26 Feb
26Feb

In deze wereld kunnen we mensen vinden die de wereld vertellen dat er maar één goede Bijbel is en dat zou dan de King James Bijbel zijn. (Alleen KJ-bijbel) Ze vergeten meestal wel welke versie ze bedoelen, omdat we uit hun geschriften duidelijk kunnen opmaken dat ze niet de oorspronkelijke versie van 1611 bedoelen en/of deze zelf niet gebruiken.

Wat die King James Bible Only mensen blijken te vergeten dat God niet alleen Zijn Woord heeft gegeven aan Engelssprekende gemeenschappen en niet alleen mensen wil bereiken en redden die Engels spreken, lezen of kunnen verstaan. 

Wij vinden zo in het Engelse taalgebied  mensen die denken dat er maar één echte of ware Bijbel is, de King James bijbel, terwijl in het Nederlandse taalgebied er bijzijn die denken dat enkel de oude Staten bijbel de enige goede vertaling is. Velen van die denkers weten niet heel goed wat er in die bijbel is geschreven en vereren zelfs niet die God van de bijbel, maar hun eigen verzonnen driehoofdige god.

Onder die mensen die alleen KJ-bijbel als goede vertaling zien, vinden we er een aantal die hun bijbels naar voorbijgangers zwaaien en hun veroordelingen voor homoseksuelen en transgenders uitschreeuwen. Ze vallen op hun knieën en aanbidden aan de voet van granieten monumenten van de Tien Geboden terwijl ze bidden op school eisen. Hoewel we duidelijk kunnen zien dat ze zich zelfs niet houden aan de twee belangrijkste eerste geboden van die tien geboden. Ze doen een beroep op God om Amerika te redden van hun politieke tegenstanders, voornamelijk democraten. Ze verzamelen zich bij duizenden in voetbalstadions om te bidden voor de redding van het land. Het is duidelijk dat ze anderen laten zien hoe ze van hun wereld houden en hoe hun perceptie van de wereld door iedereen moet worden geaccepteerd.

We zijn in een tijd gekomen dat het niet langer een kwestie van persoonlijk of privé-geloof is. De meerderheid van de wereld is niet geïnteresseerd in geloof en een ander deel wil dat anderen hun geloof hebben en hun manier om geloof te tonen overnemen, omdat ze geen andere manier van geloofsleven of aanbidding van God accepteren. Met politici, sociale leiders en zelfs sommige geestelijken die een boek inroepen dat ze nooit hebben gelezen en wiens zinnen ze niet begrijpen, wordt een land als Amerika belegerd door Bijbelse ongeletterdheid. Klimaatverandering wordt gezegd onmogelijk te zijn vanwege de beloften die God aan Noach heeft gedaan. Een zogenaamde Mozaïsche wet uit het Oude Testament beweren zij regisseert de Amerikaanse regering. Ze zijn ook tegen vrij onderwijs en willen dat creationisme op alle scholen wordt onderwezen. Veel van degenen die met hun Bijbel zwaaien en luidkeels schreeuwen, brengen argumenten naar voren die zijn aangedragen door moderne evangelische politici en hun broeders, maar geen van hen wordt in de Schrift ondersteund zoals ze oorspronkelijk waren geschreven. Grootste probleem is dat de meeste van die zogenaamde christenen schreeuwen om de mensen om hen heen die niet met hen mee willen gaan, dat ze vaak geen ideeën hebben die zijn gebaseerd op Bijbelse waarheid, maar gebaseerd zijn op menselijke doctrines en kortzichtigheid.


Een Pew Research-peiling in 2010 wees uit dat "evangelicals" of evangelischen, slechts een tikkeltje hoger dan atheïsten waren gerangschikt in vertrouwdheid met het Nieuwe Testament en de leringen van Jezus. Wat we ook kunnen zien is dat velen het Oude Testament zelfs niet als deel van de Bijbel beschouwen, of het nooit hebben gelezen.

     "Amerikanen vereren de Bijbel - maar over het algemeen lezen ze het niet," 

schreven George Gallup Jr. en Jim Castelli, opiniepeilers en onderzoekers wiens werk zich richtte op religie in de Verenigde Staten. De Barna Group, een christelijk stembureau, ontdekte in 2012 dat evangelicals de opvattingen en overtuigingen van de Farizeeën aanvaardden - religieuze leiders afgebeeld in het hele Nieuwe Testament als tegengesteld aan Christus en zijn boodschap - meer dan dat ze de leringen van Jezus accepteerden.

Anno 2018 kunnen we een soortgelijke situatie vinden als aan het begin van dit hedendaagse tijdperk en de tijd van de eerste volgelingen van  Jeshua (Jesjoea  of Jezus Christus). 

We weten dat niet iedereen die zichzelf een christen noemt, in feite een discipel van Christus is zoals vereist in de Schrift. Over het algemeen zien we dat de meerderheid een andere god aanbidt dan de God van Jeshua (Jesjoea) en zijn talmidim. 'Jeshua', wat de oorspronkelijke en ware naam van Jezus Christus is, aanbad de God van Abraham, die een enkelvoudig wezen is en een alwetende eeuwige God (dat wil zeggen 'een god die niet kan sterven').

Het was dat Grote Alwetende Allerhoogste Geestwezen Die de mensen vroeg om Zijn Woorden in Zijn Naam neer te schrijven. Talloze keren beweerden de verschillende auteurs van de Bijbel dat zij directe leiding van God ontvingen over hun geschriften. 

Exodus 20: 1-2 OJBV Toen sprak Elohim al deze woorden, zeggende: (2) Ik ben Hashem Eloheicha, die u uit Eretz Mitzrayim heeft gebracht, uit de bais avadim (slavenhuis).

Leviticus 1: 1 OJBV

Vayikra

En Hashem sprak tot Moshe, en sprak tot hem uit de Ohel Mo'ed (Tent van Ontmoeting, d.w.z., Tabernakel) zeggend, 

Isaiah 7: 7 OJBV Alzo zegt Adonoi Hashem: Het zal niet bestaan, en het zal niet geschieden. 

Jeremia 1: 4 OJBV Toen kwam de Devar Hasjem tot mij, zeggende: 


Johannes 14:10 OJBV Hebt u geen emunah (geloof) dat Ani Hu in HaAv en HaAv in mij is? De dvarim die ik tot u spreek, spreek ik niet alleen, maar HaV, die in mij woont, doet Zijn pe'ulot. 


Openbaring 1: 1 OJBV

HISGALUS
DE OPENBARING

De Hisgalus [Openbaring, Uiterlijk, Blootstelling van wat Nistar (Verborgen), Sod (Geheim), Raz (Mysterie)] is van Rebbe, Melech HaMoshiach Yehoshu (Jeshua / Jehosjoea) die Hashem aan zijn mesharetim gaf (dienaren, klei kodesh, ministers) MAH DI LEHEVE ("wat zal er gebeuren", Dan 2: 28f), de dingen die bestemd zijn om plaats te vinden, en snel; Rebbe, Melech HaMoshiach maakte het bekend door zijn malach (engel) naar zijn mesharet (dienaar, keli kodesh, prediker), Yochanan te sturen. [AMOS 3: 7]

Mensen moeten weten dat het de woorden zijn die zijn opgeschreven zoals God wilde hoe ze opgeschreven werden. De schrijvers mochten hun eigen zwakheden niet verbergen en mochten zich niet beter voorstellen dan ze waren. We krijgen ze te zien zoals ze waren, met hun goede en slechte daden of acties.

De mens moet komen te zien en begrijpen dat de hele Schrift goddelijk geïnspireerd is en dat het niet slechts enkele woorden van God zijn die uit de context kunnen worden gehaald. Alles moet worden beschouwd als het Woord van God en nuttig zijn voor onderwijs, voor bewijs, voor correctie van dwaling, voor onderwijs in rechtschapenheid. De Elohim vertelt ons zelfs waarom het zo belangrijk is om te lezen en te luisteren naar al die woorden geschreven in het Boek van boeken, de Bijbel. We worden gewaarschuwd dat het het Boek der Waarheid en Openbaring is, voor het beste van de mensheid, dat de man van God compleet kan zijn, toegerust voor elk goed werk. 

2 Timotheüs 3: 16-17 OJBV De hele Kitvei HaKodesh is Hashemdoorademd en nuttig voor hora'ah (lering), voor terechtwijzing, voor correctie, voor training in tzedek, (17) Dat de ish haElohim bekwaam kan zijn, uitgerust voorelk van de ma'asim mitzvot. 

Zelfs als het woorden zijn van gewone mensen, herders, vissers of priesters en koningen, moeten we naar hen luisteren en hun woorden nemen als leerzame woorden of woorden om van te leren, gezien ze ons vertellen wat God wil dat wij weten. We zouden moeten overwegen dat hun oproep niet op bedrog uitkomt, noch op onzuivere motieven, noch op sluwheid, maar zoals ze door God zijn goedgekeurd om met het goede nieuws te worden belast, zodat ze kunnen spreken, niet alsof ze mensen behagen, maar God, die hun en onze harten test. 

1 Thessalonicenzen 2: 3-4 OJBV (3) Voor onze oproep, onze eidus (getuige van getuigenissen) komt  niet voort uit toyus (fout) of meshuga-misleiding of uit tum'a (onreinheid) of uit  remiyah (remijah of slinksheid, valsheid, bedrog) . (4) Integendeel, op deze manier spreken we: als personen die door G-d zijn onderzocht en goedgekeurd om de Besuras HaGeulah van Hashem toevertrouwd te worden, als een streven om niet mensen maar Hasjem te behagen die onze levavot test en onderzoekt.

+

Engelse versie (1ste deel van) / English version: The One Who divinely inspired the writers of the Bible can also preserve it

Vervolg: Degene die de schrijvers van de Bijbel goddelijk heeft geïnspireerd, kan het ook bewaren (Hfdst. 2)


++

Aanvullende lectuur

 1. Bent u op zoek naar antwoorden en Bent u op zoek naar God
 2. Waarheid, wat is het eigenlijk 
 3. Woorden in de Wereld
 4. Woord zonder boeien vol van kracht
 5. Want het is geen leeg woord
 6. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 7. Schepping en wet die vertellen over Gods eer
 8. De boekrol 
 9. Bijbel Woord afkomstig van God
 10. Heilige Schrift Woord van God
 11. Bijbel - Enige bron van kennis en openbaring van God
 12. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis
 13. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 14. Woorden gesproken door de Eeuwige tot de mensheid
 15. Bijbel verzameld Woord van God
 16. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 17. Bijbelboodschap voor ons
 18. Bijbel, helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest ter onderricht
 19. Bijbel, Gods Woord tot opvoeding (NBG51)
 20. Boek in onze handen
 21. Woorden in de Bijbel Vinden en Begrijpen
 22. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 23. Bijbelgezegden over God
 24. Lezen wat er staat geschreven
 25. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 26. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 27. Stemt de Bijbel overeen met de wetenschap
 28. Bijbel, zwaard van de Geest in de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God om tot een volkomen mens te komen
 29. Onthullende boeken
 30. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 31. Ongelezen bestseller
 32. Het betrouwbare woord
 33. Waarom wij in de Bijbel moeten geloven
 34. De Bijbel als instructieboek
 35. Bouwen op het Bijbels fundament 1.Feit of fantasie?
 36. Schriftwoord door God geïnspireerd bruikbaar voor onderricht en toerusting
 37. Vertrouwelijke geschriften
 38. Oudste Hebreeuwse tekst
 39. Deuteronomium en profetenboeken
 40. Voorschriften ons gegeven
 41.  Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger 
 42. Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens 
 43. Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag
 44. Graven in woorden, theorieën en artefacten
 45. Missionaire hermeneutiek 1/5
 46. Missionaire hermeneutiek 2/5
 47. Missionaire hermeneutiek 3/5
 48. Missionaire hermeneutiek 4/5 
 49. Missionaire hermeneutiek 5/5
 50. Bijbel op de eerste plaats #1/3 
 51. Bijbel op de eerste plaats #2/3 
 52.  Bijbel op de eerste plaats #3/3
 53. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 54. Wetenschap: God of afgod 1 Wat zijn wetenschap en Bijbel en hun raakvlakken
 55. Onzeker over relevantie Bijbel
 56. De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel
 57. De Bijbel als instructieboek #2 Effectief Bijbellezen 
 58. De Bijbel als instructieboek #3 De Taal van de Bijbel
 59. Absolute Basics voor het lezen van de Bijbel
 60. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 61. Opmerklijk advies plaatsing Bijbels
 62. De Bijbel in 451 talen beschikbaar
 63. Hebt u een Engelse Bijbevertaling?
 64. De verjaardag van de King James Bijbel als aanleiding voor prediking
 65. Letterlijke bijbelvertaling verkozen
 66. De Bijbel voor u en voor uw leven
 67. Symboliek in de Heilige Schrift
 68. Studiedag rond Bijbelse Beeldtaal
 69. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #1 Uitnodiging 
 70. Zeggingskracht van beelden in de Bijbel #2 Vorm van beeldtaal
 71. Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
 72. Gewortelden in Christus en factoren voor het succes van de reformatie
 73. Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden
 74. Zomertijd ideaal om met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat
 75. Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld
 76. Zeg het toch maar
 77. Aanvoelen en kennis
 78. Mogelijkheid tot leven
 79. Door moeilijkheden zien dat de bijbel waar is
 80. De Bijbel onze Gids
 81. Bible a guide - Bijbel als gids
 82. Bijbel als een waterplas
 83. Bijbel boek voor het heden
 84. Bijbel medicijn tegen depressie
 85. De weg ten leven 
 86. Leven gedefinieerd door de dood
 87. De Bijbel volgens Calvijn kostbaarste goed
 88. Van de vele boeken kan enkel de Bijbel je transformeren
 89. Bijbelsmokkelaars in andere tijden
 90. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 91. Een giftige Bijbel
 92. Bijbellezen onder tieners van twaalf tot vijftien
 93. Werken aan de Bijbel aanvoelend als vernieuwen van bedradingen in een oud huis
 94. Gnostiek, Judas evangelie, bijbelonderricht, zoon van God
 95. Hebreeuwse Bijbel terug naar joden in Wenen
 96. Kijk van jongeren en ouderen naar de Bijbel
 97. Leren kennen van Hem die het hart kent
 98. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 99. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 100. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 101. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #1 Stromen van gelovigen 
 102. Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #2 Een Zoon als gids en Geschriften als leidraad
 103. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 104. Gods wil dat alle soorten van mensen worden gered
 105. Gods Uitspraken opgetekend in een boek
 106. Wetten en regels ter onderwijs
 107. Neergeschreven namens God om op te voeden tot een deugdzaam leven
 108. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING