01 Feb
01Feb

In deze wereld kunnen we verschillende Messiaanse groepen vinden met verschillende opvattingen over theologische of religieuze aspecten. We kunnen niet ontkennen dat er twee grote verschillen zijn die met elkaar in strijd zijn en één mening die niet in overeenstemming met de Bijbelse waarheid kan worden geacht te zijn.

We kunnen Messiaanse organisaties vinden die voortkwamen uit een voorlopige obscuriteit tot een onbeschaamd zelfvertrouwen; van de halfschaduw van het protestantse evangelicalisme tot een kenmerkende planetaire vorm in het christelijke zonnestelsel. Kijkend naar die 'Messianen' is dat ze ver afgedwaald zijn van de Hebreeuwse leer van de Tenach en dat ze ook geleidelijk meer 'katholiek' zijn geworden. Dat wil zeggen, dat ze de taal en theologie hebben overgenomen die de "universele christelijke kerk" weerspiegelen: de kerk van historische orthodoxie, de kerk van de 4e en 5e eeuwse geloofsbelijdenissen - de katholieke kerk. 

Die rooms-katholieke kerk was het in de vierde eeuw eens met de Romeinse leiders om hun held of idool in overeenstemming te brengen met de Romeinse god Zeus. Ze vonden het zelfs niet erg om de naam van Jeshua of Jesjoea in "Issou" / "Iessou" of "heil Zeus" te veranderen om Constantijn de Grote en de heidense gemeenschap van die tijd te behagen. Natuurlijk zou geen oprechte Jehudi (Jehoedi) of Jood ooit met die leer van een drie-enige god, of drie-eenheid, meegaan. Daarom zou een echte Messiaanse Jood nooit het dogma van de Drie-eenheid aanpassen. 

In de Jeshuaanse gemeenschap (Jesjoeaanse- of Jesjoea-gemeenschap) kun je Messiaanse Joden vinden die zich alleen de God van Israël houden, Die Eén is en niet twee of drie. Jeshuaisten (Jesjoeaisten of Jesjoeaansen), of het nu Joden of goyim bekeerlingen zijn, aanbidden alleen de God van Avraham, de Elohim Hashem Jehovah God, die een eeuwig onzichtbaar geestelijk wezen is. Niet alle Jeshuaisten of Jesjoeaisten zijn Joden. Maar de wereld moet weten dat niet alle Messiaansen  Jeshuaisten of Jesjoeanen zijn, of geen echte volgers van Jeshua (Jesjoea, Jahushua of Jezus Christus)  lijken te zijn. Omdat wanneer zij een echte volgeling van Jeshua of Jezus zouden zijn dan zouden zij Jeshua (Jesjoea / Jahushua / Jesus / Jezus) accepteren als de gezondene van God, hem als een zoon van de mens, een man van vlees en bloed, door zijn hemelse Vader verklaard dat hij zijn eniggeboren geliefde zoon is . 

Alle messianen moeten geloven dat Jeshua of Jezus de langverwachte beloofde is van God, die redding zou brengen van de kelalah of vloek van de dood. Ze zouden allemaal moeten geloven dat Jeshua (Jesjoea / Jezus) niet zijn eigen wil heeft gedaan maar de Wil van zijn hemelse Vader heeft vervuld en daarmee zijn lichaam als een offer-korban (offer) heeft gegeven om onze schuld te betalen. Zoals Messiaansen geloven Jeshuaisten dat de Elohim dat losgeld van de Christus Jezus - Jeshua (Jesjoea) aannam, dat maakt dat wij nu vallen onder de genade van redding. 

Als messiaansen geloven de Jeshuaisten of Jesjoeaansen in het aardse werk van Jeshua (Jesjoea/Jezus Christus), die door God op aarde alle macht heeft gekregen om te onderwijzen, te genezen, de doden te wekken, zonden te vergeven en te handelen namens zijn hemelse Vader, die hij vertegenwoordigde (Handelingen 2:22) , Johannes 3:34, Hebreeën 1: 3). Bepaalde Messiaanse groepen vielen in de val van de universele katholieke kerk en hun protestantse nakomelingen en werden meegesleept door te geloven dat God naar de aarde zou zijn gekomen om te doen alsof Hij zou zijn verleid (omdat God niet kan worden verleid) en zijn dood te vervalsen ( omdat de Elohim niet kan sterven). Maar Jezus Christus (Jeshua / Jesjoea) stierf echt, nadat hij gespietst was en na drie dagen in sheol te hebben vertoefd, werd hij door God uit de dood gehaald. Het is die opstanding die een bewijs voor de mens kan zijn dat een man uit de dood kan komen. Als Jeshua (Jesjoea of Jezus) God zou zijn dan heeft de mensheid nog steeds geen bewijs dat een mens uit de dood kan komen en een nieuw leven kan beginnen. 

De Elohim Hasjem Jehovah eerde Zijn belofte en richtte Jeshua op uit de dood en gaf hem een nieuw lichaam dat onvergankelijk was en blijft (Handelingen 10: 39-41; 13: 29-31). Messianen zouden moeten geloven dat God ook Jezus of Jeshua in hoge mate verhief, hem de "stoel" gaf aan Zijn rechterhand (hem Zijn rechterhandsman maakte ), hem "Heer" maakte , "Kohen Gadol" (hogepriester) voor God, "bemiddelaar tussen God en de mens" en hem alle autoriteit gaf in de hemel en op aarde (Filippenzen 2: 9-11, Handelingen 2:36, Mattheüs 28:18). 

Het probleem met verschillende Messiaanse groepen is dat we kunnen zien dat verschillende goyim dachten dat ze door een aantal Joodse tradities aan  te nemen een betere christen zouden zijn. Die groepen wilden ook Joden aantrekken tot hun christelijk geloof in hun Heilige Drie-eenheid. Het is niet omdat ze op een dag kozen om de heilige en sacrale elementen, tradities en gebruiken van het geloof van de God van Israël te gebruiken om hun vroegere Joden, nu christelijke bekeerlingen, te veranderen, dat hun groepen in de waarheidsgetrouwe Messias zouden vallen. We kunnen het alleen als een schande beschouwen dat bepaalde Joodse broeders er de voorkeur aan gaven om naar die groepen te gaan die niet getrouw zijn aan de mitzvot (mitswot / geboden) van God. Degenen die de Thora verwerpen, worden als Joden afgewezen en worden onbekend voor Hasjem. Door het geloof van hun vaders in het jodendom te verlaten en de trinitarische christelijke religie te omarmen, geworteld in het katholicisme, of ze dat nu leuk vinden of niet, verraden de Elohim en zijn volk en hebben daarom geen enkel recht om zichzelf joden te noemen. In feite zijn ze dan ook geen echte christenen (echte volgers van Christus) maar trinitarische naamchristenen.

Mensen die naar Messiaanse groepen kijken, zouden duidelijk de verschillen tussen de verschillende Messiaanse groepen moeten zien. Omdat er zo veel trinitarische Messiaanse groepen zijn ontstaan, geven Jeshuaisten of Jesjoeaansen er de voorkeur aan zichzelf geen Messiaanse te noemen, net zoals ze de naam Christen maar zelden zouden gebruiken, omdat anders de meerderheid van de mensen een verkeerde indruk van hen zou hebben, namelijk denken dat ze zouden vasthouden aan de geloofsbelijdenissen van de katholieke en protestantse kerken van de trinitarische religie. 

Messiaanse Joden en een deel van de Jeshuaisten of Jesjoeaisten zijn mensen van Joodse afkomst die hun Joodse identiteit behouden en Jeshua (Jesjoea, beter gekend onder de naam Jezus) erkennen als de Messias. De Jeshuaanse of Jesjoeaistische Joden accepteren goyim (niet-Joden) om zich tot hun geloof te bekeren zoals goyim dit ook in de eerste eeuw deden om een deel van de Joodse sekte de Weg te worden. Door de eeuwen heen zijn er altijd waarheidsgetrouwe volgelingen geweest van Jeshua (Jesjoea/Jezus) die de drie-een godheid niet wilden aanbidden en hun aanbidding altijd wensten te vrijwaren van heidense elementen. Het is voor hen en naar hen dat Jeshuaisten (Jesjoeaisten) ook hun hand reiken; naar allen die dichter bij de Elohim willen komen en Jehovah als de Enige Ware God willen aanbidden, en niet te vergeten dankbaar te zijn voor zijn zoon die zorgde voor de relatie met God is nu hersteld. Dankzij Jeshua (Jesjoea/Jezus Christus) kunnen we allemaal naar de Elohim gaan en Hem Abba (Vader) noemen. 

De Jeshuaisten (Jesjoeaisten) nodigen alle mensen uit om te zien dat Jeshua (Jesjoea) of Jezus de weg is naar God, en dat we ons moeten verenigen, één worden zoals Jezus één is met zijn hemelse Vader en wil dat wij ook één met Hem zijn. 

Als je jezelf een Messiaanse Jood wilt noemen, of als je geen Jood bent - een Messiaan, moet je je ervan bewust zijn dat je voor de buitenwereld heel duidelijk moet maken tot welke geloofsgroep je behoort en wat je overtuigingen zijn. Voor degenen die willen dat er geen verwarring mogelijk kan zijn in de buitenwereld en anderen willen laten weten dat ze alleen in de God van Jeshua en van zijn talmidim en naaste volgelingen geloven, bieden wij ze aan of nodigen wij ze uit om de naam Jeshuaist te dragen en het geloof van de Jeshuaisten te verspreiden over de hele wereld. *

Boeiend om verder te lezen

  1. Graven in woorden, theorieën en artefacten 
  2. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel
  3. Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit
  4. Kerk van eenzelfde lichaam levendig houden of laten groeien 
  5. Ernstig strijdend voor het geloof 
  6. Heilige Drievuldigheid of Drie-eenheid
  7. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
  8. De Enige Ware God
  9. Elohim
  10. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 1 Intro
Jesuaisten Jeshuanen Messiasbelijdende Joden Messiaansen Christenen zuivere aanbidding Drie-eenheid geloof geloofsgemeenschap Kerk Bijbelse Waarheid geloofsbelijdenis Rooms Katholieke Kerk trinitariërs niet-trinitariërs Protestantse Kerk Messiaanse groepen Messiaanse organisaties religie evangelicalisme Messianen leer van de Tenach Katholicisme universele christelijke kerk orthodoxie katholieke kerk 4de eeuw Zeus Jezus Jesus Jeshua Jesjoea Issou heil Zeus Constantijn de Grote Jehudi Jood Jehoedi drie-eenheid Messiaanse Jood dogma Jeshuaanse gemeenschap Jeshuaisme Messiaanse Joden God van Israël aanbidden van de Enige Ware God weg van Jehovah houden Joden goyim niet-Joden bekeerling Elohim Hashem Jehovah God Onzichtbare God volger van Jeshua gezondene van God man van vlees en bloed zoon van God redding kelalah vloek van de dood eigen wil Wil van God korban offer schuld betalen van schuld loskoopoffer losgeld hemelse Vader vertegenwoordiger van God opstanding van Jeshua opstanding van de mens uit de dood komen dood van Jeshua rechterhand van God Kohen Gadol hogepriester bemiddelaar autoriteit van Jeshua Joodse tradities mitzvot geboden Thora Thora verwerpen Thora aannemen trinitariër naam-christen trinitarische Messiaanse groepen trinitarische religie Joodse identiteit Joodse afkomst Messias de Weg heidense elementen nader bij God komen Jehovah Enige Ware God aanbidden van God relatie met God Abba weg naar God verenigen één worden één zijn met God overtuiging geloofsgroep God van Jeshua
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING