel het volmaakte Woord van God dat wij als Bron van kennis en Openbaring van God plus als richtsnoer moeten gebruiken.

In het Boek der boeken staat alles vermeld wat wij als mens tegenover andere mensen, planten en dieren moeten weten. Uit die Bestseller aller tijden halen Jeshuaisten dan ook alle betrouwbare raad die zij nodig hebben om hun leven netjes te ordenen. Voor hun geloofsleven hebben zij geen behoefte aan een wereldse machtsstructuur die zou bepalen wat er in hun gemeenschap van gelovigen moet gebeuren. Voor Jeshuaisten is Jeshua namelijk de Kohen Gadol of hogepriester en de hoofdhoeksteen die de Adonai voorzien heeft om onze Messiaans-Joodse gemeenschap op te bouwen en om ons de Weg naar God te tonen.

Verder is eenieder in de Jeshuaanse gemeenschap zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze, daar eenieder persoonlijk verantwoording voor God zal moeten afleggen. Dat houdt dan ook in dat het niet aan ons is gelegen om mensen te veroordelen in zaken die God betreffen.
Elk van ons kan dan ook vrijwillig eigen keuzes maken hoe zijn of haar geloof te belijden, zolang dit in lijn ligt met de mitzvot en Gods Wil. Hierdoor kunnen diensten van de ene geloofsgemeenschap of ecclesia anders verlopen dan een andere en kan in dezelfde ecclesia de ene dienst zelfs anders verlopen dan een volgende dienst. Niemand is gebonden aan een vast stramien, daar wij geloven dat Jeshua ons bevrijdt heeft van de vele ketenen.

Verder geloven Jeshuaisten dat Jeshua bevrijding heeft gebracht voor onze zonden. Jeshuaisten zijn er van overtuigd dat Jeshua door zich aan een stuk hout te laten ophangen en de dood tegemoet te zien, zich als losprijs aan de Elohim heeft aangeboden. Jeshuaisten geloven dan ook dat de Enige Ware God dat Zoenoffer aanvaard heeft waardoor de geschonden relatie tussen God en de mens hersteld is geworden. Door Jeshua (Jezus) zijn overwinning aan de paal kan iedereen nu verzoend tot God komen.
De Genadegave is er voor iedereen, maar elk individu zal het zelf waar moeten maken. Niemand mag vergeten dat geloof zonder werken dood is. Als broeders en zusters in Christus moeten wij elkaar helpen om op het juiste of rechte pad te gaan en om samen te slagen door de nauwe poort binnen te gaan.

Jeshuaisten geloven niet dat God zulk een onerbarmelijk onmeedogend wezen zou zijn dat Hij Zijn schepselen eeuwig zou willen zien lijden. Jeshuaisten geloven dan ook de Schriftuurlijke melding dat de mens met zijn dood voor zijn zonden zal betaald hebben en dat na de dood de  begrafenis of verassing volgt, waarna het lichaam tot aphar of stof en as zal terugkeren. Pas na de wederkomst van Jeshua, als de levenden en doden uit de graven zullen geroepen worden, zal Jeshua hen beoordelen en al of niet in het Koninkrijk van God toelaten.

Jeshuaisten geloven dat na de Grote Strijd of Armageddon met de wederkomst van Jeshua en het laatste oordeel, er eeuwige ware vrede zal komen in een heerlijke wereld hier op aarde zowel als in de hemel.

Blog


Soms kunnen dingen in het leven zo erg worden dat zelfs mensen van God bijna hun geloof verliezen en God toeroepen "Eykhah?" of 'Waarom?'

Lees Meer

Uitnodiging om via het Zoom-platform online met ons mee te luisteren naar het verhaal van de uittocht uit Egypte, zing Ma Nishtana met ons mee en eet samen matza!

Lees Meer

Invitation pour rejoignez-nous en ligne via la plateforme Zoom pour écouter le récit de la sortie d’Egypte, chanter avec nous Ma Nishtana et manger de la matza tous ensemble !

Lees Meer

2 presidenten hebben een plan opgemaakt voor het verder verloop van de Staat Israël, zonder rekening te houden met een belangrijke betrokken partij, de Palestijnen. Zelfs meerdere Joden verzetten zich tegen dat ondemocratische Plan.

Lees Meer

Overlevenden van detentie en uitroeiingskampen vonden dikwijls in het geloof een houvast om zich doorheen al de moeilijkheden te sleuren en zo te overleven. Het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau in Oswiecim brengt een buitententoonstelling met verhalen van 21 overlevenden die vertellen over de rol die geloof speelde in hun overleven.

Lees Meer

Rabbi Maurice Harris wil als vriendelijke gids de geschiedenis schetsen van het begin van het jodendom zoals het tegenwoordig bekend staat, door de geschiedenis van Joshua ben Hananiah voor te stellen in zijn laatste boek: The Forgotten Sage: Rabbi Joshua ben Hananiah and the Birth of Judaism as We Know It"

Lees Meer

Hanukkah of Chanoeka is het lichtfeest. In plaats van een dag met cadeaus hebben we acht gekke nachten! We zien weinig menora's in de ramen, maar meestal zijn dan deze geplaatst in de ramen waar christenen wonen. Je kunt je afvragen waarom jeshuaisten en joden zo bang zijn om menora in de ramen van hun huis te zetten.

Lees Meer

De rabbijnen zijn het niet eens over precies welke wetten aan Adam en Eva werden gegeven, maar zijn het erover eens dat er zeven wetten werden gegeven aan de zonen van Noach, die de Noahide wetten of Noachitische geboden worden genoemd

Lees Meer

De Elohim heett wetten aan de mens gegeven, maar volgens het jodendom zijn niet-joden niet verplicht om al die wetten te volgen die zij wel moeten opvolgen.

Lees Meer

In welke mate kunnen wij tegenover God staan?

Lees Meer

God heeft bepaald niets nodig, maar heeft wel het verlangen dat de mens Hem nabij is.

Lees Meer

Regels en bepalingen en een belichaming van goddelijk verlangen.

Lees Meer

Betreft Jeshuaisten


Betreft Jeshuaisten Betreft Jeshuaisten Betreft Jeshuaisten
Jeshuaisten zijn getrouwe volgers van de Nazarener Jeshua, welke een voorname Joodse leermeester was aan het begin van onze huidige jaartelling. Die man van vlees en bloed is heden wel beter gekend als Jezus Christus. Om politieke en machtsredenenen is zijn naam in de vierde eeuw 'verkracht' geworden door de toenmalige Romeinse staatsleider en geestelijke leiders.
Zij die de wareJezus Christus of Jeshuavolgen en daarom er de voorkeur aangeven om die rebbe zijn oorspronkelijke naam te gebruiken, worden dikwijls aanzien als leden van het Messiaanse Judaïsme of Nazarener Judaïsme, en worden ook wel Jesjoeaansen genoemd of Achim bMoshiach (Broeders in de Messias).

Jeshuaïsten (of Yeshuaisten) zijn volgelingen van de NazarenerrebbeJeshua (Jesjoea) die zichzelf presenteerde als een gezondene en zoon van de Adonai, de Allerhoogste, Elohim, Hasjem Jehovah.

In de Jeshua-gemeenschap (of Jesjoea-gemeenschap) worden allen verwelkomd die volledig geloven in de EnigeBore of SchepperGodheidיהוה Jehovahj, de God boven alle goden en die in de navi of profeet Jeshua (Jesjoea) de verklaarder en leider van God die de weg naar God liet zien. We zijn ervan overtuigd dat de Hashem (of Hasjem) alle mensen roept om naar Hem toe te komen en dat Jeshua (Jesjoea) het mogelijk heeft gemaakt om de relatie met God te herstellen. De navi Jeshua (Jesjoea, Jezus Christus) geboren in Bethlehem en opgevoed door zijn aardse ouders in Nazareth, beschouwen we als de Kristos of Christus, de Moshiach (of Mosjiach / Mashiach) of Gezalfdevan God, de langverwachte Messias.

Als deel van de Mine Bechir (verkozen volk) of uitverkoren mensen zijn verschillende goyim of niet-joden toegetreden tot onze gemeenschap van religieuze broeders en zusters die het gevoel hebben deel uit te maken van het lichaam van Christus.

Onder de habrit hachadasha of het nieuwe verbond van ben haElyon, de zoon van de Allerhoogste, zien we uit naar de terugkeer of wederkomst van de meester-leraar, om de bab ilu of de Poort van God te openen voor de ingang of toegang van het Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God en ons toe te staan om te leven in een herstelde nieuwe wereld waar vrede en echteliefde voor altijd zullen zijn.

***

Vindt ook om te lezen

 1. Hoogdag voor vele protestanten
 2. Naam gebruikers
 3. Opkijkend naar Jeshua (Jesjoea) onze Messias
 4. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God 
 5. Zoon van God dé Weg naar God 
 6. Geloof in Jezus Christus 
 7. Jezus de Gezonden Afgezant van God
 8. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God 
 9. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #3 Zoals Jezus 
 10. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus 
 11. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren 
 12. Niet gebonden door labels maar vrij in Christus 
 13. Jeshuaisten voor u of Volgers van de Nazarener Joodse rebbe Jeshua ter uwer beschikking
 14. Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden

Feiten en vragen


Dit is een van de plaatsen die wij kunnen gebruiken voor het toevoegen van FAQ-antwoorden op onze website.

Hier kan u dan als u het nodig acht na bevraging en zoeken van antwoorden op reageren, zodat wij ook verder te weten komen wat onze bezoekers graag zouden weten en waar de interesse van hen naar uit gaat.
Laat deze vragen niet onbeantwoord, maar durf ze ook stellen.

Er is een contact pagina alsook kan u uw reacties en vragen kwijt op de blogartikelen. Wij hopen trouwens dat dar genoeg lezers boeiende lectuur zullen vinden, maar ook vragen over het geponeerde zullen durven stellen.

Graag staan wij hier klaar voor uw vragen te beantwoorden.
De bedoeling van deze website is het Jeshuaisme, het Jesjoeaans geloof of Messiaanse geloof kenbaar te maken.

Graag zouden wij zien dat mensen begrijpen dat niet alle Messiaanse groeperingen in dezelfde Messias geloven, en dat er ook een duidelijk verschil is in het geloof in Jezus Christus.

Ook wensen wij duidelijk te maken dat er door de eeuwen heen vervuiling is opgetreden in het geloof der mensen. Vele dwaalleerstellingen zijn binnengetreden. Hierdoor zijn er ook veel wrijvingen ontstaan tussen de vele geloofsgroepen of geloofsgemeenschappen. zo zijn er heel wat "Kerken" ontstaan en is er heel wat vertroebeling gekomen onder de mensen hun kennis van God en gebod.

Hier willen wij er ook op wijzen dat het niet specifiek over kerkinstellingen of kerkgemeenschappen gaat, maar over ware geloof dat mensen moeten krijgen.

Door voor te leggen wat de bijbel over goden, God, gods en godsdienstbeleving en wijze van leven zegt willen wij onze bezoekers laten zien waar het echt op aan komt en wat er werkelijk belangrijk is in ons leven en het leven van anderen.

Wij willen ook laten inzien wat het belang is om zich aan bepaalde waarden te houden en een bepaalde vorm van (zorgeloos) leven aan te nemen. Namelijk door het "hoe en waarom van het leven" hier voor te leggen, hopen wij dat er meer duidelijkheid komt over het waarom dingen er voor het ogenblik zo aan toe gaan.

Door goed te beseffen waarom de dingen vandaag zo verlopen kan heel wat spanning en angst weg genomen worden en kan men een verzekerde hoop krijgen tot een veel beter leven dan het huidige.
Door inzicht te krijgen van deze wereld van veel moeilijkheden en met veel ongemakken, en te beseffen wat eigenlijk de bron van al dat kwaad is, kunnen wij ons veel beter figuurlijk bewapenen naar de toekomst toe. Er is kennis van goed en kwaad gekomen, welke voor het goede of het slechte of kwade kan aangewend worden.

Hier willen wij dan ook u laten inzien dat de Bijbel of Heilige Schrift (het Oude én Nieuwe testament) als baken en zuiverend water, het beste Boek der boeken is om u tot een volledig inzicht te brengen. Niet voor niets mag die boekenverzameling de Bestseller aller tijden genoemd worden.

Wij hopen dat wij u kunnen overtuigen dat er veel misvattingen zijn over de persoon Jezus en dat het wel noodzakelijk is om zijn juiste persoonlijkheid en opdracht van deze man van vlees en bloed te kennen.

Zo hopen wij dat wij een duidelijk beeld mogen scheppen van wie Jezus Christus eigenlijk was en is en waarom de juiste kennis van die persoon en van zijn hemelse Vader zo belangrijk zijn.
Jeshuaisme gaat eigenlijk niet over een bedrijf en betreft zelfs een product dat in deze dagen zeer slecht verkoopbaar is.

Nochtans is datgene wat wij willen aanbieden iets zeer belangrijks. Wij hopen zelfs dat u ook die belangrijkheid zal inzien en er toe zal over gaan om mee, met vele anderen in de wereld, onze boodschap te willen verkondigen.

Dat verkondigen of openbaren, het getuigen van het geloof in Jeshua en zijn God, moet uiteindelijk een belangrijk gegeven worden in het leven van de ware (Bijbelgetrouwe)  gelovige.
Het Jeshuaisme word wel eens het vijfde of zesde huis in het christendom genoemd.

Het Jeshuaisme moet aanzien worden als een strekking in de Christenheid, naast het christendom, Judaïsme (Jahadoet) of Jodendom en islam.
Jeshuaisten in Nederland ook wel Jesjoeaansen genoemd volgen de vroeger Nazareense Joodse leermeester Jeshua (ook wel Jeshoea, Jesjoea of Jezus Christus of Jezus de Heer) genaamd.

Het Jeshuaisme mag behoren tot de Messiaans-Joodse gemeenschap. Maar als Messiaans Joodse beweging staat zij ook open voor goyim of niet Joden en gentiles of mensen uit alle natiën. Wel mag men haar niet verwarren met bepaalde Messiaansen die een Drie-eenheid aanbidden, terwijl ware gelovigen en ware volgers van Jeshua de God van Christus en zijn discipelen, een Enige Ware Schepper God boven alle goden aanbidden  die geen Drie-eenheid is maar slechts één God is.
Niet alle Messiaansen geloven in dezelfde Messias noch in dezelfde Christus of Gezalfde.

Jeshuaisten behoren tot het Jeshuaisme en Messianisme waar de gelovigen Jeshua of Jezus Christus erkennen als de Messias en dezelfde Enige Ware God aanbidden als Jeshua en zijn discipelen.

Er zijn Messiaansen die een andere Messias of Meshiach hebben dan Jezus Christus of Jeshua, alsook zijn er Messiaansen die een drie-voudige in plaats van een Enige Ware God aanbidden.
Het christendom kent heel wat soorten Christenen. Deze belijden allemaal op een andere manier hun geloof. Vele mensen noemen zich wel Christen maar houden niet het zelfde geloof na als Jezus Christus. Deze geloofde in slechts één God, terwijl de meerderheid die zich "Christen" noemt gelooft in een God de Vader, god de zoon een een God de Heilige Geest. Dat geloof in de Heilige Drievuldigheid of Drie-Eenheid aanschouwen Jeshuaisten of Jesjoeaansen, als een verkeerd geloof dat gebonden is aan valse menselijke leerstellingen.

Diegenen die tot het Jeshuaisme behoren, geloven dat Jezus de gezondene van God is en de zoon van God is, welke door God geautoriseerd was om in Gods Naam te spreken en te handelen. Zij zijn er van overtuigd dat Jezus of Jeshua (Jesjoea) de Weg naar God is. dit terwijl de meerderheid van Christenen geloofd dat Jezus God zou zijn.
Jesuaisten (Jeshuaansen of Jesjoeaansen) geloven dat Jezus Jeshua (Jesjoea) de Ben HaElohim is of de zoon van God. Jesuaïsten accepteren dat Jezus een zoon des mensen is die door de Elohim Hasjem, Jehovah, de enige ware God, gemachtigd is om in Zijn naam te spreken en te handelen.

In het Jeshuaisme of Jesjoeaïsme aanvaarden de getrouwe gelovigen Jezus als hun redder en zien uit naar zijn terugkeer.
Jesuaisten zijn trouwe gelovigen in de Nazarener rebbe Jeshua (Jesjoea) die zij als de hoeksteen van hun vereniging nemen.

Ze gebruiken niet als zodanig het woord "kerk" maar spreken over hun "ecclesia" die de verzameling presenteert van getrouwe volgelingen van de Joodse Nazarener rebbe Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus), die niet gekomen is om een nieuwe religie te creëren, maar om zijn hemelse Vader te openbaren.
De joodse Jeshuaisten of Jeshuanen (Jesjoeaisten of Jesjoeanen) beschouwen zichzelf daarom als een voortzetting van de Joodse beweging "De Weg" en spreken nog steeds over hun tempel of synagoge waar ze hun diensten of ecclesia houden.
Jesuaisten (Jeshuanen of Jeshoeanen) nemen Jeshua (Jesjoea) of Jesus / Jezus als hun leider. Ze geloven dat Jehsua (Jesjoea) de weg heeft geopend, zodat we onszelf "kinderen van God" kunnen noemen. Jeshua (Jesjoea / Jesus) of Jezus die de zoon van God is, wordt door hen beschouwd als een broeder van allen die in zijn naam stappen en zichzelf Jeshuaist (Jesjoeaan) Jesjoeaist noemen.

Onder Christus zijnde, verenigen wij ons als broeders en zusters in Christus.

In het Jeshuainisme of in de Jeshuaanse (Jesjoeaanse) beweging zijn er Jeshuaisten (Jesjoeaisten) die Joden zijn die Jeshua (Jesjoea of Jezus) zijn gaan aanvaarden als hun redder. In tegenstelling tot de goyim of niet-joodse broeders en zusters in Christus behouden ze hun joodsheid, terwijl niet alle broeders en zusters in Christus joods zijn. De meerderheid van de broeders in Christus of Christadelphians is zelfs niet-joods.
Allereerst is er een broeder in Christus iemand die overweegt een verwantschap te hebben met Christus Jezus of Jeshua (Jesjoea) de Kristos als een kind van God.

Ten tweede is een broeder in Christus iemand die in de voetstappen van Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus) leeft, doet wat Jeshua (Jezus) de Christus zou doen en wat Jeshua (Jezus) van zijn volgelingen zou verlangen.
Christadelphians zijn een relatief klein religieus lichaam, met congregaties in meer dan 120 landen over de hele wereld, met grote groepen Christadelphians in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Noord-Amerika, India, Azië en Afrika. In andere landen en continenten zijn er veel groeiende gemeenschappen van gelovigen, en het is een opwindende tijd om getuige te zijn van de oproep van het Evangelie van de Heer Jezus Christus in het leven van mannen en vrouwen in de 21e eeuw.

Jesuaisten en Christadelphians hebben geen hiërarchisch leiderschap. De christadelphians zijn een lekengemeenschap, en elke congregatie wordt ook een "ecclesia" (het Griekse nieuwtestamentische woord voor de kerk) genoemd.

We hebben geen betaalde geestelijkheid of hiërarchie, maar alle leden dragen op vrijwillige basis bij aan hun dienst aan hun tijd, middelen, energie en enthousiasme. Een sterk gemeenschappelijk geloof en doop bindt onze broederschap wereldwijd samen als een enkele gemeenschap van gelovigen.
De broeders in Christus waar we het hier over hebben, hebben niets te maken met de Rooms-katholieke broeders in Christus of broeders van Christus noch met de Rooms-katholieke Broeders van liefde.

De Christadelphians verenigen zich als broeders en zusters in Christus, met de wetenschap dat elk individu persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen daden. Als zodanig is er geen overheersende constitutie, hoewel alleen bijbelse regels of geboden worden gevolgd. Alle andere zaken en manier van gedrag worden overgelaten aan het individuele geweten.

Elke Christadelphian en elke Jeshuaist (Jesjoeaist) heeft zijn geloof bekend voordat hij als een gelovige volwassene werd gedoopt. Vanaf de doop probeert hij of zij te leven in overeenstemming met de leringen van Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus).
Jeshua (Jesjoea) als een Jood kwam samen met zijn naaste discipelen om de uittocht van Egypte te gedenken. 'S Nachts, op Nisan 14, had hij zijn laatste avondmaal, waarin hij vertelde over zijn functie en dood en het nieuwe verbond inluidde.

Jaarlijks vieren Jeshuaisten (Jeshuaansen of Jesjoeaansen) en verschillende Christadelphians (of Broeders in Christus) die belangrijke dag als de belangrijkste dag van het jaar. Hoewel niet alle Christadlphians Nisan 14 herinneren, herinneren ze zich allemaal regelmatig dat wat er die dag gebeurde.

Omdat Jeshua (Jesjoea) zijn volgelingen vroeg om regelmatig het brood te breken en de wijn te drinken als een zingeving van het Nieuwe Verbond en om hem te gedenken, delen alle Jeshuaisten of Jesjoeaanen (Jesjoeaansen) en Christadelphians als broeders en zusters in Christus deze symbolen (op regelmatige basis) als teken van Jeshua (Jesjoea) die zijn lichaam heeft gegeven voor onze zonden en als aanvaarding van hem als onze redder.
Jeshuaisten als Broeders in Christu (of Christadelphians) accepteren de Bijbel als hun enige volmaakte gids en geloven dat het het volledig geïnspireerde woord van God is, Jeshuaisten (Jesjoeaisten of Jesjoeaansen) of Broeders in Christus (Christadelphians) respecteren de schepping en beschouwen alle mensen als gelijkwaardig.

Jeshuaisten vinden dat als kinderen van God we geheel Gods schepping en schepsels moeten liefhebben en als zodanig niet tegen mensen in gaan die niet dezelfde overtuigingen of cultuur hebben of zelfs onze vijanden zouden zijn.

Jesuaïsten en Christadelphians (of broeders en zusters in Christus) geloven dat de corruptie van burgerlijke en kerkelijke zaken voorbij is gegaan aan alle menselijke reddingskracht en alleen goed kan worden afgehandeld door de oordelen van God. Vandaar het feit dat Christadelphians, hoewel strikt gezagsgetrouw, zich dikwijls niet geroepen voelen om zich in te zetten voor sociale of politieke verbetering, en weigeren de wapens te dragen.

Omdat vechten niet is toegestaan door Gods Wet, wanneer niet onderwezen door Jehovah God Zelf, gaan de Joden van de Jeshua- (of Jesjoea-) gemeenschap liever niet wonen in Israël, erop toeziend dat hun kinderen noch zij niet door de Israëlische regering gedwongen zouden worden om te vechten tegen anderen.

Ook al mag er een Zionistische roep zijn om in het Beloofde land te gaan wonen, is het behoud van de agapè liefde veel belangrijker en weten Jeshuaisten trouwens dat het niet zo lang meer zal duren eer de laatste Grote strijd of Armageddon zal uitbreken en daarna de Grote Vrede zal komen waar iedereen verenigd zal zijn onder Christus en deelgenoot zal kunnen zijn van het Koninkrijk van Christus en het Koninkrijk van God.

Forum


Forum
Welkom bij ons nieuwe forum.
Hier kun je een geweldige community vinden om nieuwe ideeën te delen en te praten over het dagelijks leven.

For English readers


For English readers
Nice to find you here.

The readers who are not fluent in Dutch are invited to come to visit the English site about Jeshuaism and Jeshuaists.

Jeshuaism is the name that covers the Abrahamic and Messianic faith-group of those that follow the Nazarene Jewish rebbe Jeshua and continue to spread his message to the world.
All over the world can be found people who still worship the same Only One True God that this rebbe came to declare to the world. Such people want to unite as brothers and sisters in Christ, taking Jeshua (or Jesus Christ) as the chief cornerstone of their community. The people belonging to the fifth or sixth house of Christendom, which is called Jeshuaism, accept Jeshua as the son of God and the sent one from God who came to bring salvation for all people, him being the long awaited Messiah.

You are welcome here to read the Dutch articles, but you are also welcome to come to the website in the English language: Jeshuaists

Pour les lecteurs francophones


Pour les lecteurs francophones
Jeshuaisme  - Judaïsme messianique

Sahlom,

Soyez le bienvenu sur ces pages qui représentent le Jéshuaïsme ou le Judaïsme messianique.

Le Jéshuaïsme concerne les véritables adeptes de l'instructeur ou rebbe Nazaréen Jeshua, ou Yeshua ben Yoseph, qui est mieux connu dans notre société moderne sous le nom de Jésus-Christ.

Le Jéshuaïsme concerne les véritables adeptes de l'instructeur ou rebbe Nazaréen Jeshua, ou Yeshua ben Yoseph, qui est mieux connu dans notre société moderne sous le nom de Jésus-Christ.

Que des Juifs puissent croire en Jeshua (Yeshoua/Jésus) semble paradoxal. En effet, pour certains, Juif et Jeshua ou Jésus sont deux contraires qui s’excluent mutuellement. Pourtant, à en croire la Bible, il n’y aurait pas de contradiction réelle entre « Juif » et « Jeshua ou Jésus » .
Le mot Juif vient de Yéhouda (Juda), du nom de la quatrième tribu d’Israël, qui en hébreu signifie « celui qui loue Dieu ». Donc un Juif, essentiellement, c’est quelqu’un qui adore Dieu.
Néanmoins, la plupart des gens croient que les Juifs sont ce qu’ils sont en raison de leur appartenance religieuse, ou d’un droit que leur confère leur naissance.

Le Jeshuaisme est un mouvement fondé sur la Bible. Le judaïsme messianique de Jeshuaisme rassemble des Juifs et des non-Juifs qui croient en Jeshua (Yéshoua ou Jésus) comme à leur Mashiah (Messie).
En cela, ils servent seulement un Dieu Eternelle, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Qui est seulement Un Dieu et pas une Trinité, tout en restant fidèles aux coutumes et aux traditions de la nation juive.

Jeshua est considéré comme celui qui a été envoyé par Dieu pour rétablir le lien qui lie les gens à Dieu, leur Créateur, afin que l'esprit de Dieu puisse rester non seulement avec eux, mais en eux.

Jeshua ou Yeshoua a scellé une Nouvelle Alliance par son sacrifice, lequel permet de réconcilier la nation juive comme les nations païennes avec leur Créateur.
Ce que Jeshua (Yeshoua ou Jésus) a accompli – le rachat de nos péchés -, nul n’eût pu l’accomplir, sinon Dieu son père céleste .
La justice de Dieu a trouvé sa pleine satisfaction en Jeshua (Yeshoua).

Jeshuaists ce sont des Juifs qui réalisent pleinement cette union avec leur Créateur, telle que Dieu l’avait désirée quand il avait choisi Abraham.
Et du fait qu’ils sont Juifs de par la nationalité, ceux-ci peuvent, comme les chrétiens, recevoir les enseignements de Jeshua (Yeshoua), tout en demeurant des Juifs à part entière.

Geef een gift


25

Donatiebedrag

Doe mee met Sabbat en dagelijkse gebeden

Om je geloof te delen

Contact


 • Genval, Wallonië, België
I BUILT MY SITE FOR FREE USING